gob
gob sittard geleen politiek
gob sittard geleen
gob geleen
gob politiek limburg
politiek sittard geleen
gob politieke vereniging
gob sittard
gob politiek geleen
gob online

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Op weg naar een groener kader in Sitard-Geleen.

Motie

Op weg naar een groener kader in Sitard-Geleen

De gemeenteraad van Sittard-Geleen in vergadering bijeen op 15 juni 2023

Constaterende dat:
• Sittard-Geleen haar groen beleid over 7 beleidsdocumenten verspreid heeft beschreven.
• De 7 beleidsdocumenten een zeer grote spreiding in verschijningsdatum vertonen van 2012 t/m 2022.
• De 7 beleidsdocumenten met betrekking tot ‘groen’ hiaten vertonen en niet logisch aaneen sluiten.
• Met het hoofdstuk ‘Ecologische Veerkracht’ in de toekomstvisie 2030 een krachtige ambitie is geformuleerd die een integrale benadering vergt.

Overwegende dat:
• De huidige klimaatverandering ook van de gemeente Sittard-Geleen een concreet en krachtig beleid vraagt op het ecologische vlak.
• De Europese Habitat richtlijn en de Wet Natuurbescherming een ferme opdracht neerleggen bij een ieder om niet alleen de natuur te beschermen maar ook te verbeteren en uit te bouwen.
• Een groener Sitard-Geleen een bijdrage levert aan de volksgezondheid en geestelijk welzijn.
• Dit een integrale beleidsvoorbereiding vergt op basis van geactualiseerde en gestroomlijnde beleidsinformatie en beleidsformuleringen.
• Dat de gemeente Sittard-Geleen groene parels heeft die meer bekendheid verdienen en daarmee positief bijdragen aan de groen-beleving.

Verzoekt het College:
• Een samenvattend beleidsdocument ‘groen’ aan te bieden vóór december 2023.
• Dit beleidsdocument via plein, themasessies en burgerparticipatie sessies te verrijken met inzichten uit raad en inwoners van de gemeente in december 2023/januari 2024.
• Het resulterende document ‘Op weg naar een groen Sittard-Geleen’ in een conferentie van de raad te smeden, tot een door de raad te accorderen ‘groen Beleid Sittard-Geleen op weg naar ecologische veerkracht 2030’.
• Deze raadsconferentie in maart 2024 plaats te laten vinden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door gob-fracie
Berry van Rijswijk

Rob Klee

Ingrid Knops-Verjans

motie ‘op weg naar een groener kader Sittard-Geleen’