gob sittard geleen politiek
gob geleen
gob politieke vereniging
politiek sittard geleen
gob
gob politiek limburg
gob sittard
gob sittard geleen
gob politiek geleen
gob online

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Moties en amendementen

Moties en amendement

Motie D66-gob-CDA inzake ‘ondernemers laten ondernemen’

De Gemeenteraad van de Gemeente Sittard-Geleen, in vergadering bijeen op 13 en 14 december 2023 inzake het Subregionaal Detailhandelsbeleid Westelijke Mijnstreek Constaterende dat: • Het Subregionaal Detailhandelsbeleid Westelijke Mijnstreek een hoofdstructuur omvat die uitgaat van een beoogd effect op het bevorderen van de leefbaarheid en de kwaliteit van het winkelgebied in de Westelijke Mijnstreek en […]

Lees meer »
Moties en amendement

Motie: Planherziening Tersteeglaan Sittard AANGENOMEN

De raad van de gemeente Sittard-Geleen in vergadering bijeen op 13 december 2023, Constaterende dat: – In 1995/1996 de woningen in de Tersteeglaan zijn gebouwd volgens de stedenbouwkundige randvoorwaarden van het Bestemmingsplan Campina Complex – Het op grond van de stedenbouwkundige randvoorwaarden in het beeldkwaliteitsplan niet, maar op grond van de bouwvoorschriften wel mogelijk was […]

Lees meer »
Moties en amendement

Motie gob Wonen boven winkels.

Motie gob Wonen boven winkels Behorende bij het raadsvoorstel Subregionaal Detailhandelsbeleid Westelijke Mijnstreek, behandeld in de raadsvergadering van 14 december 2023. Inzake de woonproblematiek, leegstand en gebruik van woningen en winkels, leefbaarheid van centrumgebieden en het bewoonbaar houden/maken van onze binnensteden. Overwegende dat: • Er in onze gemeente een grote woonbehoefte is in alle segmenten. […]

Lees meer »
Moties en amendement

Motie verduurzaming maatschappelijk vastgoed zijnde gemeenschapshuizen in eigendom van een stichting en verduurzaming van accommodaties die in eigendom zijn van een verenigingen of maatschappelijke organisatie.

De gemeenteraad van de gemeente Sittard-Geleen, in vergadering bijeen op 8 en 9 november 2023 inzake de programmabegroting 2024. Constaterende dat: – Op pagina 78 van de begroting staat; “In 2024 verwachten wij de financiële consequenties van de noodzakelijke verduurzaming van maatschappelijk vastgoed in beeld te hebben, op basis waarvan wij voorstellen kunnen uitwerken over […]

Lees meer »
Moties en amendement

Motie gob Behoud volwaardige ziekenhuisvoorzieningen Zuyderland.

De Gemeenteraad in vergadering bijeen op 5 oktober 2023 Motie: Vreemd aan de orde van de dag “Behoud volwaardige ziekenhuisvoorzieningen Zuyderland” Constaterende dat: – Het management van het Zuyderland Ziekenhuis voornemens is de SEH functie in Parkstad te heroverwegen en daarbij bedden en andere voorzieningen te herlokaliseren. – De VWS ‘Houtkoolschets Acute Ziekenzorg’ een verdere […]

Lees meer »
Moties en amendement

Motie Vreemd gob inzake bijdrage voor hulpverlening na de natuurrampen in Marokko en Libië.

Motie Vreemd gob inzake bijdrage voor hulpverlening na de natuurrampen in Marokko en Libië. De raad van de gemeente Sittard-Geleen in vergadering bijeen op donderdag 5 oktober 2023; Overwegende dat: • Marokko en Libië zijn getroffen door natuurrampen met veel slachtoffers en verwoesting tot gevolg; • de wederopbouw een grote opgave zal zijn waarvoor internationale […]

Lees meer »
Moties en amendement

Motie: Vreemd aan de orde van de dag “Behoud volwaardige ziekenhuisvoorzieningen Zuyderland”

De Gemeenteraad in vergadering bijeen op  5 oktober 2023 Motie: Vreemd aan de orde van de dag  “Behoud volwaardige ziekenhuisvoorzieningen Zuyderland”   Constaterende dat: Het management van het Zuyderland Ziekenhuis voornemens is de SEH functie in Parkstad te heroverwegen en daarbij bedden en andere voorzieningen te herlokaliseren. De VWS ‘Houtkoolschets Acute Ziekenzorg’ een verdere centralisatie […]

Lees meer »
Moties en amendement

Raadsinformatiebrief inzake beantwoording motie Jongeren mentaal ondersteunen.

Sittard-Geleen, 5 september 2023 VERZONDEN 07 SEP. 2023 Geachte raadsleden, In de raadsvergadering van 15 juni 2023 is de motie “Jongeren mentaal ondersteunen” aangenomen. De motie roept het college op: – Om in kaart te brengen wat we als gemeente al doen om jongeren met mentale klachten hulp te bieden; – Te onderzoeken welke mogelijkheden […]

Lees meer »
Moties en amendement

Motie gob inzake ‘op weg naar een groener kader Sittard-Geleen’ AANGENOMEN

Motie Op weg naar een groener kader in Sittard-Geleen De gemeenteraad van Sittard-Geleen in vergadering bijeen op 15 juni 2023 Constaterende dat: • Sittard-Geleen haar groen beleid over 7 beleidsdocumenten verspreid heeft beschreven. • De 7 beleidsdocumenten een zeer grote spreiding in verschijningsdatum vertonen van 2012 t/m 2022. • De 7 beleidsdocumenten met betrekking tot […]

Lees meer »
Moties en amendement

Motie jongeren mentaal ondersteunen

De gemeenteraad van de gemeente Sittard-Geleen, in vergadering bijeen op 15 juni inzake de Kadernota 2023 en de 1ste programmarapportage 2023 Constaterende dat: – Het RIVM heeft onderzoek gedaan om inzicht te krijgen in de mentale gezondheid van jongeren in de doelgroep van 15 – 24 jaar (publicatiedatum 31-05-2023 website RIVM). Jongeren konden aangeven hoe […]

Lees meer »
Moties en amendement

gob CDA VVD PIT D66 GroenLinks onderzoek informatievoorziening Glanerbrook AANGENOMEN.

Motie Onderzoek informatievoorziening Glanerbrook. De gemeenteraad van de gemeente Sittard-Geleen in vergadering bijeen op 9 en 10 november 2022. Constaterende dat: – De gemeenteraad op 13 juli 2022 unaniem een motie van de Stadspartij heeft aangenomen die oproept “een raadswerkgroep in te stellen bestaande uit drie leden van de coalitie en drie leden van de […]

Lees meer »
Moties en amendement

Zorgvuldigheid bij elke aanvraag van een vergunning voor de Kapel.

Motie Klooster AgnetenbergDe raad van Sittard-Geleen,In vergadering bijeen op 15/16 december 2021,Constaterende dat De raad gevraagd wordt in te stemmen met het bestemmingsplan KloosterAgnetenberg De kapel van het klooster onderdeel is van dit bestemmingsplan Deze kapel deel uitmaakt van het rijksmonument ‘Agnetenbergklooster’ Het complex inclusief kapel particulier eigendom is In het voorliggend bestemmingsplan de kapel […]

Lees meer »
Moties en amendement

Aangenomen gob motie, inzake OZB niet-woningen.

MotieIndiener: Politieke groepering gobRaadsvergadering: 10/11 november 2021Agendapunt: Programmabegroting 2022 / 3e rapportageOnderwerp: OZB-tarief niet-woningenBesluit: * De gemeenteraad van Sittard-Geleen, in vergadering bijeen op 10/11 november2021, behandelend het raadsvoorstel programmabegroting 2022/ 3e rapportage, Constaterende dat: • het OZB-tarief niet-woningen hoog is• Sittard-Geleen een groot industrie cluster heeft• de gemeente Sittard-Geleen de duurste gemeente in Nederland is […]

Lees meer »
Moties en amendement

Pas op de plaats Windpark Holtum Noord

MotieWindpark Holtum-Noord De gemeenteraad van Sittard-Geleen, in vergadering bijeen op 10/11 november 2021,behandelend het raadsvoorstel programmabegroting 2022/ 3e rapportage 2021 Constaterende dat:• Engie een aanvraag heeft ingediend voor het plaatsen van 3 windturbines op Holtum-Noord met onderbouwde argumenten door het extern deskundig bureau RoyalHaskoning DHV• Actiegroep Blow-HN èn anderen bezwaar hebben gemaakt tegen het plaatsen […]

Lees meer »
Moties en amendement

Differentiatie OZB voor groot en klein bedrijf noodzakelijk.

MotieIndiener: Politieke groepering gobRaadsvergadering: 10/11 november 2021Agendapunt: Programmabegroting 2022 / 3e rapportageOnderwerp: OZB-tarief niet-woningenBesluit: * De gemeenteraad van Sittard-Geleen, in vergadering bijeen op 10/11 november2021, behandelend het raadsvoorstel programmabegroting 2022/ 3e rapportage, Constaterende dat:• het OZB-tarief niet-woningen hoog is• Sittard-Geleen een groot industrie cluster heeft• de gemeente Sittard-Geleen de duurste gemeente in Nederland is omin […]

Lees meer »
Moties en amendement

Het Klaverblad Einighausen behoudt ruimte. Raadsvoorstel aangenomen met amendement (tekst wijziging)

AMENDEMENT inzake uitbreiding basisschool De Leeuwerik De raad van de gemeente Sittard-Geleen, in vergadering bijeen op 13 en 14 juli 2021, Constaterende dat: . De provincie ten tijde van het preventief toezicht heeft aangegeven dat degemeente Sittard-Geleen voortvarend aan de slag moet gaan met hetaccommodatiebeleid;. De gemeenteraad in de afgelopen jaren de kaders voor het […]

Lees meer »
Moties en amendement

Minimumloon naar 14 euro met instemming van gob, maar wel met aandachtspunten voor o.a. het MKB.

Bijdrage eerste termijn gob inzake motie aansluiting bij coalitie naar minimumloon naar 14 euro. Geachte voorzitter, Deze inbreng van  gob kan tevens beschouwd worden als een stemverklaring, maar omdat de navolgende tekst te lang is voor een stemverklaring, maak ik namens gob gebruik van de 1e termijn, De gob fractie is voorstander van een verhoging […]

Lees meer »
Moties en amendement

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG AANGAANDE ZUYDERLAND

De Gemeenteraad in vergadering bijeen op 11 en 12 november 2020 Constaterende dat: Het management van het Zuyderland Ziekenhuis voornemens is de SEH functies met betrekking tot cardiologie en longziekte inclusief de bijbehorende zorgafdelingen te verplaatsen naar Zuyderland Heerlen; De VWS ‘Houtkoolschets Acute Ziekenzorg’ een verdere centralisatie van SEH’s beoogt. Deze voornemens zowel bij huisartsen […]

Lees meer »
Moties en amendement

Goede zorg, ook als elke seconde telt.

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG AANGAANDE ZUYDERLANDDe Gemeenteraad in vergadering bijeen op 11 en 12 november 2020Constaterende dat: Het management van het Zuyderland Ziekenhuis voornemens is de SEH functies met betrekking tot cardiologie en longziekte inclusief de bijbehorende zorgafdelingen te verplaatsen naar Zuyderland Heerlen; De VWS ‘Houtkoolschets Acute Ziekenzorg’ een verdere centralisatie […]

Lees meer »
Moties en amendement

Voortvarend en actief inzetten op branding en profilering van Sittard – Geleen, met onze steun.

Motie Actieprogramma vrijetijdseconomie Sittard-Geleen 2020-2022De gemeenteraad van Sittard-Geleen, in vergadering bijeen op 11 en 12 november 2020, inzake het raadsvoorstel “Actieprogramma vrijetijdseconomie Sittard-Geleen 2020-2022”,Constaterende dat, De ligging van Sittard-Geleen aan de Belgische en Duitse grens unieke kansen biedt voor een groei van toerisme en de lokale vrijetijdseconomie; Sittard-Geleen niet alleen een centrumgemeente is voor Beek, […]

Lees meer »
Moties en amendement

De gob-fractie zet in op het verlagen van de rioolheffing.

De gemeenteraad van de gemeente Sittard-Geleen, in vergadering bijeen op 11 en 12 november inzake de programmabegroting 2021 Constaterende dat:  De rioolheffing omhooggaat met 6,4%; Deze tariefverhoging noodzakelijk is om te komen tot kostendekking; Overwegende dat: Dit leidt tot een forse belastingverhoging voor de inwoners en ondernemers in onze stad; Dit mogelijk ongewenste consequenties […]

Lees meer »
Moties en amendement

Motie “Windturbines zonder wieken”

De gemeenteraad van de gemeente Sittard-Geleen, in vergadering bijeen op 8 oktober 2020 inzake de verklaring van geen bedenkingen windpark Holtum-Noord. En over te gaan tot de orde van de dag, Indiener, Ivo Tillie (gob) Mede-indieners; Bert Kamphuis (D66), Nancy Kaufman (Stadspartij)

Lees meer »
Moties en amendement

Motie VVD inzake ruimte voor de horeca en ambulante handel getekend (aangenomen).

Motie ruimte voor de horeca en ambulante handel De gemeenteraad van Sittard-Geleen, in vergadering bijeen op 8 en 9 juli 2020, Constaterende dat: Centrum Management Sittard en Horeca Markt Sittard een plan aan het College van B&W hebben gepresenteerd aangaande de terras- en marktvoorzieningen in Sittard tijdens de coronacrisis; Er vanwege de coronamaatregelen diverse beperkende […]

Lees meer »
Moties en amendement

Motie PvdA kenniscentrum duurzaamheid getekend (aangenomen).

PvdA Motie Mauritsmunt: een lokale digitale munt De gemeenteraad van de gemeente Sittard-Geleen in vergadering bijeen op 8/9 juli, Constaterende dat: Het coalitieakkoord 2018-2022 aangeeft dat de openbare ruimte met het openbare groen in belangrijke mate bepalen of de woonomgeving aantrekkelijk is; Het addendum 2020-2022 op het coalitieakkoord aangeeft dat de eerdere bezuiniging op het […]

Lees meer »
Moties en amendement

Motie CDA waardering mantelzorgcompliment (aangenomen).

CDA Sittard-Geleen MOTIE waardering mantelzorgcompliment De gemeenteraad van Sittard-Geleen, in vergadering bijeen op 8/9 juli 2020, Constaterende dat:                                                                                                                                               de mantelzorgers, onbetaalbaar zijn en derhalve waardering verdienen; de coronacrisis een nog groter beroep op mantelzorgers doet ontstaan; het college voornemens is de waardering van het mantelzorgcompliment              2020 gelijk te houden aan 2019; het college een […]

Lees meer »
Moties en amendement

Motie GroenLinks inzake herontwikkeling V&D locatie (aangenomen).

Groen Links Motie Herontwikkeling voormalige V & D-locatie De gemeenteraad van Sittard-Geleen, in vergadering bijeen op 8 juli 2020. Constaterende dat: Het voormalige V&D gebouw aan de Markt van Sittard na verwerving door de gemeente in ieder geval véér 31 december 2021 getransformeerd of gesloopt moet worden; Hierdoor 12.000 rn2 bvo detailhandel uit het centrum […]

Lees meer »
Moties en amendement

Motie CDA krediet onderwijs en sportvoorziening unilocatie getekend (aangenomen).

CDA Motie krediet Onderwijs- en Sportvoorziening Grevenbicht-Obbicht De gemeenteraad van Sittard-Geleen, in vergadering bijeen op 8 en 9 juli 2020, Gehoord de beraadslaging betreffende de Onderwijs- en Sportvoorziening Grevenbicht-Obbicht. Constaterende dat: voor de onderwijs- en sportvoorziening Grevenbicht-Obbicht een krediet gevraagd wordt van € 10.078.000 (beslispunt 1); o dit bedrag ten laste van de beschikbare financiële […]

Lees meer »
Moties en amendement

Motie CDA inzake financiële gevolgen coronacrisis getekend (unaniem aangenomen).

CDA De gemeenteraad van Sittard-Geleen, in ve gadering bijeen op 2 juli 2020, Constaterende dat: De coronacrisis een zware wissel trekt op de gezondheidszorg, de economie, het onderwijs, de culturele sector en de samenleving als zodanig; De financiële gevolgen van de coronacrisis wel al nadrukkelijk voelbaar zijn, maar nog niet in volle omvang duidelijk zijn; […]

Lees meer »
Moties en amendement

Motie CDA inzake gemeentefonds getekend (unaniem aangenomen).

CDA en Stads Partij Concept MOTIE gemeentefonds De gemeenteraad van Sittard-Geleen, in vergadering bijeen op 2 juli 2020. Constaterende dat: De begrotingen van veel gemeenten al jarenlang onder druk staan, waardoor het water bij veel gemeenten al geruime tijd tot aan de lippen staat; o Dit voornamelijk te wijten is aan de structurele kostenstijgingen binnen […]

Lees meer »
Moties en amendement

Motie GOB inzake onderzoek verhogen beheerniveau getekend (unaniem aangenomen).

Motie inzake onderzoek verhogen beheerniveau De raad van de gemeente Sittard-Geleen in vergadering bijeen op 13 en 14 november 2019. Overwegende: dat het onderhoud van de openbare ruimte belangrijk is voor de beleving van inwoners en bezoekers vanwege de bezuinigingen het onderhoudsniveau is bijgesteld naar niveau laag * dat deze maatregel veel ontevredenheid oproept dat […]

Lees meer »
Moties en amendementen Zuyderland

Onze motie van 14 november inzake parkeertarieven Zuyderland, raad breed aangenomen……

MOTIE INZAKE PARKEERTARIEVEN ZUYDERLAND ZIEKENHUIS De raad van de gemeente Sittard-Geleen in vergadering bijeen op 13 en 14 november 2019 Overwegende: * dat de raad van Sittard-Geleen bij behandeling van de begroting van 2019 besloten heeft de parkeertarieven te verhogen; * dat de parkeermaatregel door veel patiënten en bezoekers van het Zuyderland ziekenhuis als zeer […]

Lees meer »
Moties en amendement

Onze motie van 14 november inzake onderzoek verhogen beheer niveau….

Motie inzake onderzoek verhogen beheerniveau De raad van de gemeente Sittard-Geleen in vergadering bijeen op 13 en 14 november 2019. Overwegende: * dat het onderhoud van de openbare ruimte belangrijk is voor de beleving van inwoners en bezoekers * vanwege de bezuinigingen het onderhoudsniveau is bijgesteld naar niveau laag * dat deze maatregel veel ontevredenheid […]

Lees meer »
Moties en amendementen Senioren

De motie van 50+ inzake senioreninformatie, door ons mede mee ingediend

Motie Senioreninformatie De Raad van de gemeente Sittard-Geleen in vergadering bijeen op 13 en 14 november 2019: Overwegende dat:  een substantieel deel van de inwoners van de gemeente Sittard-Geleen ouder is dan 50 jaar;  de gemeente uitgaat van inclusief beleid, waarmee in de diverse gemeentelijke beleidsvelden ook beleid voor senioren is opgenomen;  […]

Lees meer »
Moties en amendement

Onze motie van 14 november inzake de intercity naar Aken, raad breed aangenomen….

Motie internationale treinverbinding naar Aken De raad van de gemeente Sittard-Geleen in vergadering bijeen op 13 en 14 november 2019. Overwegende: -dat de Nederlandse Spoorwegen de realisatie van veel besproken intercityverbinding niet wil oppakken; -dat er sinds 2003 door de Nederlandse en Duitse regering talloze positieve besluiten zijn genomen om Aken toe te voegen als […]

Lees meer »