gob politiek limburg
gob online
gob
gob politiek geleen
gob sittard geleen politiek
gob sittard geleen
gob sittard
gob politieke vereniging
gob geleen
politiek sittard geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Raadsinformatiebrief inzake beantwoording motie Jongeren mentaal ondersteunen.

Sittard-Geleen, 5 september 2023
VERZONDEN 07 SEP. 2023

Geachte raadsleden,

In de raadsvergadering van 15 juni 2023 is de motie “Jongeren mentaal ondersteunen” aangenomen. De motie roept het college op:

– Om in kaart te brengen wat we als gemeente al doen om jongeren met mentale klachten hulp te bieden;

– Te onderzoeken welke mogelijkheden er nog meer zijn om jongeren in Sittard- Geleen mentaal te ondersteunen en de resultaten van dit onderzoek voor te leggen aan de raad.

In deze brief geven we een overzicht van de resultaten van ons onderzoek. Wij beschouwen de motie hiermee als afgehandeld.

Mentaal welbevinden

Mentaal welbevinden is de mate waarin je je goed in je vel voelt, de mate waarin je je gelukkig voelt. We benaderen mentaal welzijn vanuit Positieve gezondheid. Positieve gezondheid vertaalt zich bij jeugd en jongeren (0-27 jaar) in de samenhang van de pijlers: mijn lijf, mijn gedachten en gevoelens, lekker in je vel zitten, dagelijks leven, meedoen, nu en later. De pijlers beïnvloeden elkaar en veronderstellen een bepaald evenwicht om gezond te zijn. En natuurlijk gaat opgroeien gepaard met de nodige schommelingen en is het evenwicht soms zoek. Dat betekent in de optiek van positieve gezondheid overigens niet dat je daarmee meteen ziek bent. Sterker nog, de schommelingen horen bij het leven en vergroten je veerkracht.

In Sittard-Geleen hebben we programma’s ontwikkeld, die onze jeugd en hun gezin steunen bij opgroeien en opvoeden van voor de geboorte tot 27 jaar. Een deel van de programma’s is ontwikkeld in samenwerking en in aansluiting op het Zuidlimburgse programma Trendbreuk. Direct of indirect beïnvloeden deze het mentaal welzijn, nu of later.

Kansrijke Start (de eerste 1.000 dagen van het leven):

Nu Niet Zwanger, Voorzorg, Stevig Ouderschap, Prenataal huisbezoek, Centering Pregnancy, Geboortezorg Flex.

Beweegstimulering (een gezonde geest in een gezond lichaam):

Gezonde kinderopvang, Smart & Fit Ecsplore, Gezonde Basisschool, Verlengde schooldag, Motorische testen, School in Actie 2. 0, Sportpedagoog, Iedereen Kan Sporten, KeiGezond.

Kansengelijkheid en talentontwikkeling:

Peuteropvang, Vroeg en Voorschoolse Educatie (WE) , Talentschool, Greutsj, Sam& voor alle kinderen, Gelijke Kansenalliantie, Rijke Schooldag, Gezonde Kinderopvang, Gezonde Basisschool, Voortijdig schoolverlaten, leerplicht en het Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC) .

Basiszorg (veelal voorliggend veld genoemd) :

Ondersteuningsstructuur op school (mentoren intern begeleider) , schoolmaatschappelijk werk en jongerenwerkers, jeugd- en gezinswerkers, praktijkondersteuners jeugd bij huisartsen en jeugdpsychologen in het voortgezet onderwijs, jeugdartsen, begeleiding van kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) en kinderen van ouders met een verslaving (KOV) , buurgezinnen en begeleide omgangsregeling (BOR) , website www. opqroeienin046. nl.

Jeugdwet (gespecialiseerde zorg) :

Begeleiding en behandeling, crisishulp, Gespecialiseerde intensieve klinische jeugdhulp (GIKJ) , doelgroeparrangementen in het speciaal (basis) onderwijs, jeugdbescherming en jeugdreclassering

Samenwerking

Om deze programma’s te realiseren werken we samen met jeugdgezondheidszorg, welzijnswerk (sociaal werk, Ecsplore, Centrum voor Jeugd en Gezin, spelenderwijs, MIK en MEE) , onderwijs, kinderopvang, jeugdzorginstellingen, jeugdparticipatie (o. a. Jongk en Breakfast Club) en onze gemeentelijke teams.

Corona en Nationaal programma onderwijs:

De COVID-19 periode en de periode daarna laten zien dat de mentale druk op jongeren onverminderd groot is. Onze gemeente heeft daarvoor CORONA-middelen en middelen van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) ontvangen. We hebben deze ingezet
voor: De subsidieregeling “Perspectief voor jongeren”, de inzet van extra schoolmaatschappelijk werk en jongerenwerk en jeugdpsychologen, de aanschaf van het loopbaanoriëntering en -begeleiding “De Proeftuin”, de inzet een transformatiecoach Eerste Opvang Anderstaligen, voor de inzet van de methodiek IMO (Integrated Marketing Communications) voor loopbaanoriëntering, voor de training van leerkrachten in het programma Rots en Water, voor de aanschaf van buitenspeelmateriaal en de vergroening van de speelplaatsen, voor de inzet van een tolk, voor een Remedial Teacher, voor screening taalvaardigheid door een logopedist, voor de aanschaf van boeken en een rekenmethode en voor een Bal-a-Vis teamtraining. We hebben besloten om de inzet van schoolmaatschappelijk werk, jongerenwerk en jeugdpsychologen voor 2023 te continueren vanuit het Nationaal Programma Onderwijs.

Een bijzonder project dat we ook uit de middelen van het NPO hebben gefaciliteerd en apart willen noemen, is het project “Artist in School” dat wordt uitgevoerd op het Graaf Huyn College. Een jaar lang zijn twee theatermakers van het Laagland Theater in de school aanwezig geweest om het leefklimaat van de leerlingen te verbeteren vanuit de gedachtegang van positieve gezondheid. In samenwerking met het Laagland Theater is onderzocht welke rol theater kan spelen in de ondersteuning bij sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. En deze is uitermate positief. We continueren dit project dan ook in het schooljaar 2023-2024.

Landelijke ontwikkelingen

De landelijke ontwikkelingen volgen we op de voet. Zowel de onderzoeken naar mentale gesteldheid van jongeren (bijvoorbeeld de ggd-jeugdmonitor) alsook de maatregelen die andere gemeenten nemen om deze te beperken.

Voor haar regeling heeft bijvoorbeeld de gemeente Oostellingwerf een budget van 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld om jongeren te stimuleren dat ze meedoen aan sport, cultuur enz. Ze wil daarmee realiseren dat jongeren met weinig financiële middelen toch meedoen aan deze activiteiten. Nog afgezien van het feit dat wij niet over een dergelijk budget beschikken, passen we liever maatwerk toe dan dat we een collectieve regeling treffen. In Sittard-Geleen hebben we de regeling Sam& voor alle kinderen, die hetzelfde doel heeft en veel jongeren bereikt.

Jongk

Onze jongerencliëntenraad is van plan om zelf ook onderzoek te doen naar de mentale gesteldheid van jongeren. We zullen dit onderzoek van kortbij volgen.

Informatie

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen,

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,

Raadsinformatiebrief inzake beantwoording motie Jongeren mentaal ondersteunen 7 september 2023