gob sittard
gob politieke vereniging
gob politiek geleen
gob sittard geleen
gob
gob sittard geleen politiek
gob online
politiek sittard geleen
gob politiek limburg
gob geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Het Klaverblad Einighausen behoudt ruimte. Raadsvoorstel aangenomen met amendement (tekst wijziging)

AMENDEMENT inzake uitbreiding basisschool De Leeuwerik

De raad van de gemeente Sittard-Geleen, in vergadering bijeen op 13 en 14 juli 2021,

Constaterende dat:

. De provincie ten tijde van het preventief toezicht heeft aangegeven dat de
gemeente Sittard-Geleen voortvarend aan de slag moet gaan met het
accommodatiebeleid;
. De gemeenteraad in de afgelopen jaren de kaders voor het accommodatiebeleid
heeft vastgesteld en zelfs aangescherpt;
. Het college op basis van deze kaders en het vastgestelde procesvoorstel aan de
slag is gegaan;
. Basisschool De Leeuwerik vanwege een stijging van het leerlingenaantal op korte
termijn behoefte heeft aan twee extra klaslokalen;
. Deze kunnen worden gerealiseerd door uitbreiding van het gebouw en door
herschikking van ruimtes van het in hetzelfde gebouw gehuisveste
gemeenschapshuis ’t Klaverblad;
. Er geen overeenstemming is met het bestuur van het gemeenschapshuis over
deze herschikking;
. De gemeenteraad over de toekomst van de gemeenschapsaccommodaties in
(onder andere) het cluster Guttecoven, Einighausen en Limbricht (indien nodig) in
een later stadium nog in positie zal worden gebracht;
. Er momenteel toch al een voorstel voorligt dat invloed heeft op de toekomst van
de gemeenschapsaccommodatie in Einighausen;

Overwegende dat:

. Het college een afweging heeft gemaakt tussen het streven naar multifunctioneel
gebruik van ruimtes waardoor een betere bezetting en efficiencyvoordeel
ontstaan enerzijds en het gebrek aan draagvlak anderzijds;
. Het voorstel ziet op aanpassing van slechts één accommodatie binnen het
cluster, waarmee vooruitgelopen wordt op het nog vast te stellen totaalbeeld voor
multifunctionele accommodaties in dit cluster;
. De raad het van belang acht dat het resultaat van dit totaalbeeld eerst aan de
raad wordt teruggekoppeld dan wel via een keuzevoorstel wordt voorgelegd, een
en ander conform het vastgestelde procesvoorstel, alvorens te besluiten over
individuele accommodaties;
. De uitbreiding van de school spoedeisend is en niet kan wachten op afronding
van het totaalbeeld;

Besluit:

Beslispunt 1 als volgt te wijzigen:
. Akkoord te gaan met het bouwplan d.d. 9 okt. 2020 voor uitbreiding van
basisschool De Leeuwerik, Boschweg 70-72 Einighausen met twee leslokalen en
een spreekruimte.
Beslispunt 3 als volgt te wijzigen:
. Ten behoeve van bedoelde voorziening een krediet ad 455.000,00 beschikbaar te
stellen.

Indieners,
CDA – Jos Schlössels, Stadspartij – Nancy Kaufmann

Mede-indieners,
gob – Yvonne Salvino, D66 – Bert Kamphuis, 50PLUS – Hugo Kamps