gob online
gob sittard geleen politiek
gob politiek limburg
gob sittard
politiek sittard geleen
gob geleen
gob sittard geleen
gob politieke vereniging
gob
gob politiek geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

De gob-fractie zet in op het verlagen van de rioolheffing.

De gemeenteraad van de gemeente Sittard-Geleen, in vergadering bijeen op 11 en 12 november inzake de programmabegroting 2021


Constaterende dat:

 De rioolheffing omhooggaat met 6,4%;
 Deze tariefverhoging noodzakelijk is om te komen tot kostendekking;

Overwegende dat:
 Dit leidt tot een forse belastingverhoging voor de inwoners en ondernemers in onze stad;
 Dit mogelijk ongewenste consequenties heeft in deze corona-tijd;
 De septembercirculaire een meevaller laat zien van €660K voor het jaar 2020.
Tegelijkertijd vermeld de septembercirculaire dat voor de komende periode
2021-2024 tekorten worden verwacht oplopend tot 550.000 euro.
 In de 4e rapportage meer duidelijkheid bestaat of deze verwachte tekorten anderszins kunnen worden opgelost.

In het voorstel belastingmaatregelen 2021 de onderstaande wijziging door te voeren bij beslispunt 2c:

In afwachting van definitieve vaststelling in de Raadsvergadering van
december 2020 het tarief voor Rioolrecht slechts voorlopig vast te stellen op € 197,12 euro.

En over te gaan tot de orde van de dag,

Indiener,
Yvonne Salvino, gob

Medeondertekening:
GroenLinks Stadspartij DNA