gob sittard geleen politiek
gob sittard geleen
gob politiek limburg
gob online
gob
gob politieke vereniging
gob geleen
gob sittard
politiek sittard geleen
gob politiek geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Vragen en antwoorden gob t.b.v. Beeg.nl door lijsttrekker Pieter Meekels

1. Hoe kijk je terug op de afgelopen 4 jaar ? Heeft gob zijn stempel kunnen drukken op het beleid van de gemeente ?

Er is veel gebeurd de afgelopen 4 jaar. En met name veel gerealiseerd. Beleid gaat over meerdere jaren, dus er is ook afgemaakt wat in het verleden is ingezet. Een belangrijk uitgangspunt was evenwicht tussen economische ontwikkelingen en leefbaarheid. Daar staat gob voor en dat hebben we ook proberen waar te maken. Denk maar aan een groene Graetheide of het handhaven van overgangen over de A2 in Born en Holtum. Maar ook extra aandacht voor de ontwikkeling van dorpen en kernen van onze stad. De economische ontwikkelingen in onze stad zijn uniek, VDL Nedcar,  Chemelot Campus en Holtum Noord tonen aan dat het goed ondernemen is in deze regio. Veel werk, mooie woon- en leefomgeving en een grote sociale cohesie. Daar zullen veel inwoners het mee eens zijn.

 

2. Waar ben je het meest trots op en waarom ?

Het meest trots ben ik op de economische ontwikkelingen en vooral het feit dat ik daar, namens de gemeente, een rol in heb mogen vervullen, waardoor heel veel mensen werk hebben gevonden. Maar ik ben ook trots op het feit dat ik veel mensen met dagelijkse problemen heb kunnen helpen. Iedereen weet dat ik goed benaderbaar ben en altijd klaar sta voor de mensen, die hulp nodig hebben.

 

3. Wat is volgens jou nog onvoldoende van de grond gekomen ?

Als gemeente zitten we midden in de fase dat wij ons meer moeten richten op datgene wat inwoners, bedrijven en instellingen belangrijk vinden. Daarvoor is ambtelijk en bestuurlijk een andere houding nodig. Dit zou wat mij betreft sneller mogen gaan. In feite datgene wat een stadsdeelwethouder doet.  Inhoudelijk vind ik dat de ontwikkeling in het middengebied tussen Grevenbicht en Obbicht te langzaam gaat. Dit zal een hogere prioriteit moeten krijgen.

 

4. Voor welke punten gaat gob zich hard maken en waarom ?

De basisfilosofie van gob is vastgelegd in twee topprioriteiten tw leefbaar en economie. Uiteraard met hun eigen bijbehorende thema’s, zoals veiligheid, openbare ruimte, zorg, duurzaamheid, gezondheid, versterking van het MKB, werkgelegenheid en onderwijs. In ons verkiezingsprogramma is dit uitgebreid te lezen.

 

5. Verleden jaar zijn er vanuit de bevolking van de kleine kernen initiatieven geweest om de fusie deels ongedaan te maken. Niet realistisch natuurlijk, maar het gaat om het signaal : een aantal burgers van de voormalige gemeente Born is duidelijk ontevreden. Dat blijkt ook uit een recent bericht op de website van NOS Nieuwsuur. Kun je dat gevoel begrijpen ? Wat doet dat met je ?

Natuurlijk begrijp ik het signaal, dat heb ik overigens ook al eerder gezegd. Het is zoals gezegd een gevoel. Feitelijk is dat moeilijk te onderbouwen. Ik denk dat uit dit soort signalen de kracht geput moet worden om de handen in elkaar te slaan en zich sterk te maken voor de sociale cohesie in de diverse wijken en dorpen. Ik was bij een bijeenkomst van de werkgroep Holtum 2.0, die de handen in elkaar hebben geslagen om de leefbaarheid in Holtum te verbeteren. Dat zijn voor mij de goede voorbeelden. Als stadsdeelwethouder probeer ik de mensen ook te motiveren om hier iets mee te doen. In veel dorpen lukt dat ook vrij aardig. Gemeenschapsinitiatieven zijn er aan de lopende band. Ik ondersteun dat ook heel graag, hetgeen mag blijken uit mijn rol tijdens het OLS en het LKZH, maar ook mijn adviesrol bij de vele verenigingen, zoals ook het wielercomité in Buchten.

 

6. Een nieuwe fusie met Beek of Stein ziet gob niet zitten. Wel spreken jullie over een grenscorrectie, waarbij Nieuwstadt, Urmond, Berg a/d Maas en Nattenhoven worden genoemd. Kun je daar iets over zeggen ?

Wij hebben geen goede ervaringen met verplichte herindelingen. Dus dat kan alleen op vrijwillige basis. Beek en Stein vinden dat zij zelfstandig moeten blijven en dat respecteren we dus. Een grenscorrectie is nodig als blijkt dat gebieden die grenzen aan belangrijke ontwikkelingen integraal meegewogen moeten worden. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkelingen bij Chemelot en VDL Nedcar. Het is logisch dat wij als centrumgemeente ook de belangen meenemen van de inwoners van Nieuwstadt, Illikhoven, Urmond, Berg a/d Maas en Nattenhoven.

 

7. De voorgenomen sluiting van het zwembad ’t Anker roept veel onvrede op bij de bevolking in de kernen Buchten, Born, Holtum, Grevenbicht, Obbicht. gob zegt in haar focuspunten dat ze de drie zwembaden in de gemeente wil handhaven, mits de toekomstbestendigheid ervan kan worden onderbouwd. Dat lijkt op misleiding van de kiezers. Het is immers bekend dat de zwembaden verliesgevend zijn. Welke inspanningen mag de kiezer van gob verwachten om de zwembaden in Buchten en Sittard toch open te houden ?

Op de eerste plaats wil ik mij van de suggestie dat gob de kiezers zou misleiden ten zeerste distantiëren. Als gob zegt dat zij zich ergens voor inzetten dan gebeurt dat in volle omvang! Laat nu één ding duidelijk zijn : gob is voorstander van het openhouden van de drie zwembaden! En verder, alle zwembaden zijn verliesgevend, in financiële zin, maar niet in inhoudelijke zin. Veel verenigingen en individuele bezoekers maken hier gebruik van en werken daarmee automatisch aan hun gezondheid. Een goede gezondheid leidt tot minder zorgkosten etc. Wij vinden wel dat de particuliere exploitanten meer verantwoordelijkheid moeten dragen. En dat betekent dat wij bijvoorbeeld de exploitant van ’t Anker in de gelegenheid willen stellen om met alternatieve voorstellen te komen als het gaat om de integrale exploitatie van het sportcomplex. Of dat particulier initiatieven kunnen kijken naar recreatieve mogelijkheden van de Hateboer in Sittard in combinatie met de geplande manege etc. Voor ’t Anker in Buchten is er de komende drie jaar tijd om dit uit te werken. Daar zullen wij ons sterk voor maken. Daarbij kan een financiële bijdrage van de gemeente mogelijk blijven.

 

8. In de kernen leeft het gevoel dat alles naar de stad gaat. Dat is het gevoel, maar wat zeggen de cijfers ?

Ik hoop toch dat iedereen begrijpt dat in een stad centrale voorzieningen zijn, zoals een schouwburg, een museum, een stadssporthal, een gemeentehuis, stedelijke centra, middelbaar en hoger beroepsonderwijs e.d. Hierdoor is het logisch dat er voor deze voorzieningen, die er overigens zijn voor alle inwoners, geld nodig is. Maar daarnaast is er ook altijd geld beschikbaar voor de voorzieningen in de wijken en dorpen van onze stad. In Born Aktueel wordt regelmatig vermeld wat er allemaal gebeurd in de dorpen in stadsdeel 1. Maar om toch enkele voorbeelden te noemen : gemeenschapsvoorziening Einighausen het Klaverblad, renovatie gemeenschapshuis Guttecoven het Tuurhoes, verkeersveiligheidsmaatregelen kasteel Limbricht, renovatie cq nieuwbouw tennisclub Limbricht, afronding centrumplan Born, jeu de boulesbaan Buchten, herinrichting voetbalcomplex Holtum, uitbreiding jeu de boulesbaan Grevenbicht, inzet leefbaarheidsgelden Grensmaas tbv Keet Schipperskerk, tennisclub Obbicht, natuurpad etc, nieuwe huisartsenpost Obbicht en uiteraard de voorbereiding voor de nieuwe school- en sportvoorzieningen tussen Grevenbicht en Obbicht. Allemaal noodzakelijke investeringen in het belang van de leefbaarheid en die dus ook absoluut noodzakelijk zijn. Met andere woorden volgens mij is er sprake van een reëel evenwicht van investeringen in deze mooie stad.

 

9. gob is in principe voorstander van de aanleg van een nieuwe school in het middengebied tussen Grevenbicht en Obbicht. Op deze unielocatie wordt ook het sportcomplex gerealiseerd. Dan kunnen v.v. Armada en v.v. Obbicht eindelijk gaan fuseren. Bij de eerdere fusieplannen van v.v. Limbricht, GVCG en SVE heeft men niet voor een unielocatie gekozen. Dat is de reden waarom SVE is afgehaakt. Waarom is bij die fusie niet gekozen voor een unielocatie en nu wel ?

De gemeenteraad heeft nagenoeg unaniem besloten om een onderzoek in te stellen naar de realisatie van een unielocatie voor onderwijs en sport tussen Grevenbicht en Obbicht en daarvoor een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van 500.000,- euro. Het onderzoek dat heeft plaatsgevonden naar deze unielocatie gaf voldoende vertrouwen om de volgende stap te zetten in de vorm van een besluit. Dat geldt niet alleen voor sport, maar ook voor onderwijs. Kindante heeft als schoolbestuur ook besloten zich te willen vestigen in het middengebied. Helaas stel ik vast dat het CDA inmiddels besloten heeft hiervan af te zien. Nog voordat het onderzoek is afgerond heeft CDA in het verkiezingsprogramma opgenomen dat onderwijs in Grevenbicht moet komen en sport in Obbicht. Daarmee wijken zij af van hun eigen standpunt in de gemeenteraad en wat nog erger is, laten zij de werkgroep leefbaar Obbicht en Grevenbicht in de steek, die op basis van de steun van vele inwoners van Grevenbicht en Obbicht zich sterk maken voor deze voorzieningen centraal voor beide kernen. Wij betreuren dat ten zeerste, omdat gob grote voorstander is van deze centrale voorzieningen in het middengebied tussen Grevenbicht en Obbicht. Voor Limbricht, GVCG en SVE heeft ook een vooronderzoek plaatsgevonden en op basis van de door de drie verenigingen geformuleerde criteria bleek geen locatie te voldoen. Daarom is gekozen voor het bestaande complex in Limbricht.

 

10. Mocht de unielocatie doorgaan, wat gebeurt er dan met de bestaande schoolgebouwen in Obbicht en Grevenbicht en wat gebeurt er met de bestaande sportcomplexen ? Er ontstaat leegstand respectievelijk braakliggend terrein.

gob gaat ervan uit dat de unielocatie doorgaat. Als voldoende mensen stemmen op gob geven ze daarmee in elk geval aan dat zij voor de onderwijs- en sportvoorzieningen zijn in het middengebied. Dan zal ook samen met de inwoners en instellingen in de beide dorpen een proces worden opgestart om te bekijken wat met de vrijkomende locaties kan gebeuren. Dit gebeurt nu ook al in Guttecoven. Gedachten die daarover bestaan is dat het sportcomplex in Obbicht mooi aansluit op het gebied rondom Kingbeek en kasteel Obbicht en wellicht daarmee verbonden kan worden. Het sportcomplex in Grevenbicht is, zoals bekend in het verleden opgevuld met verontreinigde grond, waardoor ook daar een natuurontwikkeling voor de hand ligt en bijvoorbeeld, na sanering, de lintbebouwing qua woningbouw kan worden afgemaakt. Tenslotte zullen de woningcorporaties eveneens betrokken worden bij de herontwikkeling van de vrijkomende schoollocaties. Hier zou woningbouw voor starters en senioren wellicht tot de mogelijkheden horen. Uiteraard moeten in alle dorpen de mogelijkheden van woningbouw worden bekeken.

 

11. De mensen in de dorpskernen missen een pinautomaat nadat de Rabobanken hun geldautomaten hebben opgeheven. Wil gob hier iets aan doen ?

Zoals bekend heeft gob vragen gesteld over het verdwijnen van de pinautomaten. De Rabobank hanteert daarbij hun eigen criteria. En dat betekent dat daar waar in een dorp of wijk een pinautomaat is, er geen voorziening meer wordt gerealiseerd. Verder is de Rabobank verplicht om de dienst van een pinautomaat aan te bieden in een straal van 5 km. Aangezien bij de supermarkt in Grevenbicht een pinautomaat aanwezig is, wordt niet gekozen voor een extra pinautomaat. In Obbicht is deze bij de locatie van de woningvereniging gehandhaafd. De argumentatie om de automaten weg te halen is gelegen in het feit dat de bewoners van de panden, waar een pinautomaat hangt, zich steeds onveiliger voelen. Je ziet daarom inmiddels alternatieve oplossingen, zoals pinboxen. De vraag is of de Rabobank bereid is om in Grevenbicht een pinbox te realiseren. Als de Rabobank daartoe bereid is, zullen wij graag daaraan meewerken.

 

12. Huisvesting ambtenaren. De oplossing ligt voor de hand : het leegstaande gebouw van V&D, een win-win-situatie, toch ?

De gemeenteraad heeft besloten om in het kader van binnenstedelijke ontwikkeling de huisvesting van ambtenaren naar Geleen te brengen middels sanering van het horecastraatje en de huisvesting van het bestuur (college en raad) naar Sittard in het Kloosterkwartier. Dit laatste onder de voorwaarde dat het past binnen het budget en dat het functioneel gemaakt kan worden. Dit besluit wordt momenteel verder uitgewerkt. Het V&D pand behoort hier niet bij. Dit pand is ook particulier eigendom en moet ook gekocht worden, net als het Kloosterkwartier en bovendien vindt op dit moment een uitwerking plaats door een particulier initiatief voor dit pand. Daarmee krijgt het V&D pand een nieuwe bestemming, die ook stedenbouwkundig beter aansluit bij de prachtige historische markt.

 

13. Sittard-Geleen is geen handige naam. In ieder geval geen naam die recht doet aan een geslaagd fusieproces. De naam duidt namelijk op verdeeldheid. Wanneer komt er een neutrale naam ?

Na de fusie tussen Born, Geleen en Sittard, had de gemeente twee jaar de tijd om te komen tot een nieuwe naam. Daar bestond toen geen draagvlak voor. Met als gevolg dat de naam, die in het wetsvoorstel stond is gehandhaafd : Sittard-Geleen. In het logo cq beeldmerk is Born nog te zien, om vooral het verleden te respecteren. Op dit moment is er ook nog geen draagvlak bij de verschillende politieke partijen cq raadsleden voor een nieuwe discussie. Wellicht dat een grenscorrectie, daar een nieuw daglicht op werpt.

 

14. Financieel staat de gemeente er niet rooskleurig voor. Er zal bezuinigd moeten worden, maar door deze nu al aan te kondigen, maak je je niet populair bij de kiezer. Hoe eerlijk en transparant is de zittende coalitie, waar gob deel van uitmaakt, over de financiële situatie ?

Ook van deze suggestie, dat de gemeente niet transparant zou zijn, distantieer ik mij! Dat de financiële situatie van de gemeente niet florissant is, is al veel langer bekend. Daarvoor is in 2017 een bezuinigingsplan door de gemeenteraad vastgesteld en ook doorgevoerd. Daarmee was er sprake van een sluitende meerjarenbegroting. Helaas kregen we enkele weken voor de vaststelling van de begroting 2018 het bericht van de gemeente Maastricht (die doet de administratie van de Jeugdzorg in Zuid-Limburg) dat wij een kostenoverschrijding hadden van 4 miljoen. Aangezien wij extra geld krijgen van het rijk, als gevolg van het regeerakkoord, heeft de gemeenteraad toen besloten op deze extra middelen te anticiperen om de begroting weer sluitend te maken. Dit werd helaas niet door de provincie geaccepteerd, waarna wederom een bezuinigingsplan in de raad is vastgesteld, waarna de begroting 2018 inmiddels is goedgekeurd. Kortom de financiën zijn op orde, maar de gemeente Sittard-Geleen kan geen bokkensprongen maken. We zullen een zuinig beleid moeten voeren en dat betekent dat de juiste keuzes moeten worden gemaakt. gob is bereid die te maken !

 

15. Terug naar de voetbalclubs : v.v. Born vraagt al geruime tijd om een kunstgrasveld en zit met een verouderde accommodatie in de maag, terwijl een veel kleinere club als v.v. Centrumboys wel over een topaccommodatie beschikt. Hoe kan dit worden uitgelegd aan de voetballers van Born ?

Het besluit om de accommodatie van Centrum Boys te bouwen is genomen in 1999 in het kader van de afbouw van de grote woonwagenlocatie Tuddernderweg. De voormalige gemeenten in de westelijke mijnstreek hebben dit toen afgesproken, waardoor het nieuwe gemeentebestuur dit alleen maar kon uitvoeren. De gemeenteraad heeft dit toen gesteund. Anders is het met de accommodatie van v.v. Born. In het meerjarig investeringsplan is rekening gehouden met de realisatie van een kunstgrasveld, mits er sprake is van een toekomstbestendige vereniging. Met andere woorden het staat binnen enkele jaren gepland.

 

16. Wanneer zijn de verkiezingen voor jou geslaagd ? Op hoeveel zetels hoop je ?

Ik hoop dat de lezers begrijpen dat gob nakomt wat ze zegt en dat is een grote inzet voor de inwoners van de gehele stad met extra aandacht voor de leefbaarheid en behoud van de eigen identiteit van de wijken en dorpen. Een stem op gob is een stem op jezelf en een stem voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad en dus ook voor een centrale onderwijs- en sportvoorziening tussen Grevenbicht en Obbicht ! Ik hoop dat de inwoners onze inzet, gedurende al die jaren, zullen waarderen en ons 10.000 stemmen geven. Dat zou betekenen dat wij naar verwachting 10 zetels krijgen, waardoor wij onze inzet kunnen waarmaken !