gob geleen
politiek sittard geleen
gob politieke vereniging
gob sittard
gob sittard geleen politiek
gob politiek limburg
gob online
gob
gob sittard geleen
gob politiek geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Motie PvdA kenniscentrum duurzaamheid getekend (aangenomen).

PvdA

Motie Mauritsmunt: een lokale digitale munt

De gemeenteraad van de gemeente Sittard-Geleen in vergadering bijeen op 8/9 juli,

Constaterende dat:

 • Het coalitieakkoord 2018-2022 aangeeft dat de openbare ruimte met het openbare groen in belangrijke mate bepalen of de woonomgeving aantrekkelijk is;
 • Het addendum 2020-2022 op het coalitieakkoord aangeeft dat de eerdere bezuiniging op het onderhoud van de openbare ruimte ongewenste maatschappelijke effecten heeft;              
 • De coronapandemie onze lokale/regionale economie hard raakt;
 • Jongeren die in het kader van de Toekomstvisie 2030 op donderdag 2 juli jl. hebben meegedacht over de toekomst van Sittard-Geleen een lokale munt als uit te werken onderwerp hebben aangedragen;

Overwegende dat:

 • Het effect van de coronapandemie op de gemeentefinanciën nog niet in volle omvang inzichtelijk is, maar dat het onvermijdelijk is dat er een negatief effect zal zijn;
 • De nieuwe coalitie voor de periode 2020-2022 middels het addendum ruimte zag om geld ter beschikking te stellen voor het groenonderhoud en reiniging;
 • Dat de coronacrisis ertoe leidt dat slimme combinaties nodig zijn om iedere euro gemeenschapsgeld zo doeltreffend mogelijk in te zetten;

Van mening zijnde dat:

 • Een lokale (digitale) munt bescherming kan bieden tegen ongewenste effecten van globalisering;
 • Een lokale (digitale) munt de benaming ‘Mauritsmunt’ zou kunnen dragen;

Verzoekt het College:

 • Bij planvorming voor het op een hoger peil brengen van groenonderhoud en reiniging kennis te blijven nemen cq. betrokken te blijven bij het raadsproces zoals bedoeld in deze motie;

Verzoekt de raad:

 1. In een ronde in oktober een spreker uit te nodigen met kennis van zaken over de technische en juridische aspecten van een lokale digitale munt (cryptocurrency), waartoe de PvdAfractie een voorstel zal doen aan het fractievoorzittersoverleg;
 2. In dezelfde ronde in oktober kennis te nemen van de ervaringen die de gemeente Heerlen momenteel opdoet bij de ontwikkeling van een lokale digitale munt in samenwerking met de Brightlands Smart Services Campus;
 3. In dezelfde ronde in oktober te verkennen waar raakvlakken met andere thema’s zijn, zoals de ontwikkeling van een toekomstbestendig besluit over het mantelzorgcompliment en burgerparticipatie in de openbare ruimte;

En gaat over tot de orde van de dag.

Indiener: PvdA

Mede indieners: DNA, 50Plus, Groen Links en D66