gob sittard
politiek sittard geleen
gob online
gob politiek limburg
gob sittard geleen politiek
gob politiek geleen
gob geleen
gob sittard geleen
gob
gob politieke vereniging

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

VAN PARTIJPROGRAMMA… …NAAR COALITIEAKKOORD …NAAR ADDENDUM

Waar verkiezingen eindigen beginnen besprekingen over bestuurlijke verantwoordelijkheid mét de daarbij behorende kansen en uitdagingen. gob heeft vanuit haar partijprogramma – dat leidde tot een verkiezingsoverwinning in maart 2018 – stevige invulling kunnen geven aan het brede coalitieakkoord dat er is gevormd binnen onze gemeente.

Ons partijprogramma met de merkbelofte ‘jong en oud werkt samen vanuit het hart aan een leefbaar en sterk economische Sittard-Geleen in dorp en stad’ is voor ons de leidraad geweest in de coalitiebesprekingen in 2018. Daarmee heeft gob als grootste partij een ‘stevige hand’ gehad in de definitieve totstandkoming van het coalitieakkoord voor de periode 2018-2022, dat op 31 mei 2018 werd ondertekend door gob, GroenLinks, DNA, SP, PvdA, VVD en SPA . Dat coalitieakkoord “Samen Duurzaam, Samenwerken aan een gezonde gemeente” werd op 5 juli 2018 vastgesteld door de gemeenteraad waarna een uitgebreide dialoog met de samenleving is gevolgd. Die dialoog heeft geleid tot een toevoeging op het coalitieakkoord, waarin de inbreng van de samenleving en een vervolgaanpak zijn weergegeven. Op 20 december 2018 heeft de gemeenteraad de toevoeging vastgesteld.

In juli 2019 verloor de coalitie, die een jaar eerder werd gevormd, de meerderheid in de gemeenteraad. Vervolgens is langs verschillende wegen geprobeerd een nieuwe meerderheidscoalitie te formeren. Nadat de gemeenteraad begin oktober 2019 het advies van vertegenwoordigers van vier partijen uit de raad heeft overgenomen, heeft gob de verantwoordelijkheid genomen om een nieuw formatieproces te starten.

Als sluitstuk van dit gezamenlijk proces hebben gob, CDA, GroenLinks en Stadspartij het vertrouwen in elkaar uitgesproken en gezamenlijk de verantwoordelijkheid genomen om een coalitie te vormen die eensgezind en in evenwicht wil doorpakken in het belang van Sittard-Geleen.

Het coalitieakkoord “Samen Duurzaam, Samenwerken aan een gezonde gemeente” en de toevoeging daarop, blijven ook voor deze nieuwe coalitie uitgangspunt van handelen. De nieuwe coalitiepartijen hebben op 17 februari 2020 een addendum (aanvulling) op het coalitieakkoord ondertekend. Met dit addendum zetten de partijen accenten die nog meer duidelijk maken welke koers Sittard-Geleen de komende periode zal varen.

De nieuwe coalitie heeft 25 van de 37 zetels in de gemeenteraad van Sittard-Geleen. Als grootste partij levert gob 2 wethouders in het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders. In het totaal heeft het college 6 fulltime wethouders.

In het coalitieakkoord ‘Samen Duurzaam, samenwerken aan een gezonde gemeente’ zijn zoals u al eerder las veel punten uit ons gob-partijprogramma terug te vinden. In het addendum zijn de belangrijkste punten voor gob nogmaals opgenomen. De kandidaat-wethouders zijn woensdag 19 februari 2020  tijdens een extra gemeenteraadsvergadering geïnstalleerd. Daar is ook het addendum op het coalitieprogramma ter kennis van de raad gebracht.

2 gob-wethouders

Pieter Meekels is wethouder van Stedelijke Ontwikkeling, Economie en Arbeidsmarkt en tevens 1e loco-burgemeester. Leon Geilen is wethouder Gezondheid, Leefomgeving, Inwonerparticipatie en Communicatie en 3e loco-burgemeester. Pieter en Leon waren ook de in de periode 2014-2018 wethouder voor gob. In het nieuwe college zijn zij wederom fulltime aan de slag. Met deze portefeuilles geven zij samen stevig invulling aan de merkbelofte van gob: ‘jong en oud werkt samen vanuit het hart aan een leefbaar en sterk economische Sittard-Geleen in dorp en stad’

De overige wethouders zijn: Andries Houtakkers (CDA), Judith Bühler (CDA), Kim Schmitz (GroenLinks).

Raadsleden

De raadsfractie van gob bestaat uit de volgende personen: Roy Breidenbach, Marcel Claessens, Kitty Creemers, Martin Dormans, Berry van Rijswijk, Yvonne Salvino, Ivo Tillie, Paul Verjans, Jos Vroemen en Myra Wijnen.

Coalitieakkoord ‘SAMEN DUURZAAM’ 2018-2022

De hoofdpunten uit dit coalitieakkoord zijn een nieuwe bestuursstijl met veel aandacht voor de dialoog met inwoners, gezonde en tevreden inwoners in een leefbare en toekomstbestendige gemeente.

Duurzaamheid vormt een rode draad in het coalitieakkoord vanwege de grote impact op maatschappelijke ontwikkelingen voor zowel inwoners, milieu als economie. Een open en collegiale bestuursstijl is eveneens een belangrijk speerpunt waarbij besturen met, voor en door de inwoners centraal staat. Voor de coalitie staat voorop dat Sittard-Geleen een leefbare en toekomstbestendige gemeente is, waar het aantrekkelijk wonen is en waar een beter sociaal evenwicht een belangrijke opgave is. Dat alles uiteraard in het besef dat de financiële positie van de gemeente beter kan.

Zeven opgaven

De zeven partijen die het coalitieakkoord hebben opgesteld hebben naast bovenstaande speerpunten zeven opgaven geformuleerd voor Sittard-Geleen:

  1. Een gemeentebestuur met en voor de inwoners
  2. Vooroplopen naar een duurzame toekomst
  3. Gezond en veilig in een sociale gemeente
  4. Wonen en leven in Sittard-Geleen
  5. Ontspannen en genieten in Sittard-Geleen
  6. Een duurzame economie voor werk en innovatie
  7. Financiën duurzaam op orde

Per opgave zijn acties en onderzoeken genoemd die de komende tijd worden uitgevoerd. Besluiten uit het verleden t.a.v. projecten die nog beïnvloedbaar zijn, zullen op grond van de financiële situatie van de gemeente onderzocht worden qua versobering en temporisering.

In de duurzaamheidsparagraaf staat, naast een versnelde uitrol van Het Groene Net, nadrukkelijk dat Graetheide groen blijft en dat compensatie moet plaatsvinden voor uitbreiding van bedrijvigheid op De Lexhy.

Vanuit het oogpunt van gezondheidsbevordering steunt de coalitie het handhaven van een zwemvoorziening voor doelgroep- en educatief zwemmen op de locaties Het Anker en De Nieuwe Hateboer, indien dit financieel haalbaar is. De bestaande 400-meter schaatsbaan bij Glanerbrook blijft in ieder geval open totdat er definitieve keuzes zijn gemaakt over de toekomstige omvang van de schaatsvoorziening.

Er komen extra boa’s, een experiment waarbij inwoners met een bijstandsuitkering mogen bijverdienen, experimenten met vernieuwende woonvormen en verkeersproblemen in de wijk worden aangepakt. Tevens wordt de dienstverlening voor verenigingen die evenementen organiseren verbeterd en vanuit de verantwoordelijkheid als centrumgemeente blijft Sittard-Geleen zich inzetten voor regionale samenwerking.

In 2018 hebben stakeholdersbijeenkomsten plaatsgevonden, allerlei gesprekken met de inwoners in wijken en dorpen, tijdens marktdagen of activiteiten van verenigingen en instellingen. Dit heeft geleid tot een toevoeging op het coalitieakkoord, die op 20 december 2018 is vastgesteld.

Belangrijke thema’s  die door de inwoners en stakeholders zijn ingebracht waren: de identiteit en imago van Sittard-Geleen, energietransitie en innovatie, arbeidsmarkt van de toekomst, positieve gezondheid, aandacht voor de jeugd, wonen en leven (waaronder voor ouderen) en tenslotte ‘zet de stip op de horizon’ (waar wil je als stad naar toe).

 

Addendum Coalitieakkoord 2020-2022

Zoals hiervoor al aangegeven heeft de coalitie die in februari 2020 is gevormd enkele accenten gezet in een addendum (aanvulling) op het oorspronkelijke coalitieakkoord. Hieronder een beknopte weergave van de accenten:

Accent 1: Eén gemeente met een herkenbare identiteit

Tijdens de dialoog in 2018 bleek al dat de grotere stakeholders de gezamenlijke stip op de horizon missen. Stakeholders gaven ook aan dat ze behoefte hebben aan een duidelijke identiteit voor Sittard-Geleen. Daarom wordt inmiddels gewerkt aan de Strategische Visie 2030. De nieuwe coalitie omarmt dit proces en zet vol in op uitwerking en implementatie van die visie. Het verbeteren van het imago van Sittard-Geleen is daarbij een speerpunt.

Om daadwerkelijk te komen tot een herkenbare identiteit en een positief imago denkt de coalitie dat een wijziging van de gemeentenaam Sittard-Geleen mogelijk zinvol is. Een nieuwe, frisse naam, zonder directe verwijzingen naar voormalige gemeenten, kan helpen om ons daadwerkelijk te afficheren als één gemeente en één stad met vele kernen en wijken waarin het goed, wonen, werken en leven is.

Accent 2: Daadkrachtig doorpakken op lopende processen

In het addendum zijn afspraken vastgelegd over een aantal concrete dossiers zoals onder meer de Unilocatie  onderwijs/sport Grevenbicht-Obbicht, een impuls op het gebied van cultuur, binnenstedelijke ontwikkeling, een impuls voor het MKB, jongeren, ouderen en wonen.

Accent 3: Ongewenste maatschappelijke effecten bezuinigingen aanpakken

De financiële situatie maakte het eind 2018 noodzakelijk om per 2019 forse bezuinigingen door te voeren en inkomsten (o.a. belastingen en parkeertarieven) te verhogen.

Zo werd het onderhoudsniveau van de openbare ruimte verlaagd naar niveau “laag”. De gevolgen hiervan zijn, zeker in het voorjaar, duidelijk zichtbaar. Daarom is nu afgesproken dat er vanaf 2021 extra geld beschikbaar wordt gesteld voor het groenonderhoud en reiniging.

Ook wordt voor de zomer van 2020 een voorstel gedaan voor aanpassing van het parkeertarief in de parkeergarage bij het Zuyderland ziekenhuis in Geleen. Gebruikers hiervan hebben immers geen of slechts beperkt een keuze om gebruik te maken van de parkeergarage.

addendum-coalitieakkoord-samen-duurzaam-2020-2021

Coalitieakkoord ‘SAMEN DUURZAAM’ 2018-2022

gob-partijprogramma verkiezingen 2018