gob sittard geleen politiek
gob online
gob politiek geleen
gob politiek limburg
gob sittard
gob politieke vereniging
gob
politiek sittard geleen
gob sittard geleen
gob geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Interview met Pieter Meekels, als voorzitter pijler werk & economie G40 onderkoepelend leiderschap en gemeenschapszin.

Pieter Meekels

Wat drijft je om voorzitter te worden van de pijler Werk & Economie van de G40?

Ik was waarnemend voorzitter van de pijler Werk en Economie. Toen de voorzitter besloot te stoppen als wethouder kwam deze vacature vrij waarvoor ik mij kandidaat heb gesteld. Voor mij is het logisch om het gat op te vullen tot de volgende raadsperiode. Hoewel de gemeentes de keuze hadden tussen mij en nog een andere kandidaat hebben de  meesten op mij gestemd.

Waarom de pijler Werk & Economie?

De G40 is een belangenorganisatie van en voor alle steden in Nederland met rond de 100.000 inwoners. Daarbij worden een drietal pijlers onderscheiden tw : fysiek, sociaal en economisch.

Economie is iets wat mij heel goed past. Ik heb die rol tot nu toe ook altijd opgepakt in de gemeente Sittard-Geleen, Westelijke Mijnstreek, Zuid-Limburg en soms op Limburgs niveau, bijvoorbeeld als de vraag wordt gesteld om samen met iemand uit Midden en Noord-Limburg en de deputé te kijken welke zaken spelen in relatie tot de corona-problematiek.

Wat houdt de pijler Werk & Economie in?

Binnen de pijler Werk en Economie functioneren een aantal taakgroepen. ‘Sterke keten’  is er één van. Deze gaat met name over de sociale component in relatie tot werk. ‘Vitale binnensteden’ is een tweede component. Dit is bijzonder actueel in dit coronatijdperk waarin we zien dat veel retailers en horeca ondernemers het ontzettend moeilijk hebben en nog gaan krijgen. De derde pijler is ‘Smart City’s’. Hierbij komen digitalisering en ontwikkeling naar de toekomst aan de orde. De vierde pijler die eraan zit te komen is ‘sociaal ondernemerschap’. Hierin zitten thema’s zoals ondernemers in relatie tot MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen), opleiding en begeleiding eigen personeel e.d.

Op welke manier wordt hier invulling aan gegeven?

Iedere taakgroep wordt getrokken door een collega-bestuurder. Iedereen zoekt een aantal betrokken mensen uit de deelnemende gemeenten om mee te doen. Uiteindelijk gaan zij gezamenlijk aan de slag met ondersteuning van het ambtelijke apparaat om uit te zoeken waar zij samen iets kunnen betekenen. Samen kennis delen. Maar vooral ook landelijke regelgeving proberen te beïnvloeden.

Er is veel autonomie in deze taakgroepen. Zij voeren ook de agenda van de G40 uit. Ik vervul dan mijn rol in het dagelijks bestuur van de G40. Als voorzitter van de pijler ben ik betrokken om over belangwekkende ontwikkelingen te adviseren.

Op Zuid-Limburgs niveau heb ik regelmatig overleg met de 16 gemeentes wanneer het gaat over economische onderwerpen. Het laatste overleg ging uiteraard over corona. Hoe kunnen we daar tot afstemming komen. Niet dat de ene gemeente iets doet waarvan de ander denkt dat hadden we beter moeten afstemmen. Daarnaast staan thema’s op de agenda als hoe kunnen we de Zuid-Limburgse economie gezamenlijk versterken. Zo hadden we onlangs een digitale vergadering over de Zuid-Limburg agenda, met als vraagstelling hoe we met de 16 Zuid-Limburgse gemeenten beter kunnen samenwerken. E.e.a. op basis van een initiatief van Andy Dritty en Annemarie Penn-te Strake. Hierin heb ik mogen plaatsnemen als panellid om enkele opvattingen te berde te brengen.

Daarnaast ben ik bestuurslid van de Economische Samenwerking Zuid-Limburg (voormalig LED) In dit orgaan zijn we met name bezig een aantal speerpunten vorm te geven op het gebied van economie, arbeidsmarkt en duurzaamheidsontwikkeling. Daarnaast innovatie wat uiteraard dwars door de anders pijlers heen loopt. En last but not least hoe krijgen we ondernemers gesteund zodat er continuïteit is in de toekomst.

Waar zitten de grootste zorgen?

De zorgen zitten met name in de beschikbaarheid van geschikt personeel. Dat overigens ook een kans kan zijn, denk maar aan groei. Mijn tweede zorg is hoe ik erachter kom welke ondernemers steun nodig hebben. Ondernemers vragen namelijk niet graag steun. De normale landelijke regelingen worden wel gebruikt. Maar wat als deze regelingen straks voorbij zijn. Het moet niet zo zijn dat de bedrijven failliet gaan alleen omdat we niet over de juiste informatie beschikken. Bedrijven die overigens wel toekomst hebben.

Wat betreft personeel zien we bv bij Chemelot,  dat daar een enorme duurzaamheidstransitie plaatsvindt. Men wil daar af van olie en gas. De globale schattingen geven aan dat daar een toename van de werkgelegenheid plaatsvindt van 20.000 mensen en 8.000 vervangingsvraag. Die zijn er dus niet. Dat moeten we omzetten naar een kans. Hoe krijgen we mensen naar deze regio die hier niet alleen willen werken maar zich ook willen vestigen. Hierdoor ontstaat er ook weer draagkracht voor voorzieningen. In de woonkernen kalven voorzieningen immers af. Verenigingen worden kleiner. Bestuurders haken af. Gemeenschapshuizen komen leeg te staan.

Dat zijn mijn zorgen op korte en lange termijn.

De kansen liggen in de branches waar nu mensen worden ontslagen. Deze kunnen we omscholen zodat zij in andere richtingen aan de slag kunnen waar het wel kan. We moeten dus adequaat reageren in bepaalde sectoren. De uitdaging ligt erin hoe we de match op een goede manier maken.

Hoe ziet jouw wereld eruit als een toverfee morgen alle problemen wegtovert?

Dat is een goede vraag. Op macro niveau zijn er dan enorme slagen gemaakt op het gebied van duurzaamheid, natuur en evenwicht. Tussen economische ontwikkelingen en leefbaarheid. Dat zie ik wel voor me. Dat recreatiegebieden adequaat worden beschermd. Ik zie dan dat de gemeente Sittard-Geleen die investeringen kan doen die we nu noodgedwongen moeten uitstellen. Zuid-Limburg zou dan op het gebied van gezondheid, sociaal en natuur een stap kunnen zetten. Dan kan de circulaire economie een enorme impuls geven aan bovengenoemde thema’s. Daarnaast hoop ik dat het voorzieningenniveau weer dekkend wordt. Ik zie nu het een na het ander gemeenschapshuis omvallen, cafés worden zeldzaam. Verenigingen moeten fuseren om het hoofd boven water te houden. Daar zou ik wel een positieve draai bij willen zien.

Maak de zin af. Ik ben pas echt tevreden als…….

Ik ben pas echt tevreden als er een sluitend geheel is. Een sluitend geheel wil voor mij zeggen dat we meer zelf kunnen regelen op het gebied van duurzaamheid. Als er een gesloten arbeidssituatie is. Als het geluk van de mens een ‘acht’ scoort, als de gezondheid goed is. In Zuid-Limburg wordt op dit moment 15% meer ziektekosten gemaakt dan in de rest van het land. Als in bovengenoemde zaken meer evenwicht is, dan ben ik pas echt tevreden.

We worden in het coronatijdperk geacht zoveel mogelijk thuis te werken. Wat zijn de voor en nadelen?

Een groot nadeel vind ik dat het intensiever is. Online kun je wel een grapje maken, maar dat is toch anders. Fysiek is er meer verbinding. Nu lijkt het allemaal zakelijker, rationeler. Er is minder tijd. Alles wordt vlak achter elkaar gepland. En het belangrijkste is dat we elkaar niet meer zien. Ik ben in de politiek gegaan om contact te hebben met mensen. Ander nadeel is dat er geen activiteiten meer zijn. Het gemeenschapsleven staat stil. Toch doen verenigingen er alles aan om bezig te blijven, om iets van zich te laten horen. Sociaal gezien heeft dit grote impact. Gemeenschapshuizen die (half) leegstaan. Die hebben het ook moeilijk, restaurants en cafés idem dito

Voordeel is dat je niet van hot naar haar hoeft te rijden. Ideaal! Ik hoef nu niet twee uur in de trein te zitten om naar Den Haag te reizen. Vergaderen op afstand is een geweldig voordeel en spaart ontzettend veel tijd.

De efficiency kant is een voordeel, de persoonlijke kant een groot nadeel.

Hoe houden jullie binnen de gemeente de verbinding onder het personeel?

Dat is moeilijk. Het gebeurt allemaal via beeldbellen. Als problemen complex zijn is het soms nodig elkaar in de ogen te kijken. Dat voelt toch anders dan de rationele benadering via het beeldscherm. Mensen verschuilen zich makkelijker achter een beeldscherm. Je kunt een bouwkundige tekening laten zien op het beeldscherm en toch krijg je een ander gevoel wanneer je je met partijen over de tekening op tafel buigt. Voordeel van beeldbellen is dat je minder snel door elkaar spreekt omdat dan niemand meer verstaanbaar is. Dat is fysiek wel eens anders. Voor de verbinding, eenheid, samenhang is thuiswerken een groot nadeel.

Gelijker tijd zien we ook de voordelen van beeldbellen. Het draagt bij aan de discussie over nieuwe huisvesting van de gemeente. Daarbij moet ik vaststellen dat we veel minder meters nodig hebben dan gepland.

Noem vijf woorden die bij jou passen

Moeilijke vraag…… Toegankelijk, kort bij de mensen functionerend, oog voor detail, gereedstaan, samenhangende inzichten. Anderen zeggen van mij dat ik goed op de hoogte ben van allerlei aangelegenheden.

Wat moet de lezer zeker bijblijven?

Het zou fijn zijn als de lezer ervaart dat ik erg begaan ben met de mens. Bij  problemen van mensen houd ik ervan om die problemen op te lossen. Graag investeer ik in te weten waar het over gaat. Ook wil ik mijn schouders zetten onder de kansen die in de stad, de provincie en landelijk aanwezig zijn.

Wat wil je de lezer meegeven?

Ga regelmatig naar buiten. Lekker wandelen, fietsen.  En maak  zo je hoofd leeg. Probeer voldoende ontspanning te krijgen. Kijk daarnaast hoe je mensen die het moeilijk hebben kunt helpen.

Ten slotte, wat moet zeker nog genoemd?

Leiderschap is niet iets wat aangeboren is. Leiderschap wordt je gegund. Als de mensen die jouw leiderschap moeten ondergaan dat leiderschap niet accepteren, gebeurt het niet. Leiderschap begint met een goede verstandhouding en te laten voelen dat je er bent voor de ander. Als die voorwaarden er zijn, ontstaat leiderschap. Leiderschap ontstaat niet omdat je de functie hebt. Leiderschap ontstaat van onderop. De noodzaak van leiderschap ontstaat door de omstandigheden. We zien dit nu landelijk. In crisistijd hebben mensen behoefte aan leiding. Dan willen mensen niet zelf hoeven nadenken. Dat de minister-president duidelijk zegt wat we doen. Links om, rechts om, dat maakt niet zoveel uit. Als je maar richting geeft. Leiderschap vindt dus plaats op basis van omstandigheden. Immers als wij van elkaar weten wat te doen, dan doen we dat. Daar is geen leiderschap voor nodig. Op het moment echter dat er problemen zijn is leiderschap nodig. Dan moeten er knopen worden doorgehakt. En dat kan alleen als de man of vrouw als leider én persoon geaccepteerd wordt.

Ik wil leiderschap wel associëren met gemeenschapszin. In de gemeenschap zijn er ook altijd mensen die opstaan. Als leider wil ik uitstralen dat ik onderdeel bent van het geheel. Van de andere kant wil ik laten zien dat als het nodig is men een beroep op mij kan doen. Dat kan meewerken zijn, sturing geven, leiding geven, adviseren. Dat zou je wat mij betreft in je moeten hebben om iets voor anderen te kunnen betekenen. Tenslotte: als leider is het belangrijk draagvlak te creëren bij de mensen voor datgene waar je voor staat.

Gezamenlijke belangenbehartiging en kennisdeling voor 40 grote steden
Het G40-stedennetwerk is het netwerk van 40 (middel)grote steden in ons land, die elkaar vinden in de stedelijke vraagstukken waar de leden van het netwerk voor staan.
De 40 gemeenten van de G40 zijn: Alkmaar, Almelo, Almere, Alphen aan den Rijn, Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem, Assen. Breda, Delft, Deventer, Dordrecht, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Gouda, Groningen, Haarlem, Haarlemmer-meer, Heerlen, Helmond, Hengelo, ’s-Hertogenbosch, Hilversum, Hoorn, Leeu-warden, Leiden, Lelystad, Maastricht, Nijmegen, Oss, Roosendaal, Sittard-Geleen, Schiedam, Tilburg, Venlo, Zaanstad, Zoetermeer en Zwolle.
Werkprogramma G40
Het belangrijkste doel van het G40-stedennetwerk is het behartigen van de gezamenlijke belangen van de G40-steden op diverse beleidsterreinen richting kabinet, Eerste en Tweede Kamer en ministeries. De verschillende beleidsterreinen zijn binnen het netwerk ondergebracht in drie pijlers; de Sociale Pijler, de Pijler Economie en Werk en de Fysieke Pijler. Iedere pijler heeft een werkprogramma.
Daarnaast heeft het G40-stedennetwerk ook een belangrijke rol waar het gaat om kennisuitwisseling. Het net-werk biedt een breed platform voor kennisuitwisseling tussen de steden onderling en geeft ruimte aan kennis-deling met partners op de diverse beleidsterreinen van het netwerk

Meer weten? https://www.g40stedennetwerk.nl/