gob sittard
gob politieke vereniging
gob online
gob sittard geleen
gob politiek geleen
gob geleen
gob sittard geleen politiek
gob
politiek sittard geleen
gob politiek limburg

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Voortvarend en actief inzetten op branding en profilering van Sittard – Geleen, met onze steun.

Motie Actieprogramma vrijetijdseconomie Sittard-Geleen 2020-2022
De gemeenteraad van Sittard-Geleen, in vergadering bijeen op 11 en 12 november 2020, inzake het raadsvoorstel “Actieprogramma vrijetijdseconomie Sittard-Geleen 2020-2022”,
Constaterende dat,

 • De ligging van Sittard-Geleen aan de Belgische en Duitse grens unieke kansen biedt voor een groei van toerisme en de lokale vrijetijdseconomie;
 • Sittard-Geleen niet alleen een centrumgemeente is voor Beek, Stein, Echt-Susteren, Beekdaelen maar ook een centrumfunctie kan vervullen voor de gemeenten Dilsen-Stokkem, Maaseik, Maasmechelen (B) en Selfkant (D);
 • Een actieve Euregionale samenwerking en profilering een extra impuls kan geven om de vrijetijdseconomie en het toerisme in Sittard-Geleen te versterken, krachtiger te positioneren en te vermarkten;
 • Het aantrekken van buitenlandse dagrecreanten en verblijfstoeristen uit de Belgische en Duitse grensstreek een bijdrage levert aan de stimulering van de lokale economie en werkgelegenheid;
 • Ook expats en internationale kenniswerkers een potentiele doelgroep zijn voor Sittard-Geleen;
  Overwegende dat,
 • Met het Actieprogramma Vrijetijdseconomie invulling wordt gegeven aan het versterken van de gemeentelijke toeristisch-recreatieve kernkwaliteiten;
 • Pagina 5 van het Actieprogramma vermeldt dat “door in te zetten op het stimuleren van vrijetijdseconomie Sittard-Geleen meer diversiteit kan inbrengen in de economie. Dit biedt wellicht ook kansen ter versterking van de centra en kan Sittard-Geleen haar centrumfunctie in de (eu)regio versterken door meer in te zetten op economische, toeristische en culturele samenwerking”;
 • Op pagina 7 van het Actieprogramma vermeld wordt dat “op basis van de geografische ligging het verzorgingsgebied van de sector vrijetijdseconomie in Sittard-Geleen zich uitstrekt tot in België en Duitsland”.
 • In bijlage II van het Actieprogramma op pagina 29 expliciet wordt verwezen naar het verleiden van potentiele internationale toeristen door informatievoorziening en promotie (“internationale euregionale, Chinese bezoekers en expats en zakelijke toeristen”);
 • In de prioritering en concrete acties voor de komende jaren in het voorliggende raadsvoorstel onvoldoende aandacht wordt besteed aan de branding en profilering van de kernkwaliteiten van de centrumgemeente Sittard-Geleen in het Belgische en
 • Duitse grensgebied;
 • Expats, internationale kenniswerkers en Chinese bezoekers niet worden genoemd als potentiele doelgroepen;
 • Het cultureel- en evenementenaanbod in Sittard-Geleen ook gericht kan worden op buitenlandse bezoekers (inclusief inwoners van de Belgische en Duitse grensstreek);
 • Het voor de beoogde verhaallijnen en de informatie in het beoogde Visit Experience Centrum, gericht op promotie, niet duidelijk is of deze ook worden vertaald voor buitenlandse bezoekers;
 • Vertaling van de verhaallijnen en andere informatie belangrijk is om ook
  bovengenoemde doelgroepen te bereiken;
 • De portefeuillehouder tijdens de Ronde heeft aangegeven het hiermee eens te zijn.
 • In een nagezonden memo gedateerd 27 oktober door de portefeuillehouder wordt vermeld dat in de verdere uitwerking van het Experience Centrum “ook aandacht zal worden besteed aan meertaligheid”, “bijvoorbeeld in de vorm van Duits- en Engelstalige informatievoorziening” en dat “ook invulling wordt gegeven aan
  (Eu)regionale promotie”;

Draagt het College van B&W op:

 • Om bij de uitvoering van het Actieprogramma Vrijetijdseconomie ook actief en voortvarend in te zetten op branding en profilering van de Sittard-Geleen als centrumgemeente voor buurgemeenten in de Belgische en Duitse grensstreek, ter versterking van het toerisme en de lokale vrijetijdseconomie in Sittard-Geleen.
 • Ervoor zorg te dragen dat de verhaallijnen en andere relevante informatie (zoals brochures en andere info in het beoogde Visit Experience Centrum) ook daadwerkelijk vertaald worden ten behoeve van buitenlandse bezoekers.

Ingediend door:

Bert Kamphuis D66

Mede ingediend door:

Frans van Montfoort VVD, Marcel Mastenbroek CDA,

Angelique Fredrix Fractie Fredrix, Tom Baars PvdA,

Nancy Kaufmann Stadspartij, Math de Loo GroenLinks,

Marcel Claessens gob