gob geleen
politiek sittard geleen
gob politiek geleen
gob politieke vereniging
gob
gob politiek limburg
gob online
gob sittard geleen
gob sittard
gob sittard geleen politiek

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Motie GroenLinks inzake herontwikkeling V&D locatie (aangenomen).

Groen Links

Motie

Herontwikkeling voormalige V & D-locatie

De gemeenteraad van Sittard-Geleen, in vergadering bijeen op 8 juli 2020.

Constaterende dat:

 • Het voormalige V&D gebouw aan de Markt van Sittard na verwerving door de gemeente in ieder geval véér 31 december 2021 getransformeerd of gesloopt moet worden;
 • Hierdoor 12.000 rn2 bvo detailhandel uit het centrum van Sittard wordt gehaald;
 • De verwerving van het voormalige V& D-gebouw plaats vindt in het kader van de afspraken met de Provincie, zoals vastgelegd in de herijkte Provinciale subsidiebeschikking voor de stedelijke ontwikkeling centrum Sittard;
 • Door het College voorgesteld wordt het gebouw en de locatie in beheer te houden tot  besluitvorming over de herontwikkeling in het kader van de toekomstvisie 2030;
 • Het uitgangspunt van het College vooralsnog is; herontwikkeling van het voormalige V&D-gebouw en doorstoten van de locatie naar de markt;
 • Er al diverse ontwikkelaars zich hebben gemeld met initiatieven voor herontwikkeling.

Overwegende dat:

 • Het voormalige V&D-gebouw aan de Sittardse Markt met haar markante gevel een icoon en begrip is voor inwoners van onze gemeente;
 • Het stadsvisie traject input moet opleveren ten aanzien van de ontwikkeling van de binnenstad van Sittard;
 • Naar verwachting zeer veel inwoners uit Sittard-Geleen en ondernemers betrokken willen zijn bij de gewenste herontwikkeling van de voormalige V& D-locatie;
 • Beginspraak een belangrijk democratisch uitgangspunt is bij mogelijke herontwikkeling van de V&D-locatie.
 • De gemeenteraad op basis van de stadsvisie en de bijdragen van inwoners de randvoomtaarden moet vaststellen ten aanzien van de ontwikkeling van het V&D-gebouw;

Verzoek het college:

1 Parallel aan het traject van de stadsvisie, een proces te organiseren van beginspraak door inwoners en ondernemers uit Sittard-Geleen ten aanzien van de herontwikkeling van het voormalige V&D-gebouw;

2 De gemeenteraad te betrekken bij het proces van beginspraak.

En gaat over tot de orde van de dag.

Indiener: Groen Links

Mede indieners: D66, CDA, 50Plus, PvdA, gob, VVD, DNA, Stads Partij, Fractie Fredrix en Fractie Klein.