gob politieke vereniging
gob online
politiek sittard geleen
gob politiek geleen
gob sittard
gob sittard geleen
gob
gob politiek limburg
gob geleen
gob sittard geleen politiek

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

gob CDA VVD PIT D66 GroenLinks onderzoek informatievoorziening Glanerbrook AANGENOMEN.

Motie Onderzoek informatievoorziening Glanerbrook.

De gemeenteraad van de gemeente Sittard-Geleen in vergadering bijeen op 9 en 10 november 2022.

Constaterende dat:
– De gemeenteraad op 13 juli 2022 unaniem een motie van de Stadspartij heeft aangenomen
die oproept “een raadswerkgroep in te stellen bestaande uit drie leden van de coalitie en
drie leden van de oppositie om een onderzoek te doen aan de hand van alle relevante
stukken inzake het dossier Glanerbrook, met als doel te beoordelen hoe processen rondom
informatievoorziening inzake het dossier Glanerbrook zijn verlopen”;
– Voor de uitvoering van deze motie een raadswerkgroep is samengesteld met drie leden uit
de oppositie en drie leden uit de coalitie;
– Deze raadswerkgroep op 8 september 2022 met een eerste bijeenkomst is gestart met haar
werkzaamheden;
– De voorzitter van deze raadswerkgroep bij brief d.d. 29 september 2022 de opdracht aan de
raadswerkgroep aan de raad heeft teruggegeven;
– Hierdoor een impasse is ontstaan rondom de uitvoering van de motie;

Overwegende dat:
– In de Ronde Maaszaal op 20 oktober 2022 gesproken is over de wijze waarop men uit deze
geconstateerde impasse geraken kan en dat tijdens deze ronde gebleken is dat:
o vrijwel alle fracties een onderzoek naar de processen rondom de
informatievoorziening inzake het dossier Glanerbrook wenselijk achten;
o naar verwachting een meerderheid van de gemeenteraad een herstart van de
raadswerkgroep niet als een haalbare optie ziet;
o naar verwachting een meerderheid van de gemeenteraad daarom een onderzoek
door de Rekenkamercommissie Sittard-Geleen als meest wenselijke optie ziet.

Van mening zijnde dat:
– De uitvoering van de betreffende motie van 13 juli 2022 in zijn huidige vorm onhaalbaar
geacht wordt;
– Een onderzoek naar de processen rondom de informatievoorziening inzake het dossier
Glanerbrook wel nog steeds wenselijk is;
– Een onderzoek door de Rekenkamercommissie Sittard-Geleen de meeste garantie biedt om
op onafhankelijke wijze inzicht te verkrijgen in de informatievoorziening inzake het dossier
Glanerbook.

Spreken uit:
– Een verstrekkender motie in te dienen zoals die nu is geformuleerd.
– De Rekenkamercommissie Sittard-Geleen te verzoeken om een onderzoek te doen aan de
hand van alle relevante stukken inzake het dossier Glanerbrook, met als doel te beoordelen
hoe de processen rondom de informatievoorziening inzake het dossier Glanerbrook zijn
verlopen en de raad te betrekken bij het formuleren van de onderzoeksvragen. E.e.a
conform de reeds ingezette procesgang zoals door een afvaardiging van de gemeenteraad
besproken is met de rekenkamer d.d. 2 november.
– De Rekenkamer te verzoeken de resultaten van het onderzoek in april 2023 te delen met de
gemeenteraad in verband met de integrale afweging bij de Kadernota.

En gaat over tot de orde van de dag.

Phil Boonen – gob

Patrick Brouwers – CDA

Eefje Joosten – VVD

Maud Schenk – PIT

Pepijn pi Van de Venne – D66

Paul Kubben – GroenLinks PvdA

gob CDA VVD PIT D66 GroenLinks onderzoek informatievoorziening Glanerbrook AANGENOMEN