gob politiek geleen
gob sittard geleen politiek
gob politiek limburg
gob geleen
gob online
gob sittard
politiek sittard geleen
gob sittard geleen
gob politieke vereniging
gob

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Motie CDA inzake gemeentefonds getekend (unaniem aangenomen).

CDA en Stads Partij

Concept MOTIE gemeentefonds

De gemeenteraad van Sittard-Geleen, in vergadering bijeen op 2 juli 2020.

Constaterende dat:

  • De begrotingen van veel gemeenten al jarenlang onder druk staan, waardoor het water bij veel gemeenten al geruime tijd tot aan de lippen staat; o Dit voornamelijk te wijten is aan de structurele kostenstijgingen binnen het sociaal domein; o Uit recente publicaties blijkt dat gemeenten tot 100.000 inwoners geconfronteerd worden met een negatief herverdeeleffect;

Overwegende dat:

  • Er op dit moment sprake is van een onhoudbare financiële situatie met name als gevolg van aanzienlijke structurele tekorten binnen het sociaal domein, welke niet binnen de meerjarenbegrotingen opgelost kunnen worden;
  • Het onaanvaardbaar is dat als gevolg van een herijking van het gemeentefonds nog een extra korting op de toekomstige beschikbare middelen voor het sociaal domein (direct of indirect) wordt doorgevoerd.    De VNG namens alle gemeenten de lobby richting de Tweede Kamer en het kabinet aanvoert om de financiële situatie van de gemeente te verbeteren en daartoe een Position Paper heeft opgesteld;         Het G40-stedennetwerk de VNG-lobby hierbij ondersteunt, waarbij vooral een accent gelegd wordt op de slechte financiële situatie van steden.
  • Roept het college van Burgemeester en Wethouders op om:
    • Samen met de Limburgse gemeenten, de provincie Limburg, de G40 en de VNG een krachtige lobby met kracht voort te zetten richting de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties evenals de leden van de Eerste en Tweede Kamer met als doel dat er structureel extra middelen beschikbaar komen voor alle gemeenten om de gemeentelijke taken adequaat te kunnen uitvoeren;

                De gemeenteraad structureel te informeren over de voortgang van deze gezamenlijke lobby;

  • Roept de gemeenteraad op om:
    • Een brief te schrijven aan de minister om het structurele Rijksbudget aan de gemeenten aanzienlijk te verhogen en met name in te gaan op de specifieke situatie van gemeente Sittard-Geleen.

En gaat over tot de orde van de dag,

Indieners: CDA en Stads Partij

Mede indieners: 50Plus, D66, DNA, PVV, PvdA, SPA, VVD, Groen Links, gob en Fractie Fredrix