gob sittard
gob politieke vereniging
gob
gob sittard geleen
gob politiek limburg
politiek sittard geleen
gob online
gob geleen
gob politiek geleen
gob sittard geleen politiek

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Motie D66-gob-CDA inzake ‘ondernemers laten ondernemen’

De Gemeenteraad van de Gemeente Sittard-Geleen, in vergadering bijeen op 13 en 14 december
2023 inzake het Subregionaal Detailhandelsbeleid Westelijke Mijnstreek

Constaterende dat:

• Het Subregionaal Detailhandelsbeleid Westelijke Mijnstreek een hoofdstructuur
omvat die uitgaat van een beoogd effect op het bevorderen van de leefbaarheid en
de kwaliteit van het winkelgebied in de Westelijke Mijnstreek en Sittard-Geleen.
• Dit o.a. wordt bewerkstelligd via compactere winkelgebieden, afstemming met
omliggende gemeenten (Beek en Stein), profijt halen uit de grensligging met België en
Duitsland, en het realiseren van een complementair aanbod voor de consument.
• Een van de uitgangspunten voor de gemeente Sittard-Geleen in dit
detailhandelsbeleid daarom vooral is dat de (bestaande) winkelgebieden elkaar
dienen te versterken.

Overwegende dat:

• Dit detailhandelsbeleid en de uitvoering daarvan erop gericht is om ondernemers in
Sittard-Geleen te stimuleren, ondersteunen en faciliteren.
• Regeldruk soms een belemmering kan zijn voor ondernemers.
• Er zich een situatie kan voordoen waarin maatwerk gewenst en/of noodzakelijk is.
• Dit maatwerk kan aansluiten bij het beleid om het winkelgebied en de centra van
Sittard-Geleen in kwalitatieve zin te bevorderen, met inachtname van het algemeen
belang.

Verzoekt het College van B&W om:

1. Na het vaststellen van het Detailhandelsbeleid Westelijke Mijnstreek door de
gemeenteraad van Sittard-Geleen blijvend oog te hebben voor het principe
‘ondernemers laten ondernemen’.
2. Hieraan gehoor te geven door waar mogelijk maatwerk toe te passen in de uitvoering
van het beleid, wanneer zich kansen voordoen die enigszins afwijkend kunnen zijn van
aard maar wel in het algemeen belang zijn en bijdragen aan de vastgestelde
doelstelling van het verhogen van de leefbaarheid en kwaliteit van de gemeente
Sittard-Geleen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Indieners:
Pepijn Pi Van de Venne  – Fractievoorzitter D66

Phil Boonen – Fractievoorzitter gob

Gabriëlle Essing-Demandt – Raadslid CDA

Motie D66-gob-CDA inzake ‘ondernemers laten ondernemen’