gob sittard geleen
politiek sittard geleen
gob politiek geleen
gob geleen
gob sittard
gob politieke vereniging
gob
gob online
gob sittard geleen politiek
gob politiek limburg

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Burgerraadslid Niek Wetzels in de ronde van het gegevenshuis.

Dank u wel voorzitter,

In 2019 heeft de gob fractie ingestemd met de toetreding tot GR het Gegevenshuis. Het bundelen van krachten en de mogelijkheden op innovaties waren naast de gestelde taakstelling van € 100.000 de doorslag gevende redenen om hiermee in te stemmen.

Vandaag stelt het college  om niet akkoord te gaan met de bijgestelde begroting, de ontwerpbegroting en de meerjaren-raming, omdat het risico bestaat  dat de gemiddelde structurele besparing uit de businesscase niet wordt gehaald.

  • Kan er worden aangegeven wat de risico’s zijn van het instemmen met dit voorstel?
  • Kan de wethouder een indicatie geven of andere deelnemers al dan niet zienswijzen gaan indienen?
  • Indien de Gemeente Sittard-Geleen de enige deelnemer is van deze GR die een zienswijze indient, is het dan aannemelijk dat het AB van de GR alsnog deze stukken vaststelt in haar vergadering?
  • Betekent dit dan alsnog dat de gemeente Sittard-Geleen een dekking dient te zoeken voor de extra bijdrage?

We begrijpen dat de kostenbesparing door schaalvergroting niet heeft plaatsgevonden door het niet kunnen acquireren tijdens corona. Kunt u een indicatie geven van mogelijke leads van de acquisitie?

Hogere lasten worden enerzijds veroorzaakt door het vertrek van het wijkteam van de gemeente Landgraaf. Hierdoor stijgt niet enkel de huur maar ook de lasten voor de facilitaire dienstverlening. Verderop in het stuk lezen we dat in de begroting van 2022 een extra post wordt opgevoerd structurele oplossingen van virtuele werkplekken. Wordt er gekeken of de huidige locatie ook voor de toekomst de meest geschikte locatie is, om het gegevenshuis te huisvesten?

Anderzijds worden de lasten verhoogd door een verhoogde bijdrage aan Parkstad IT. Parkstad IT heeft in 2019 onderzoek gedaan naar een nieuw verrekenmodel en een  marktconform doorbelastingsmodel. In de stukken wordt gemeld dat de resultaten van dit onderzoek positief waren. Kunt u dit uitleggen in relatie tot de stijging van de bijdrage van het Gegevenshuis met 119% van € 120.000 naar ruim € 260.000.

De Gemeente Landgraaf neemt het product riool niet meer af. Weet u de achterliggende reden van deze opzegging? Hoe groot zijn de risico’s dat op korte termijn meerdere deelnemers producten gaan afzeggen?

Wat heeft dit voor impact over het mogelijk afnemen van de module riool door de Gemeente Sittard-Geleen?

Tot slot, In 2019 gaf u aan dat BOR geen onderdeel was van de business case, maar nadrukkelijk in beeld kwam. Er was besloten een separate businesscase BOR te maken. Kunt u de status hiervan aangeven?

Tot zover, dank u wel.