gob politiek limburg
gob online
gob politieke vereniging
gob sittard geleen
gob sittard geleen politiek
gob geleen
politiek sittard geleen
gob sittard
gob
gob politiek geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Motie gob inzake ‘op weg naar een groener kader Sittard-Geleen’ AANGENOMEN

Motie

Op weg naar een groener kader in Sittard-Geleen
De gemeenteraad van Sittard-Geleen in vergadering bijeen op 15 juni 2023

Constaterende dat:
• Sittard-Geleen haar groen beleid over 7 beleidsdocumenten verspreid heeft beschreven.
• De 7 beleidsdocumenten een zeer grote spreiding in verschijningsdatum vertonen van 2012
t/m 2022.
• De 7 beleidsdocumenten met betrekking tot ‘groen’ hiaten vertonen en niet logisch aaneen
sluiten.
• Met het hoofdstuk ‘Ecologische Veerkracht’ in de toekomstvisie 2030 een krachtige ambitie
is geformuleerd die een integrale benadering vergt.

Overwegende dat:
• De huidige klimaatverandering ook van de gemeente Sittard-Geleen een concreet en krachtig
beleid vraagt op het ecologische vlak.
• De Europese Habitat richtlijn en de Wet Natuurbescherming een ferme opdracht neerleggen
bij een ieder om niet alleen de natuur te beschermen maar ook te verbeteren en uit te
bouwen.
• Een groener Sittard-Geleen een bijdrage levert aan de volksgezondheid en geestelijk welzijn.
• Dit een integrale beleidsvoorbereiding vergt op basis van geactualiseerde en gestroomlijnde
beleidsinformatie en beleidsformuleringen.
• Dat de gemeente Sittard-Geleen groene parels heeft die meer bekendheid verdienen en
daarmee positief bijdragen aan de groen-beleving.

Verzoekt het College:
• Een samenvattend beleidsdocument ‘groen’ aan te bieden vóór december 2023.
• Dit beleidsdocument via plein, themasessies en burgerparticipatie sessies te verrijken met
inzichten uit raad en inwoners van de gemeente in december 2023/januari 2024.
• Het resulterende document ‘Op weg naar een groen Sittard-Geleen’ in een conferentie van
de raad te smeden, tot een door de raad te accorderen ‘groen Beleid Sittard-Geleen op weg
naar ecologische veerkracht 2030’.
• Deze raadsconferentie in maart 2024 plaats te laten vinden.

En gaat over tot de orde van de dag.
Ingediend door gob-fractie: Berry van Rijswijk, Rob Klee en  Ingrid Knops-Verjans

Mede-indieners: J. Renet van SPA, M. Schipper van GroenLinks/PvdA, P. Pi van de Venne van D66, M. Hermans-Schenk van PIT, E. Joosten van VVD en P. Brouwers van CDA