gob politiek limburg
gob geleen
gob politiek geleen
gob
gob politieke vereniging
gob sittard
gob sittard geleen politiek
gob sittard geleen
gob online
politiek sittard geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Bijdrage jaarstukken 2020 en 2e programmarapportage 2021.

Bijdrage in de raad (13 juli)

Algemeen
De financiën zijn nog steeds op orde. Als gevolg van een traject dat jaren geleden is ingezet komen we weer boven water. De werksessie in september, zoals we die bij de Kadernota afgesproken hebben, zal daarnaast bij gaan dragen aan het betrekken van de raad.
Volgens gob moet dat een ijkpunt worden voor de verdere samenwerking met en binnen de raad. Een goed vervolg op de ingeslagen weg.
Bij deze wil ik namens onze fractie de ambtenaren bedanken voor het duidelijke verhaal in de financiële rapportages. En uiteraard voor de beantwoording van onze technische vragen.

Jaarstukken 2020:
Het was een bijzonder jaar 2020 en daarmee in alle opzichten ook onzeker voor wat betreft de gemeentelijke financiën. gob is daarom blij dat we er goed uitgekomen zijn en zelfs geld overhouden.
Het overschot aan coronagelden gaat uiteraard naar de achtervang voor het risicoprofiel corona. We zijn nog niet helemaal uit de coronacrisis en er zullen nog hulpvragen komen, die we daarmee kunnen opvangen.
Het MKB is voor een groot deel goed door de crisis gekomen en blijft voor de gemeente een belangrijke economische ader, die moet blijven stromen.
Daarbij hoort dus niet alleen hulp in tijden van nood, maar structureel een goed ondernemersklimaat en dus een gastvrije en kantvriendelijke ondernemersondersteuning voor het MKB en de meer omvangrijke bedrijven.

Duurzaamheid is en blijft de rode draad door coalitie-akkoord, toekomstvisie, kaderbrief en straks ook weer in de begroting 2022.
En dan heb ik het niet alleen over klimaat, maar ook over duurzame werkgelegenheid, duurzame relaties en duurzame betrokkenheid. Het herstellen en verder uitbouwen van het vertrouwen van en de relatie met onze inwoners is voor gob essentieel om aan de verdere toekomst te werken. Iedereen moet mee kunnen doen in werk en inkomen, in het maatschappelijk leven en in een veilige en leefbare omgeving kunnen wonen.
Daarbij heeft elke wijk en dorpskern zijn eigen dynamiek en wensen. We moeten durven om maatwerk te leveren, zodat inwoners zich verbonden en betrokken voelen bij hun omgeving. Zowel voor wat betreft hun buurtgenoten, als de maatschappelijke voorzieningen en de openbare ruimte.
Daarom is het belangrijk dat de ontwikkelpaden uit de Toekomstvisie omgezet gaan worden in concrete plannen, zodat inwoners ervaren dat er aan hun gemeente gewerkt wordt naar de toekomst toe.
De chemie tussen de toekomstambassadeurs en de stadslabs moet dan samen met de beginspraak van belanghebbenden tot mooie plannen kunnen leiden.

Daarbij vindt gob het zeer belangrijk dat er oog en oor blijft voor onze vele dorpskernen om daar de bijzondere dorpssfeer te koesteren.
Daarnaast is eenzaamheid een thema. Niet alleen in coronatijd, maar iets dat al jaren speelt. Overigens in alle leeftijdscategorieën. Als gemeente hebben we de zorg voor al onze inwoners.
gob gaat er vanuit dat met de aangestelde coördinator het plan van aanpak dit jaar nog aan de raad wordt voorgelegd.

2e programmarapportage:
Dank voor het aanpassen van de parkeertarieven Zuyderland, dat voor velen een doorn in het oog was. (pag. 61)
De verplaatsing van de ingang van Kasteelpark Born gaat een impuls geven voor zowel kasteelpark als centrum van Born. (pag. 65)
Het centrum van Geleen blijft wel nog een punt van zorg. Gelukkig kan het niet-gebruikte geld vanuit de provincie weer gebruikt worden voor verdere uitwerking in 2022. gob wil wel graag dat er concrete acties uit voort komen, zodat de verbinding met Chemelot, met Glanerbrook en met het station Lutterade gemaakt kan worden.
Het bestuursakkoord met de provincie moet voor onze gemeente een positieve injectie geven. Het lijkt gob goed om deze raad daar regelmatig over te informeren. Zeker nu een nieuw college van gedeputeerde staten is aangesteld.

Tot slot nog iets over de meicirculaire
Via de meicirculaire komt €2,6mln extra geld naar onze gemeente voor Jeugdzorg in 2021. Dit is met name bedoeld om de wachtlijsten in de Jeugdzorg terug te dringen. De jeugd is onze toekomst. Daarom is het voor gob ook belangrijk dat we zo snel mogelijk de wachtlijsten gaan terugdringen.
Samen met de €7,6mln extra geld voor 2022 krijgt de Jeugdzorg een flinke financiële impuls.
Kan de wethouder aangeven wanneer de raad daarvoor een plan van aanpak krijgt?
Hopelijk zal door het nieuwe kabinet de extra gelden voor Jeugdzorg een structureel karakter gaan krijgen.
Want het zal nog een hele uitdaging worden om ook de komende jaren de financiën op orde te houden.

Kortom voorzitter:
gob kan akkoord gaan met zowel de jaarrekening 2020 als de 2e programmarapportage 2021.
Uiteraard blijven wij wel de vinger aan de pols houden, dat de financiën op orde blijven en we daarover als raad in gezamenlijk debat de prioriteiten stellen.