politiek sittard geleen
gob politieke vereniging
gob geleen
gob online
gob sittard geleen politiek
gob politiek limburg
gob sittard
gob politiek geleen
gob sittard geleen
gob

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Zorgvuldigheid bij elke aanvraag van een vergunning voor de Kapel.

Motie Klooster Agnetenberg
De raad van Sittard-Geleen,
In vergadering bijeen op 15/16 december 2021,
Constaterende dat

 • De raad gevraagd wordt in te stemmen met het bestemmingsplan Klooster
  Agnetenberg
 • De kapel van het klooster onderdeel is van dit bestemmingsplan
 • Deze kapel deel uitmaakt van het rijksmonument ‘Agnetenbergklooster’
 • Het complex inclusief kapel particulier eigendom is
 • In het voorliggend bestemmingsplan de kapel de bestemming ‘wonen’ krijgt
 • Er een bouwhistorische opname is gemaakt waarin wordt geconstateerd dat het
  complex van hoge cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarde is en met name
  de kapel en de zuidoostelijke vleugel een hoge bouwhistorische waarde hebben
 • De gemeente verplicht is om, wanneer het een omgevingsvergunning voor een
  gebouwd of aangelegd rijksmonument betreft, bij bepaalde ingrepen advies te vragen
  aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
 • Er verschillende zienswijzen zijn ingediend met betrekking tot de bestemming van de
  kapel van het klooster

Overwegende dat

 • In een bestemmingsplan niet kan worden afgedwongen dat een (particulier) gebouw
  een openbaar toegankelijke functie krijgt
 • Evenmin kan worden afgedwongen dat een gebouw en/of een monument
  daadwerkelijk in gebruik is
 • De kapel ongebruikt laten, zoals al enkele jaren het geval is, het monument niet ten
  goede komt
 • Een woonfunctie meer garanties biedt op continuïteit en behoud van de monumentale
  waarden dan de huidige maatschappelijke bestemming
 • Eén van de drie speerpunten van het beleid van de gemeente t.a.v. monumenten is
  ‘behoud door ontwikkeling’.
 • Ook het Rijksbeleid zich richt op het beschermen van monumenten, bijvoorbeeld door
  in te zetten op herbestemming van gebouwen die hun oorspronkelijke functie verloren
  hebben
 • De RCE de instantie is die kan en moet toetsen of bij werkzaamheden aan
  monumenten de monumentale waarden voldoende worden gerespecteerd.
 • De standpunten van de historische verenigingen in Sittard-Geleen en de ontwikkelaar
  over de invulling van de kapel niet nader tot elkaar zijn gekomen
 • Er de zekerheid is dat een onafhankelijke derde partij – de Rijksdienst voor het
  cultureel Erfgoed – zich bij de aanvrage voor een omgevingsvergunning buigt over de
  invulling van de monumentale kapel van het Agenetenbergklooster
  Roept het college op
 • Zorgvuldig bij elke aanvraag van een vergunning voor een ingreep aan de
  rijksmonumentale kapel Agnetenberg, voorafgaand aan het verlenen van een
  omgevingsvergunning, de RCE om advies te vragen
 • Het advies van de RCE ten aanzien van de inpandige aanpassingen aan de kapel
  integraal over te nemen bij de afhandeling van de nog aan te vragen
  omgevingsvergunning
 • Na het advies van de RCE en ARK met de historische verenigingen in gesprek te
  gaan over dit advies en wat dat betekent.

gob Kitty Creemers

CDA Fred den Rooijen

Stadspartij Nancy Kaufmann

DNA Phil Boonen

50Plus Hugo

PvdA Kamps Tom Baars