gob politiek geleen
gob politieke vereniging
gob geleen
gob sittard geleen politiek
gob sittard geleen
gob sittard
gob politiek limburg
gob online
politiek sittard geleen
gob

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

gob zegt volmondig JA tegen de toekomstvisie.

Bijdrage raad 25 maart, toekomstvisie.

Voorzitter,

In de bijdrage in de ronde begonnen wij met een compliment. En dat doet gob nu weer. Deze toekomstvisie is op basis van een intensief samenwerkingsproces tot stand gekomen. Een proces waar college, raad, inwoners, ondernemers, onderwijs en vele instellingen bij betrokken zijn om samen te komen tot een maatschappelijk contract ‘zo doen wij dat in Sittard-Geleen’.

Waar we samen uitvoering aan gaan geven. Een nieuwe werkwijze……op basis van gelijkwaardigheid. De raad is niet meer alleen aan zet. De Toekomstambassadeurs nemen Sittard-Geleen bij de hand en zetten zaken in beweging. Deze inzet en alle inzet die wij nog hard nodig hebben, verdient waardering en een ontzettend groot compliment en dat geeft gob graag.

gob spreekt dit proces enorm aan. gob doet dus ook volmondig mee, zoals we altijd de handschoen opgepakt hebben als het gaat om de belangen van onze gemeente en haar inwoners.

We gaan de bijdrage van  de ronde niet herhalen. We benoemen wel een aantal zaken die ons inziens van groot belang zijn:

•   Samenwerking en organisatie dient te worden gefaciliteerd. We komen hierop terug in de kaderbrief 2021. Is er voldoende capaciteit binnen de gemeente om deze ondersteuning te bieden? Hebben wij binnen de gemeente de juiste kwalitatieve mensen om aan dit maatschappelijk contract uitvoering te geven? Of hebben wij hier externe hulp bij nodig?

•   Een sterk MERK zorgt voor meer succes. Onze toekomstvisie en de wijze waarop dat ingestoken is en hoe we dat de komende jaren gaan doen, zou ons inziens DE KANS zijn om Sittard-Geleen nog meer op de kaart te zetten. Ook dit moet goed geborgd zijn. Ook hier de vraag of  binnen de gemeente capaciteit en voldoende kwaliteit aanwezig is om hier uitvoering aan te geven?

•   Het stimuleren van de betrokkenheid van inwoners is voor ons van groot belang. Alleen dan ontstaat draagvlak. Eventuele burgerinitiatieven dienen mogelijk gemaakt te worden.

•   De initiatieven vanuit b.v.  de stadslabs Geleen en Sittard, waar nagedacht wordt over huisvesting, verbinding met de campus, de positionering van de binnenstad Geleen en Sittard, het trekken van regionale bezoekers,  short stay of long stay van kenniswerkers aantrekkelijk  maken, de positionering van de ontwikkelingen van Glanerbrook, het belang van sterk techniek onderwijs, onderwijs en bedrijfsleven op elkaar laten aansluiten, aansluiting MKB bij alle plannen rondom circulaire economie…….allerhande zaken die wij als gob belangrijk vinden en ons inziens tot uitvoering dienen te komen binnen deze Toekomstvisie.

•   Als politieke groepering vinden wij het belangrijk dat er passend werk is voor iedereen. Dat er oog is voor positieve gezondheid. Dat we armoede terugdringen.

•   Wij vinden het belangrijk dat er betaalbare woningen zijn voor jong & oud. Dat er voorzieningen zijn voor jonge gezinnen. Dat er ‘door en bij’ elkaar gewoond kan worden. De ontwikkelingen in Geleen Zuid zijn daar een goed voorbeeld van.

Voorzitter, ik kom tot afronding. Als gob zien wij uit naar de raadsconferentie van 9 april, waar wij samen als raad de vertaalslag gaan maken naar de kaderbrief. Waar we samen keuzes gaan maken voor onze toekomst. Waar we samen verdere invulling gaan geven aan het coalitieakkoord en addendum en een gemeenschappelijke uitwerking gaan geven met o.a de toekomstambassadeurs aan de ontwikkelpaden uit de Toekomstvisie.  Waar ruimte is voor ieders mening, met maar 1 doel….. er samen uit te komen om van Sittard-Geleen een nog socialere, economische sterke, duurzame en samenwerkende gemeente  te maken. Met andere woorden een veerkrachtige gemeente. Wat gob betreft: volle kracht vooruit en concretiseren, in het belang van onze gemeente met haar inwoners.

Een economisch sterk en leefbaar Sittard-Geleen, in dorp en stad, voor jong & oud, dat gunnen wij al onze inwoners.