gob sittard
gob sittard geleen politiek
gob politiek geleen
gob politieke vereniging
gob online
gob
politiek sittard geleen
gob sittard geleen
gob politiek limburg
gob geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Motie VVD inzake ruimte voor de horeca en ambulante handel getekend (aangenomen).

Motie ruimte voor de horeca en ambulante handel

De gemeenteraad van Sittard-Geleen, in vergadering bijeen op 8 en 9 juli 2020,

Constaterende dat:

 • Centrum Management Sittard en Horeca Markt Sittard een plan aan het College van B&W hebben gepresenteerd aangaande de terras- en marktvoorzieningen in Sittard tijdens de coronacrisis;
 • Er vanwege de coronamaatregelen diverse beperkende maatregelen gelden voor horecaondernemers, o.a. in de vorm van afstandscriteria tussen de tafels op terrassen;
 • Er daarom m.i.v. 1 juni 2020 een acute behoefte is ontstaan om de oppervlakte van de terrassen uit te breiden;
 • Het College van B&W hiermee eind mei heeft ingestemd;
 • Dit effect heeft op het gezamenlijk gebruik van de ruimte door de horeca en de markt;
 • De ambulante handel zich beroept op bestaande rechten op vergunde standplaatsen op de Markt;
 • Verplaatsing van de markt naar een andere locatie hierdoor problematisch is;
 • Er meermaals overleg heeft plaatsgevonden tussen de gemeente SittardGeleen, Horeca Markt Sittard, het Centrum Management en de ambulante handel, gericht op een oplossing van dit probleem;
 • Dit overleg en de daaruit voortvloeiende tijdelijke proef met verplaatsing van de markt naar het Tempelplein niet heeft geleid tot consensus bij alle betrokken partijen;
 • Er thans onvoldoende draagvlak is voor een permanente verplaatsing van de zaterdagmarkt naar het Tempelplein;
 • Het College van B&W daarom afhankelijk is van consensus bij alle betrokken partijen;
 • Dit tot op heden niet heeft geleid tot een door alle partijen gedragen oplossing;  
 • Daarom besloten is om met ingang van 1 juli de zaterdagmarkt weer op de Markt toe te laten.

Overwegende dat:

 •  De horeca door een maandenlange gedwongen sluiting en de geldende coronamaatregelen in de hoek zit waar grote klappen vallen;
 • Een verruiming van de ruimte voor terrassen de horecaondernemers in staat stelt om hun omzetverlies te beperken;
 • Dit van enorm belang is voor de continuïteit van deze ondernemingen en de werkgelegenheid gerelateerd aan de horeca;
 • De mogelijkheden voor verruiming van de terrasruimte worden beperkt door het gedeeld gebruik van de Markt met de donderdag- en zaterdagmarkt;
 • Het gedeeld gebruik van de Markt voor zowel verruimde terrassen als marktkramen suboptimaal is uit oogpunt van volksgezondheid en veiligheid vanwege de COVID-19 pandemie;
 • Verwacht wordt dat de afstandsmaatregel van minimaal 1 ,5 meter nog geruime tijd zal blijven gelden;
 • Hierdoor er ook gedurende langere tijd behoefte is aan ruimere terrassen op de Markt;
 • De ambulante handel in Sittard gebaat is bij een structurele oplossing in plaats van incidentele maatregelen en verplaatsingen, zodat klanten hun weg blijven vinden naar de marktkramen.

Van mening zijnde dat:

 •  Het van belang is dat er voor alle betrokken partijen sprake moet zijn van een win-win situatie;
 • Het voorliggende plan van het Centrum Management en de Horeca Markt Sittard interessante suggesties bevat die de basis zouden kunnen vormen voor een brede herziening van functies in de binnenstad;
 • Dit de aantrekkingskracht van het centrum van Sittard voor bezoekers structureel kan versterken, innovatie kan stimuleren, mogelijkheden voor verduurzaming kan bieden en tegelijkertijd de veiligheid ten goede komt;  
 • Daarmee het algemeen belang van de gemeente Sittard-Geleen wordt gediend;  
 • Het teleurstellend is dat het vooralsnog niet mogelijk is gebleken om consensus te bereiken over de voorliggende plannen;
 •  De huidige situatie veroorzaakt door de COVID-19 pandemie vraagt om een snelle oplossing.

Roepen het College van B&W op:

 •  De thans gekozen oplossing zo snel mogelijk te evalueren op basis van draagvlak en veiligheid en hierover opnieuw in gesprek te gaan met de ambulante handel, de Horeca Markt Sittard en het Centrum Management;  
 • Afhankelijk van de uitkomst van deze evaluatie, de haalbaarheid van een passende (tijdelijke) oplossing nogmaals te bekijken zodat de horeca in de zomermaanden en in het najaar van 2020 nog optimaal kan profiteren van de verruimde mogelijkheden;
 • Onderzoek te (laten) doen naar een structurele en duurzame oplossing in het kader van binnenstedelijke ontwikkeling, waarbij meerdere aantrekkelijke, alternatieve locaties voor de markt worden onderzocht, inclusief een mogelijk heringericht Tempelplein en het gebied Oude Markt/Kloosterplein/Deken Tijssenstraat/Jutta van Ravensbergpad/schootsvelden /Ligne;
 • Het plan van het Centrum Management en Horeca Markt Sittard te betrekken bij dit onderzoek;
 • De resultaten van dit onderzoek voor 31 oktober 2020 te presenteren aan alle betrokken partijen en ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad;  Ook in de andere stadsdelen van de gemeente Sittard-Geleen ondernemers en maatschappelijke instellingen die getroffen worden door de COVID-pandemie, waar mogelijk, tegemoet te komen.

En gaan over tot de orde van de dag.

Indieners: VVD, DNA en D66

Mede indieners: PvdA, PVV, Fractie Klein, 50Plus, Fractie Fredrix en SPA