gob sittard
gob sittard geleen
gob politiek geleen
gob politiek limburg
politiek sittard geleen
gob geleen
gob
gob politieke vereniging
gob online
gob sittard geleen politiek

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

De motie van 50+ inzake senioreninformatie, door ons mede mee ingediend

Motie Senioreninformatie

De Raad van de gemeente Sittard-Geleen in vergadering bijeen op 13 en 14 november 2019: Overwegende dat:

 een substantieel deel van de inwoners van de gemeente Sittard-Geleen ouder is dan 50 jaar;

 de gemeente uitgaat van inclusief beleid, waarmee in de diverse gemeentelijke beleidsvelden ook beleid voor senioren is opgenomen;

 dat dit beleid echter niet altijd als zodanig herkenbaar is voor de doelgroep senioren, waardoor men zich soms afvraagt wat we eigenlijk voor deze groeiende groep doen;

 dat de communicatie en informatie naar haar inwoners en meer in het bijzonder de doelgroep senioren tot dusver onvoldoende is om zichtbaar te maken wat reeds aan gemeentelijk beleid ten aanzien van senioren operationeel is;

 het omwille van draagvlak en meer tevredenheid onder de leeftijdsgroep wenselijk is inzichtelijk te maken wat Sittard-Geleen hiervoor doet;

 een extra editie van de stadskrant of een speciale seniorenwijzer hierbij een hulpmiddel kan zijn.

Verzoekt het college:

1. In het eerste kwartaal van 2020 een overzicht uit te brengen, gericht op de doelgroep senioren, waaruit blijkt op welke wijze de gemeente in haar beleid rekening houdt met deze doelgroep.

2. Gelijktijdig aan de raad een soortgelijk overzicht aan te bieden, waarbij de onderdelen tevens herleidbaar moeten zijn naar de indelingslijst “Inventarisatie coalitieakkoorden Limburgse gemeenten” voor de gemeente Sittard-Geleen, zoals opgenomen in de brief van 3 september 2019 van Netwerk Senioren Limburg en naar de NVGO lijst met bijbehorende reactie van het college dd. 22 maart 2019.

Aan de hand van het onder punt 2 genoemde overzicht kan de Raad dit, al dan niet in raadswerkgroepverband, toetsen aan hetgeen over seniorenbeleid in de partijprogramma’s van partijen is opgenomen. Vervolgens kan de raad bij de Kadernota 2020 aan het college meegeven welke eventuele nieuwe elementen in de begroting 2021 dienen te worden opgenomen.

En gaat over tot de orde van de dag

Sittard-Geleen, 12 november 2019,

Fractie 50PLUS Sittard-Geleen

Hugo Kamps

Mede ingediend door:

En steun van: