gob sittard
politiek sittard geleen
gob politieke vereniging
gob sittard geleen
gob politiek geleen
gob
gob politiek limburg
gob sittard geleen politiek
gob online
gob geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

gob oproep inzake geen heffing reclame-en precariobelasting is overgenomen.

In het kort de bijdrage gob in de ronde over de 1e programmarapportage 2021

-Deze rapportage gaat hoofdzakelijk over de plaatsgevonden afwijkingen, dus van de zijde van gob waren er niet zoveel opmerkingen.

-Voorafgaande aan de discussie in de ronde en in de raad zijn er door ons technische vragen gesteld, die door de gemeentelijke organisatie snel werden beantwoord.

-We hebben geconstateerd dat na jarenlange intensieve budgetbewaking de financiën nu op orde zijn. (Zie voetnoot)

gob heeft opgeroepen om in deze ook voor de ondernemers moeilijke tijd geen reclame- en precariobelasting te heffen. We zijn uiteraard blij dat het college en raad ons voorstel heeft overgenomen.

-We hebben onze zorgen uitgesproken over de forse achteruitgang van de parkeerinkomsten, uiteindelijk moet dit toch weer betaald worden uit andere (belasting)- inkomsten van onze inwoners. (Dus als we bezoekers, ook van buiten onze gemeente gratis laten parkeren, gaat dit ten laste van onze eigen inwoners).

-We hebben gevraagd om naast de ondersteuning vanuit de lokale culturele infrastructuur, te bezien of de reserves voor de coronamaatregelen ook kunnen worden ingezet voor ondersteuning van onze vele verenigingen.

-We hebben aangegeven te onderschrijven dat de aanpak huisvestingsproblematiek, mede wordt ingezet  om de overlast  veroorzaakt door arbeidsmigranten te bestrijden.

-Verder hebben we aangegeven dat de ontwikkelpaden vanuit de Toekomstvisie 2030 en verdere werkwijze, kansen bieden voor de ontwikkeling van de centra en dat de ontwikkelingen in Geleen verbonden kunnen worden met de Chemolot Campus, Circulaire Hub en de ontwikkeling van Glanerbrook.

Voetnoot:

-Zo als eerder vermeld, werden de financiële problemen van Sittard-Geleen hoofdzakelijk veroorzaakt door de grote tekorten in het sociaal domein.

-Denk maar eens aan de WMO, de participatiewet en vooral de jeugdzorg, zijnde taken die van het Rijk aan de gemeenten werden overgedragen zonder daarvoor voldoende budget beschikbaar te stellen.

-Bovendien werden door het rijk extra kortingen opgelegd op het sociaal domein, maar ook op de algemene uitkering uit het gemeentefonds middels een opschalingskorting.

-Voorts komen daar nog eens een aantal risico’s bij, zoals de effecten van COVID-19, de gevolgen van de invoering van de Omgevingswet, de effecten van de internationale afspraken over duurzaamheid, de hoeveelheid accommodaties en de gevolgen van de effecten van de herverdeling van de algemene uitkering.