gob
gob politiek limburg
politiek sittard geleen
gob online
gob sittard geleen
gob politieke vereniging
gob geleen
gob sittard geleen politiek
gob sittard
gob politiek geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

SITTARD-GELEEN als eerste van de grote Limburgse gemeenten financiën op orde.

Middels brief van 18 december 2020 van Gedeputeerde Staten van Limburg kreeg de gemeente Sittard-Geleen net als alle andere Limburgse gemeenten voor 2021 repressief begrotingstoezicht. In deze brief wordt door Gedeputeerde Staten aangegeven dat de laatste jaren maatregelen zijn genomen voor het structureel en reëel sluitend krijgen van de begroting en meerjarenbegroting. Dit had al geleid tot het repressief toezicht van de begroting 2020, die in november 2019 is vastgesteld, doordat Sittard-Geleen als eerste van de grote gemeenten in Limburg middels forse bezuinigingen de gemeentelijke financiën op orde had.

Gelet op vragen van diverse inwoners behoeft dit toch nog enige uitleg.

De laatste maanden heeft iedereen kunnen lezen dat veel gemeenten, vooral de grotere gemeenten financiële problemen hebben. Kijk maar naar Heerlen en Maastricht, die tientallen miljoenen hebben moeten bezuinigen. Venlo en Sittard-Geleen zijn hun voor gegaan met extra bezuinigingen.

De oorzaken zijn vooral gelegen in de grote tekorten in het sociaal domein, denk maar aan de WMO, de participatiewet en vooral de jeugdzorg. Bovendien werden door het rijk extra kortingen opgelegd op het sociaal domein, maar ook op de algemene uitkering uit het gemeentefonds middels een opschalingkorting. Daar komen nog een aantal risico’s bij, zoals de effecten van COVID-19, de gevolgen van de invoering van de Omgevingswet, de effecten van de internationale afspraken over duurzaamheid, de hoeveelheid accommodaties en de gevolgen van de effecten van de herverdeling van de algemene uitkering.

Ook de 12 provincies in Nederland maken zich grote zorgen over de ontwikkelingen van de financiële situatie van de gemeenten. Ze hebben daarom besloten de volgende kernboodschap af te geven :

“We zien dat gemeenten bijzonder veel moeite hebben om hun begroting sluitend te krijgen. We constateren dat de meeste gemeenten een solide begroting presenteren, maar pas na inzet van reserves, bezuinigingen en dat dit ten koste gaat van diverse gemeentelijke voorzieningen. Tevens neemt de lokale belastingdruk vaak toe. Uit onderzoek blijkt dat de financiële positie van de gemeenten jaar op jaar achteruit holt, reserves afnemen en dat gemeenten gedwongen zijn om te bezuinigen op essentiële taken, zoals onderhoud, openingstijden van bibliotheken, dienstverlening etc. Gemeenten zijn hierdoor steeds minder in staat om zich in te zetten voor grote maatschappelijke opgaven en urgente veranderingen, zoals op het gebied van duurzaamheid. Er is vaak geen ruimte voor nieuwe initiatieven die zich aandienen. De provincies hebben het afgelopen jaar bij de minister van BZK en de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor de financiële situatie bij de gemeenten.”

Uit voorgaande mag de conclusie getrokken worden dat Sittard-Geleen geen uitzondering is in het land en dat door de inzet de afgelopen jaren een goede basis is gecreëerd om de uitdagingen in de toekomst aan te kunnen. Middels samenwerking in het verband van de grote steden (G40) en de VNG ( Vereniging van Nederlandse Gemeenten) wordt veel inzet gepleegd om de situatie voor de gemeenten te verbeteren. We zullen ook in de toekomst de handen in elkaar moeten blijven slaan.