gob
politiek sittard geleen
gob sittard geleen politiek
gob online
gob sittard
gob politiek limburg
gob sittard geleen
gob politieke vereniging
gob geleen
gob politiek geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Aangenomen gob motie, inzake OZB niet-woningen.

Motie
Indiener: Politieke groepering gob
Raadsvergadering: 10/11 november 2021
Agendapunt: Programmabegroting 2022 / 3e rapportage
Onderwerp: OZB-tarief niet-woningen
Besluit: *

De gemeenteraad van Sittard-Geleen, in vergadering bijeen op 10/11 november
2021, behandelend het raadsvoorstel programmabegroting 2022/ 3e rapportage,

Constaterende dat:

• het OZB-tarief niet-woningen hoog is
• Sittard-Geleen een groot industrie cluster heeft
• de gemeente Sittard-Geleen de duurste gemeente in Nederland is om
in te ondernemen
• het financieel perspectief het NU niet toelaat de lasten op dit vlak te
verlagen cq minder te verhogen
• Differentiatie tussen groot en klein bedrijf nu niet mogelijk is.

Overwegende dat:

• het hoge OZB-tarief het ondernemen voor het MKB in Sittard-Geleen
er niet makkelijker op maakt
• dat het MKB financiele ruimte nodig heeft voor de noodzakelijke
innovatie die er nodig is

Verzoekt het college:

• het kabinet op te roepen om differentiatie van de OZB tarieven van
niet-woningen mogelijk te maken en de resultaten hiervan, bij de
voorjaarsbehandeling, aan de gemeenteraad voor te leggen
.
En gaat over tot de orde van de dag.

Politieke groepering gob
Yvonne Salvino

Mede indieners:
50 Plus,
Hugo Kamps