gob politiek limburg
gob politiek geleen
gob online
gob politieke vereniging
gob sittard geleen politiek
politiek sittard geleen
gob sittard
gob sittard geleen
gob
gob geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Motie gob Behoud volwaardige ziekenhuisvoorzieningen Zuyderland.

De Gemeenteraad in vergadering bijeen op 5 oktober 2023
Motie: Vreemd aan de orde van de dag “Behoud volwaardige ziekenhuisvoorzieningen Zuyderland”

Constaterende dat:
– Het management van het Zuyderland Ziekenhuis voornemens is de SEH functie in Parkstad te
heroverwegen en daarbij bedden en andere voorzieningen te herlokaliseren.
– De VWS ‘Houtkoolschets Acute Ziekenzorg’ een verdere centralisatie van SEH’s beoogt.
– Beide voornemens zowel bij huisartsen alsook burgers in de gemeente Sittard-Geleen
aanmerkelijke maatschappelijke onrust veroorzaakt.
– Dat er hoge maatschappelijke en politieke druk is uit de regio Parkstad.
– Het voornemen van Zuyderland directie de aandacht heeft getrokken van de Minister van
VWS.

Overwegende dat:
– In de Westelijke Mijnstreek een grote concentratie van mensen én industriële activiteiten
met bijbehorend BRZO risicoprofiel aan de orde is.
– Verplaatsing van cruciale SEH functies tot aanmerkelijke langere aanrijtijden en tot
complicaties kan leiden met patiënten en hun naasten, nog niet aan de orde in Sittard-
Geleen.
– De gemeente Sittard-Geleen en de gemeenschappen in Sittard-Geleen hun ziekenhuis loyaal
en met overtuiging steunen.
– Zowel de oostelijke als westelijke mijnstreek volwaardige ziekenhuisvoorzieningen nodig
hebben op bereikbare afstand en dat (verdere) verschraling, zeker van spoedzorg,
onwenselijk is.

Verzoekt het College van B&W:
– De wens van de gemeenteraad en burgers van Sittard-Geleen tot behoud van een
volwaardige SEH Zuyderland Sittard-Geleen aan bestuur en management Zuyderland
nogmaals met grote dringendheid over te brengen.
– Erop aan te dringen dat het proces van burgerconsultatie door Zuyderland en het in positie
houden van de gemeenteraden wordt uitgevoerd.
– Erop toe te zien dat de SEH functie in de Westelijke Mijnstreek blijft passen bij de
concentratie van industriële activiteiten en bevolkingsdichtheid die kenmerkend en specifiek
is voor de Westelijk Mijnstreek.
– Met de Parkstadregio en de Provincie Limburg op te trekken voor het behoud van
volwaardige gezondheidszorg voor beide mijnstreken.
– Dit te onderstrepen door de gemeenteraad adequaat te informeren over de voortgang en
acties in dit dossier.

En gaat over tot de orde van dag:

Indiener:

 gob – Berry van Rijswijk

Mede-indieners:

GroenLinks/PvdA – M. Schipper,

Stadspartij – W. Paauwe,

PIT – M. Schenk-Hermans

Motie gob Behoud volwaardige ziekenhuisvoorzieningen Zuyderland.