gob politiek limburg
politiek sittard geleen
gob sittard
gob online
gob sittard geleen
gob politiek geleen
gob
gob geleen
gob sittard geleen politiek
gob politieke vereniging

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Motie blije bijen…..de terugkoppeling en uitvoering….

Sittard-Geleen, 26 augustus 2021
VERZONDEN 2 6 AUG. 2021

Geachte leden van de Raad,

Op 11 november 2020 heeft uw raad de motie “Blije Bijen” aangenomen. De motie roept
ons college op:
• Onderzoek te doen naar het actuele gebruik van insecticiden in de gemeente
Sittard-Geleen, die mogelijk een negatief effect hebben op de sterfte van
bestuivers.
• Onderzoek te doen naar welke gunstig gelegen (kleine) percelen en reststroken
ingezaaid kunnen worden met bloemen en planten t.b.v. de bijen, en de
resultaten van deze onderzoeken terug te koppelen aan de gemeenteraad.

In deze brief informeren we u over de acties die wij naar aanleiding van de motie hebben
uitgevoerd én nog voornemens zijn uit te voeren.

Gebruik pesticiden
Bij het aannemen van de motie hebben wij toegelicht dat het gebruik van pesticiden in
de openbare ruimte door landelijke wetgeving al tot een minimum beperkt is en dat wij
geen pesticiden gebruiken voor onkruidbestrijding. Ofschoon de wetgeving als gevolg
van een rechterlijke uitspraak weer meer ruimte biedt aan gemeenten om pesticiden toe
passen, hebben wij ervoor gekozen hier geen gebruik van te maken. Wij hebben uw
raad eerder hierover geïnformeerd.

Bijenoase Sittard-Geleen
Naar aanleiding van de motie hebben we onderzocht hoe wij in de toekomst een bijvriendelijke
gemeente kunnen worden en nog actiever kunnen bijdragen aan het
bevorderen van de biodiversiteit in onze gemeente. We zoeken daarbij de
samenwerking op met betrokken inwoners en lokale natuurverenigingen. Samen met
IVN Limburg werken we aan een voorstel onder de naam “Bijenoase Sittard-Geleen, de
Blije Bij”. Daarbij onderzoeken we onder meer in welke gebieden we terreinen kunnen
inzaaien met bloemenmengsels voor bijen. We kijken daarbij verder dan alleen de
openbare ruimte. Bewoners willen we hier nadrukkelijk bij betrekken. Indien hiervoor
voldoende financiële ruimte beschikbaar is, willen we dit project eind 2021 opstarten en
in 2022 uitvoeren. Wij informeren de raad hierover.

Acties 2021
Ook dit jaar hebben we niet stilgezeten om Sittard-Geleen binnen onze reguliere
werkzaamheden bijvriendelijker in te richten. Met behulp van tuinmandeals hebben wij
samen met bewoners bloemenweides ingezaaid en zijn groenstroken bijvriendelijk
ingericht. Daarnaast is de begrazing met schapen uitgebreid en voeren we een pilot uit
met de sinus maaimethode in onze wegbermen, dit is een ecologische maaimethode
waarbij meanderend gemaaid wordt. Acties die allen bijdragen aan het bijvriendelijker
maken van onze gemeente.

Conclusie
Kortom; we hebben uw motie niet alleen uitgevoerd, maar willen hier de komende jaren
ook samen met inwoners en natuurverenigingen een stevig vervolg aan geven.

hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen