gob sittard geleen
gob politieke vereniging
politiek sittard geleen
gob
gob politiek geleen
gob sittard
gob politiek limburg
gob sittard geleen politiek
gob online
gob geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Motie CDA inzake financiële gevolgen coronacrisis getekend (unaniem aangenomen).

CDA

De gemeenteraad van Sittard-Geleen, in ve gadering bijeen op 2 juli 2020,

Constaterende dat:

  • De coronacrisis een zware wissel trekt op de gezondheidszorg, de economie, het onderwijs, de culturele sector en de samenleving als zodanig;
  • De financiële gevolgen van de coronacrisis wel al nadrukkelijk voelbaar zijn, maar nog niet in volle omvang duidelijk zijn;
  • De financiële compensatie vanuit het Rijk qua aard en omvang nog ongewis is;
  • De lokale lastendruk in Sittard-Geleen voor burgers, ondernemers en verenigingen los van de coronacrisis al hoog is.

Roept het college op om:

De financiële gevolgen van de coronacrisis in eerste aanleg op te vangen binnen de in het vooruitzicht gestelde middelen van het Rijk respectievelijk eigen middelen die vrijvallen vanwege het feit dat activiteiten niet doorgaan door corona;

  • Zich in VNG-verband en samen met o.a. de provincie Limburg tot het uiterste in te spannen om de financiële gevolgen van de coronacrisis door het Rijk te laten compenseren;
  • Zich tot het uiterste in te spannen om de financiële gevolgen van de coronacrisis niet te laten uitmonden in een lastenverhoging voor burgers, ondernemers en verenigingen.

En gaat over tot de orde van de dag,

Indiener:

Patrick Brouwers

Fractievoorzitter CDA

gob heeft niet ondertekend, wel gesteund