gob sittard geleen
gob politiek geleen
politiek sittard geleen
gob politieke vereniging
gob online
gob politiek limburg
gob geleen
gob sittard
gob sittard geleen politiek
gob

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Motie: Vreemd aan de orde van de dag “Behoud volwaardige ziekenhuisvoorzieningen Zuyderland”

De Gemeenteraad in vergadering bijeen op  5 oktober 2023

Motie: Vreemd aan de orde van de dag  “Behoud volwaardige ziekenhuisvoorzieningen Zuyderland”

 

Constaterende dat:

 • Het management van het Zuyderland Ziekenhuis voornemens is de SEH functie in Parkstad te heroverwegen en daarbij bedden en andere voorzieningen te herlokaliseren.
 • De VWS ‘Houtkoolschets Acute Ziekenzorg’ een verdere centralisatie van SEH’s beoogt.
 • Beide voornemens zowel bij huisartsen alsook burgers in de gemeente Sittard-Geleen aanmerkelijke maatschappelijke onrust veroorzaakt.
 • Dat er hoge maatschappelijke en politieke druk is uit de regio Parkstad.
 • Het voornemen van Zuyderland directie de aandacht heeft getrokken van de Minister van VWS.

 

Overwegende dat:

 • In de Westelijke Mijnstreek een grote concentratie van mensen én industriële activiteiten met bijbehorend BRZO risicoprofiel aan de orde is.
 • Verplaatsing van cruciale SEH functies tot aanmerkelijke langere aanrijtijden en tot complicaties kan leiden met patiënten en hun naasten.
 • De gemeente Sittard-Geleen en de gemeenschappen in Sittard-Geleen hun ziekenhuis loyaal en met overtuiging steunen.
 • Zowel de oostelijke als westelijke mijnstreek volwaardige ziekenhuisvoorzieningen nodig hebben op bereikbare afstand en dat (verdere) verschraling, zeker van spoedzorg, onwenselijk is. Onwenselijk (mede) omdat de mijnstreken zo verstedelijkt zijn dat dit volwaardige ziekenhuizen rechtvaardigt.

Verzoekt het College van B&W:

 • De wens van de gemeenteraad en burgers van Sittard-Geleen tot behoud van een volwaardige SEH Zuyderland Sittard-Geleen aan bestuur en management Zuyderland nogmaals met grote dringendheid over te brengen.
 • Erop aan te dringen dat het proces van burgerconsultatie door Zuyderland en het in positie houden van de gemeenteraden wordt uitgevoerd.
 • Erop toe te zien dat de SEH functie in de Westelijke Mijnstreek blijft passen bij de concentratie van industriële activiteiten en bevolkingsdichtheid die kenmerkend en specifiek is voor de Westelijk Mijnstreek.
 • Met de Parkstadregio en de Provincie Limburg op te trekken voor het behoud van volwaardige gezondheidszorg voor beide mijnstreken.
 • Dit te onderstrepen door de gemeenteraad per kwartaal actief te informeren over de voortgang en acties in dit dossier.

En gaat over tot de orde van dag:

Indiener: Berry van Rijswijk, Raadslid gob

Mede-indieners: GroenLinks / PVDA, Stadspartij, PIT.