gob sittard geleen politiek
gob politiek limburg
gob online
gob
politiek sittard geleen
gob geleen
gob politieke vereniging
gob politiek geleen
gob sittard
gob sittard geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Provincie kiest voorkeursalternatief inzake uitbreiding VDL.

Sittard-Geleen, 24 april 2020

Geachte leden van de gemeenteraad

De Provincie Limburg heeft het voorkeursalternatief gekozen in het kader van het Provinciaal Inpasssingsplan (PIP) voor de uitbreiding van autofabriek VDL Nedcar in Born. Oorspronkelijk was het de bedoeling van de Provincie om informatiebijeenkomsten voor de omgeving te houden. Nu dat niet mogelijk is, heeft het provinciebestuur twee

filmpjes gemaakt. Die zijn via onderstaande link te bekijken. https://www.gebiedsontwikkelingvdlnedcar.nl//nieuws/nieuwsberichten/informeren/

Ter informatie treft u als bijlage de tekst aan van het nieuwsbericht dat gedeputeerde Van den Akker vandaag heeft verspreid over de uitbreiding van VDL Nedcar.

Binnen enkele weken zal ik u nader informeren over de procedure rond het PIP VDL Nedcar.

Met vriendelijke groet,

Pieter Meekels

wethouder

Nieuwsbericht Provincie over VDL Nedcar

Om te komen tot een provinciaal inpassingsplan (PIP) voor de uitbreiding van VDL Nedcar hecht de Provincie grote waarde aan de input vanuit de omgeving tijdens de planvoorbereiding. Daarom zijn informatieavonden georganiseerd, zijn vele zogenaamde “1-op-1 keukentafelgesprekken” gevoerd met direct omwonenden en zijn er gespreksavonden geweest met belangengroeperingen. Niet alleen met het oog op het verstrekken van informatie, maar juist ook om vragen uit de omgeving te verzamelen. Daarnaast wordt de website www.gebiedsontwikkelingvdlnedcar.nl continu geüpdatet en verschijnen er digitale nieuwsbrieven. Zo is sprake van zorgvuldige en transparante communicatie waarbij alle partijen over dezelfde informatie beschikken. Van diverse kanten heb ik begrepen dat dit intensieve overleg op prijs wordt gesteld.

Deze wijze van communiceren wil ik graag voortzetten. Er was een (extra) landschapssessie voor belangengroeperingen gepland op 16 maart 2020 en een tweetal algemene inloopavonden op 1 en 2 april 2020. Het College van Gedeputeerde Staten heeft een besluit genomen over een voorkeursvariant. De voorkeur van Gedeputeerde Staten zou dan ook aan de hand van tekeningen persoonlijk aan u toegelicht worden. Door de coronacrisis hebben deze bijeenkomsten echter begrijpelijkerwijs geen doorgang kunnen vinden.

VDL Nedcar heeft ons aangegeven dat het van groot belang is om de oorspronkelijke planning van de PIP-procedure te handhaven. “Voor het behoud van de werkgelegenheid op lange termijn is het belangrijk om aan de planning van de PIP-procedure vast te houden. Alleen met een definitief PIP is VDL Nedcar in staat om een commitment te geven aan een tweede opdrachtgever en een opdracht aan te nemen”, aldus VDL Nedcar. ”In deze onzekere tijden is het belang des te groter om niet van één opdrachtgever afhankelijk te zijn en een tweede opdrachtgever te kunnen bedienen. Door een vertraging in het PIP-proces zouden we belangrijke kansen kunnen missen.”

De Provincie Limburg staat voor de afweging of aan de oorspronkelijke planning, in combinatie met de huidige situatie die een zorgvuldige communicatie en de afstemming met de omgeving beperkt, moet worden vastgehouden.

De Provincie Limburg kiest er voor om de huidige procedure voort te zetten. De uitbreidingsmogelijkheden zijn van strategisch economisch belang om de automotive sector duurzaam in de regio te verankeren. Tegelijkertijd blijft zorgvuldige communicatie het uitgangspunt. Ook al is dat onder de huidige omstandigheden anders en ingewikkelder geworden in een toch al complex dossier. De uitbreiding van VDL Nedcar kan, juist onder de huidige economische omstandigheden, een belangrijke impuls geven aan de Limburgse economie en de werkgelegenheid.

Deze afweging is ook besproken met de gemeenten Sittard-Geleen en Echt-Susteren. Beide gemeenten blijven een positieve grondhouding innemen m.b.t. de voortgang van het PIP, waarbij het belang van de inwoners zwaar blijft wegen. De gemeenten willen zich mede inspannen om de planning van de PIP-procedure binnen de nu gestelde termijnen te handhaven.

Wat kunt u verwachten?

Op de website www.gebiedsontwikkelingvdlnedcar.nl wordt een presentatie geplaatst met een toelichting op de keuze voor de eerder genoemde voorkeursvariant. Medewerkers van de Provincie, met ondersteuning van medewerkers van VDL Nedcar en het adviesbureau Antea, zullen de komende weken persoonlijk telefonisch en/of per online tools de gesprekken met direct omwonenden en belangengroeperingen voortzetten. Daarnaast wordt de communicatie via de website en de digitale nieuwsbrief voortgezet.

De eerstvolgende mijlpaal in de PIP-procedure is de vaststelling van het Ontwerp PIP door Gedeputeerde Staten van Limburg. Dit is voorzien op 9 juni 2020. Ook daarna zal de Provincie in afstemming met VDL Nedcar en de beide gemeenten extra inspanningen blijven verrichten om de inbreng en belangen van de omgeving bij de verdere procedure te betrekken. De wijze waarop informatie-uitwisseling zal plaatsvinden, is afhankelijk van de dan geldende corona-maatregelen. De omgeving wordt over de wijze van communiceren tijdig geïnformeerd.

Uw eventuele eigen suggesties om het overleg zo goed mogelijk doorgang te laten vinden kunt u kenbaar maken via de website www.gebiedsontwikkelingvdlnedcar.nl. Voor vragen over de communicatie of over het PIP zelf kunt u een e-mail sturen naar gowvdlnedcar@prvlimburg.nl of bellen naar het algemene nummer van de Provincie Limburg +31 43 389 99 99.

Ik hoop op deze manier de dialoog met u zo goed mogelijk voort te kunnen zetten.

Met vriendelijke groet,

Joost van den Akker

Gedeputeerde Economie, Onderwijs en Sport

NOTE

Economie en leefbaarheid zijn de twee belangrijke speerpunten van gob. Wij blijven alert op een juiste balans.