gob online
gob politiek geleen
politiek sittard geleen
gob geleen
gob politieke vereniging
gob sittard geleen politiek
gob politiek limburg
gob sittard geleen
gob
gob sittard

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Nieuwsbrief 25 mei 2023

Sittard-Geleen, 25 mei 2023

Beste leden van gob,

Afgelopen maandag was er een spoedvergadering van de gemeenteraad over de crisisnoodopvang (CNO) die in de buurt van het Fortuna Stadion gaat komen. Een belangrijk onderwerp en daarom in deze nieuwsbrief aandacht voor dat onderwerp en het standpunt van onze fractie.

Bevoegdheid burgemeester

Een aantal fracties hebben een spoedvergadering opgeroepen en het belangrijkste punt was de vraag of de burgemeester bevoegd is om zelf te besluiten over de komst van de CNO of dat dit door de gemeenteraad besloten had moeten worden. Uiteraard hebben een aantal partijen dit onderwerp ook gebruikt om een podium te pakken om zich tegen de komst van de CNO uit te spreken of zelfs om het landelijke asielbeleid te bespreken.

Het standpunt van de gob-fractie is heel duidelijk, namelijk:

– We willen een gastvrije gemeente zijn en onze verantwoordelijkheid nemen door in te stemmen met de komst van de CNO;
– We erkennen en begrijpen de zorgen van inwoners en ondernemers, zeker in de directe omgeving, en blijven dan ook aandringen op goede afspraken, (veiligheids-)maatregelen en communicatie. IMA het bedrijf dat de CNO gaat ‘runnen’ heeft veel ervaring en dat geeft vertrouwen;
– Niets doen, is geen optie. De druk op andere locaties is zo groot dat als we niets doen, we het risico lopen dat we gedwongen worden mensen op te vangen en dan hebben we niet de mogelijkheid om aan de voorkant zaken goed te regelen en voor te bereiden. Daar zijn onze inwoners, ondernemers en ook de mensen die we hulp willen bieden niet bij gebaat;
– De wetgeving over de bevoegdheid is erg complex en onduidelijk. We begrijpen dat de burgemeester de beslissingen heeft genomen. Echter, om elke discussie over de bevoegdheid weg te nemen en verdere discussie te voorkomen, kiezen we ervoor om als raad de besluitvorming te bekrachtigen. Dat zal op korte termijn gebeuren;
– Het kabinet zal echt aan de slag moeten en werken aan oplossingen in plaats van de problemen bij gemeentes te leggen. We steunen dan ook de oproep van de Zuid-Limburgse burgemeester.

De hele bijdrage van de gob-fractie is als bijlage bij deze nieuwsbrief gevoegd.

Vragen of opmerkingen

Ik kan me voorstellen dat er vragen, opmerkingen of zorgen zijn. Bel, app of mail me gerust. Ik ben bereikbaar op 06-30584471 of via raadslid.boonen@sittard-geleen.nl.

Hartelijke groeten,
Namens de hele gob-fractie
Phil Boonen Fractievoorzitter gob

 

Bijlage: bijdrage gob-fractie spoeddebat d.d. 22 mei 2023

Voorzitter,

De laatste week heb ik mij verdiept in de juridische wereld van de bevoegdheid van burgemeesters, colleges en gemeenteraden en ik moet zeggen dat het me is gaan duizelen. Artikel 5 van de Wet Veiligheidsregio’s, artikel 172 Gemeentewet, de Spreidingswet, ruimtelijk ordeningsinstrumentarium van het Kabinet en zelfs Staatsnoodrecht dat teruggaat tot de Watersnood van 1953 en dat wordt gebruikt voor de opvang van Oekraï ners. Dat alles nog los van de wetgeschiedenis, jurisprudentie en literatuur.

Waar we als gemeenteraad vooral bezig zijn met concrete raadsbesluiten, is het van groot belang om ook stil te staan bij voorvragen als de bevoegdheid en om te controleren of de basis klopt, ook als de wetgeving daarover ondoorzichtig en complex is.

Voorzitter,

Vandaag hebben we via de griffie twee adviezen binnengekregen. Waar de ene professor nog een wat lastig te doorgronden reactie schrijft met wat mitsen en maren, schrijft de ander een klip en klare conclusie, namelijk dat de burgemeester niet bevoegd is. Een conclusie waar we iets mee moeten.

Voorzitter,

De vraag die ik me vervolgens gesteld heb, is de vraag of het vreemd is dat de burgemeester heeft gehandeld, zoals hij heeft gehandeld en dus of het vreemd is dat hij op zijn minst heeft gemeend bevoegd te zijn. De gob-fractie twijfelt er namelijk geen moment aan dat de burgemeester oprecht heeft gemeend dat hij bevoegd was en dat hij niet bewust de raad heeft willen passeren.

Het antwoord op die vraag is dan ook: Nee, dat is helemaal niet vreemd. Uit mijn eigen onderzoek bleek al geen eenduidig antwoord, maar dat zegt nog niet zoveel. Kennelijk is er echter ook een verschil te maken tussen de opvang van Oekraï ners en andere mensen. Daarnaast heeft de VNG een handreiking opgesteld in overleg met verschillende instanties en met experts op allerlei gebieden.

In verschillende andere gemeentes hebben burgemeesters het besluit genomen en hebben de gemeenteraden dat kennelijk goed gevonden. En, en dat is misschien wel het belangrijkste argument: de burgemeester heeft willen handelen. Handelen om asielzoekers een fatsoenlijk onderkomen te bezorgen en handelen om te voorkomen dat er straks inderdaad mensen op de bus naar onze gemeente worden gezet en we last minute weer sporthalen in gebruik moeten nemen en last minute allerlei zaken moeten regelen, die we nu goed kunnen regelen en voorbereiden. De gob-fractie steunt het besluit van de burgemeester dan ook: laat daar geen misverstand over bestaan.

En laat er ook geen misverstand over bestaan dat wij, in dit geval de inwoners en ondernemers, maar ook de mensen die opgevangen moeten worden, de dupe zijn van wederom een falend kabinet.

Voorzitter,

Het is in de optiek van de gob-fractie dus ook niet vreemd dat de burgemeester meende dat hij bevoegd was, maar we moeten wel constateren dat het er op zijn minst alle schijn van heeft dat de burgemeester niet bevoegd was. We, u, het college kan dat wellicht vervelend of ongemakkelijk vinden, maar we kunnen het ook zien als een compliment aan de gemeenteraad. Een gemeenteraad die kritisch is en dat ook moet zijn. Ook als dat even niet goed uitkomt.

Voorzitter,

Dan is de vervolgvraag: wat nu? De motie van FvD roept op alle voorbereidende werkzaamheden stil te leggen en alles terug te draaien. Daar is de gob-fractie geen voorstander van. De gob-fractie meent dat we moeten leren en repareren [zonder dat er meteen koppen moeten rollen]

Leren door bijvoorbeeld een richtlijn of Best Practice op te stellen over hoe om te gaan met dit soort situaties.

Daarnaast dus repareren. Ik heb de indruk dat er in de gemeenteraad een grote meerderheid is voor de komst van de CNO. Als ik het goed heb, zouden we als raad dan ook vandaag kunnen besluiten de bevoegdheid over te dragen aan de burgemeester en daarmee de besluitvorming herstellen. Een andere mogelijkheid is om bij de volgende raadsvergadering te stemmen over een raadsvoorstel over dit onderwerp om zodoende de besluitvorming op een juiste wijze te realiseren. In elk geval wil de gob-fractie de voorbereidingen voortzetten, zeker gelet op de urgentie van het probleem.

Voorzitter, ten slotte nog dit:

Het is goed dat de raad kritisch is en het is van belang dat besluiten op een correcte wijze worden genomen. Laat daar geen misverstand over bestaan en laten we dat regelen.

De gob-fractie heeft ook begrip bij de zorgen die leven bij een deel van de inwoners en ondernemers, zeker in de omgeving. Het is dan ook van groot belang dat we na de besluitvorming ons vooral richten op het zorgen dat dit alles zo goed mogelijk gaat verlopen, voor onze inwoners, voor onze ondernemers, maar zeker ook voor de mensen die onze hulp nodig hebben. We moeten vooral laten zien dat we een gastvrije gemeente zijn en de gob-fractie spreekt dan ook de waardering uit voor al die mensen, verenigingen en organisaties die al hebben aangegeven een steentje te willen bijdragen. Om met een andere voetbalclub uit Sittard te spreken: Nu same aan ‘m