gob politieke vereniging
gob politiek limburg
gob politiek geleen
gob sittard geleen politiek
politiek sittard geleen
gob sittard
gob online
gob
gob geleen
gob sittard geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Windmolenpark Holtum…gezondheid boven alles.

De motie om te wachten op de landelijke normen is in november vorig jaar bijna unaniem aangenomen in de raad. Het is dan ook voor gob onbegrijpelijk dat met name GroenLinks in Sittard-Geleen en D66 provinciaal dit in grote meerderheid genomen democratische besluit niet wil accepteren.

Wij hebben met het indienen van de motie gereageerd op de uitspraak van de Raad van State, die voorschreef dat bij de bouw en het gebruik van windturbines de algemene normen niet meer gebruikt mogen worden. Dat op grond van het Europese recht een beoordeling moet worden gemaakt van de gevolgen voor het milieu. En dat de regering nu zo’n milieubeoordeling zal moeten maken. Die uitspraak heeft de rechter gedaan omdat uit steeds meer onderzoeken blijkt dat er wel degelijk grote effecten op de omgeving zijn bij het plaatsen van een windmolen.
De algemene normen in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling mogen dus niet meer gebruikt worden voor de ontwikkeling van windparken.

En ja het klopt dat de rechter ook gezegd heeft, dat het gemeenten vrij staat om zelf een milieubeoordeling te maken.

Maar gezien de onrust bij de omwonenden en de bedrijven op Holtum-Noord en dan met name omtrent hun gezondheid heeft gob gemeend dat het verstandiger is om te wachten op de landelijke normen. Het besluit dat de raad de vorige raadsvergadering heeft genomen is overigens géén besluit voor of tegen windmolens, maar een besluit om zorgvuldig om te gaan met de effecten op met name de gezondheid van onze inwoners.

Aan de intentie om vóór 2030 de windenergie-opdracht in Sittard-Geleen te realiseren is niets veranderd.

De toenmalige staatssecretaris Yesilgöz heeft in haar brief van 9 december aan de 2e kamer als reactie op de uitspraak van de Raad van State aangegeven dat bij het plaatsen van windmolens een zorgvuldig proces noodzakelijk is. Daarbij vermeldde zij onder andere het belang van het gesprek voeren met de vele belangenverenigingen, maar vooral ook met omwonenden.

Dat zorgvuldige proces zou volgens haar ook doorlopen moeten worden bij windparken in ontwikkeling, zoals in Holtum-Noord.

Toen kwam half december het coalitie-akkoord, waarin staat dat bij het plaatsen van windmolens er heldere afstandsnormen komen.

Deskundigen hebben het dan over 10x de masthoogte.

Zowel de brief van de staatssecretaris als het coalitieakkoord geven aan dat we met de motie de juiste beslissing genomen hebben.

En ik wil nogmaals benadrukken dat de intenties uit de RES ZL blijven staan. Er is dus geen sprake van contractbreuk met de provincie of met de andere gemeenten uit Zuid-Limburg.

We blijven hard aan de slag om aan de opgaven voor duurzame energie en klimaatdoelen van 2030 te kunnen voldoen.

En wat dat betreft hebben we de wind mee, want de ontwikkelingen rondom windenergie en duurzame energie in het algemeen gaan snel, niet alleen met molens zonder wieken, maar ook met thuisbatterijen en warmte-opslag. Daar kunnen we nu al op inzetten.

De landelijke druk om snel duidelijkheid te krijgen over de landelijke normering omtrent het bouwen van de klassieke windmolens zal op korte termijn tot een uitspraak leiden.

In de brief van de staatssecretaris staat dat al in februari van dit jaar een rapport van Arcadis zal komen over de geluidsoverlast van windmolens.

Met de landelijke normering die daaruit volgt, zal gekeken moeten worden naar het plaatsen van windmolens op Holtum-Noord.

Het lijkt ons verstandig om na vaststelling van de landelijke normen en de consequenties daarvan voor windpark Holtum-Noord te kijken hoe we verder gaan.

De klimaatdoelen zijn belangrijk en we zullen als gemeente Sittard-Geleen dan ook alle moeite doen om die doelen te halen.

Maar wat gob betreft gaat de gezondheid van onze inwoners boven alles en aan de onrust van omwonenden over die gezondheid hebben we met de motie gehoor gegeven.

gob blijft van mening dat we daarmee voor onze inwoners de beste beslissing genomen hebben.