gob sittard geleen politiek
gob sittard
politiek sittard geleen
gob politiek limburg
gob online
gob politieke vereniging
gob sittard geleen
gob
gob geleen
gob politiek geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Pas op de plaats Windpark Holtum Noord

Motie
Windpark Holtum-Noord


De gemeenteraad van Sittard-Geleen, in vergadering bijeen op 10/11 november 2021,
behandelend het raadsvoorstel programmabegroting 2022/ 3e rapportage 2021

Constaterende dat:
• Engie een aanvraag heeft ingediend voor het plaatsen van 3 windturbines op Holtum-
Noord met onderbouwde argumenten door het extern deskundig bureau Royal
Haskoning DHV
• Actiegroep Blow-HN èn anderen bezwaar hebben gemaakt tegen het plaatsen van de
3 windturbines op Holtum Noord en dit bezwaar ondersteund is door het extern
deskundig bureau Cauberg-Huygen.
• De argumenten van het bureau Cauberg-Huygen worden weerlegd door het
adviesorgaan van de provincie en de RUD.
• De deskundigen elkaar dus zowel hier als landelijke steeds tegenspreken over de
milieueffecten op mens en dier
• Er op 30 juni 2021 een uitspraak is gedaan door Raad van State dat voor de
algemene normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid die in Nederland gelden
voor de bouw en het gebruik van windturbines en dat daarvoor een beoordeling moet
worden gemaakt voor de gevolgen van het milieu.

Overwegende dat:
• De regering aan zet is om een milieubeoordeling te maken.
• Als deze beoordeling op de juiste wijze is afgerond, het overheden vrij staat om aan
te sluiten bij de windturbinenormen die dan op basis van die beoordeling mogelijk
zijn.
• Dat er in tussentijd geen nieuwe besluiten meer kunnen worden genomen over
windturbineparken.


Verzoekt het college:
• Geen eigen normering na te streven maar de landelijke normering af te wachten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Indieners:

Politieke groepering gob – Ivo Tillie

PVV – Tom Roest

Mede-indieners:

CDA – Marcel Mastenbroek

Stadspartij – Kaufmann

50 Plus – Hugo Kamps