politiek sittard geleen
gob sittard geleen politiek
gob sittard geleen
gob politiek limburg
gob politiek geleen
gob politieke vereniging
gob online
gob
gob sittard
gob geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Zienswijze gob inzake pip gebiedsontwikkeling VDL NedCar

Geacht college van Burgemeester en Wethouders,

Op dinsdag 30 juni hebben Gedeputeerde Staten het ontwerp-provinciaal inpassingsplan (ontwerp-PIP) voor de gebiedsontwikkeling rondom VDL Nedcar vastgesteld. Een belangrijke stap in de verankering van VDL Nedcar in deze regio. Het zijn weliswaar moeilijke tijden voor de automobielindustrie, maar we hopen dat VDL Nedcar erin slaagt een nieuwe opdrachtgever binnen te halen om daarmee de continuïteit te kunnen waarborgen.

Er bestaat de mogelijkheid om naar aanleiding van het ontwerp PIP een zienswijze in te dienen. Afgesproken is dat de gemeenteraad van Sittard-Geleen dit doet via input voor het College.

Allereerst betreuren wij het dat een dergelijk omvangrijk en belangrijk dossier tijdens het reces ter inzage ligt. Tijdens de informatieavond op 16 juli, eveneens tijdens het reces, was gob met 2 vertegenwoordigers aanwezig. Paul Verjans en Kitty Creemers hebben de gob-fractie vertegenwoordigd.

Voor gob is economie belangrijk, echter mede zo belangrijk vindt gob de leefbaarheid voor omwonenden. We willen het college dan ook een aantal zaken meegeven die voor gob van belang zijn in dit dossier:

VERKEERSVEILIGHEID
gob
heeft al vele jaren haar zorgen uitgesproken over de verkeerveiligheid en het sluipverkeer in en rondom de kern Holtum. Het is van belang dat het sluipverkeer op de Gouverneur Ruijs de Beerenbroucklaan tot een minimum wordt beperkt dan wel geheel onmogelijk wordt gemaakt. Daarnaast vinden we het belangrijk dat er een aanpak komt voor het verkeer op de Verloren van Themaatweg. De verloren van Themaatweg kent de laatste jaren een toename van vrachtverkeer en woon/werk verkeer van en naar Holtum Noord en van en naar VDL Nedcar. De verkeersveiligheid is dan ook in het geding evenals de milieueffecten die dit met zich meebrengt. Een mogelijke oplossing is een inrijdverbod m.b.t. het noordelijke deel van de van de Dr. Hub van Doorneweg een uur voor en een uur na wisseling van de diensten bij VDL Nedcar, met als argument de veiligheid op de G. Ruijs de Beerenbroucklaan te Holtum.

LEEFBAARHEISFONDS
Er wordt gesproken in de plannen over een leefbaarheidsfonds van 300.000 euro voor de inwoners van Holtum. Het is voor gob van belang dat deze middelen ook daadwerkelijk ten goede komen aan de inwoners van Holtum en niet aan infrastructurele maatregelen e.d. De inwoners van Holtum moeten zelf kunnen bepalen waaraan deze middelen besteed kunnen worden. Dit is in de informatiebijeenkomst toegezegd, en dient aldus in de plannen te worden geborgd. Gezien de omvang en impact van de uitbreiding van VDL Nedcar en de daarmee gepaard gaande middelen (62 miljoen euro) lijkt ons een bedrag van 300.000,00 euro wel erg summier. We pleiten dan ook voor een ruimer leefbaarheidsfonds. Economie is belangrijk, maar de leefbaarheid in dit gebied evenzeer en daar mag gerust een stevig bedrag tegenover staan.

NATUURCOMPENSATIE OP HET GRONDGEBOED VAN SITTARD-GELEEN
De kap van het Sterrebos moet gecompenseerd worden en we vinden het belangrijk dat de natuurcompensatie voor het overgrote deel moet plaatsvinden in de directe nabijheid van VDL Nedcar en in de gemeente Sittard-Geleen.

VEILIGHEID FIETSVERKEER
Daarnaast vragen we aandacht voor de veiligheid voor de fietsers, ons inzien is dit onvoldoende geborgd in de huidige plannen met name aan de kant van Nieuwstadt.

PARKEREN VRACHTVERKEER
Tot slot het vrachtwagen parkeren. Het vrachtwagen parkeren, met name aan de Dr. Hub van Doorneweg zorgt al vele jaren voor de nodige overlast. Het is ons onvoldoende duidelijk op welke wijze er, in de nu voorliggende plannen, een oplossing voor wordt geboden.

Paul Verjans, Kitty Creemers, Yvonne Salvino en Marcel Claessens

Namens de gob fractie