gob sittard geleen politiek
gob politiek geleen
politiek sittard geleen
gob politieke vereniging
gob
gob sittard
gob geleen
gob sittard geleen
gob politiek limburg
gob online

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

gob en DNA pleiten voor (digitaal) meldpunt (sport) verenigingen en stichtingen.

Tijdens de komende gemeenteraadsvergadering van 11 en 12 november inzake de programmabegroting 2021 zullen Marcel Claessens namens gob en Phil Boonen namens DNA gezamenlijk een motie indienen. De motie roept het college van B&W op om een (digitaal) meldpunt op te richten voor (sport)verenigingen en stichtingen waar ze snel en gemakkelijk terecht kunnen als ze vragen of problemen hebben ten gevolge van corona. Daarnaast vragen gob en DNA om alle (sport)verenigingen en stichtingen hierover aan te schrijven en (actief) over te informeren en hier verder via de gebruikelijke kanalen ruchtbaarheid aan te geven. Tevens ervoor te zorgen dat er, zoveel mogelijk, een vast aanspreekpunt komt voor de beantwoording van vragen en het leveren van maatwerk bij het oplossen van (financiële) problemen van de (sport)verenigingen en stichtingen. Dit doen gob en DNA vanwege het feit dat de onzekerheid vanwege de nog niet volledig in te schatten gevolgen, duur en impact van de coronacrisis voor veel (sport)verenigingen en stichtingen moeilijk in te schatten is, het voortbestaan van (sport)verenigingen en stichtingen nog onzeker is, inkomsten van (sport)verenigingen en stichtingen enorm zijn teruggelopen, het onzeker is of leden van (sport)verenigingen en gebruikers van accommodaties na corona de draad weer oppakken. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft bij brief van 1 mei 2020 een steunpakket voor sportverenigingen aangekondigd met daarin een drietal maatregelen (kwijtschelding huurpenningen sportverenigingen, stimuleringsregeling kleine amateur sportverenigingen en uitbreiding Waarborgfonds Sport) met een financiële omvang van €120 miljoen. gob en DNA  realiseren zich dat een bloeiend (sport)verenigingsleven van vitaal belang is voor de sociale structuur en cultuur van de wijken en dorpen in onze gemeente. Gemeenschapsaccommodaties onderdak bieden en daarmee samenhangende diensten verlenen aan sociaal-maatschappelijke en sociaal-culturele activiteiten op dorps-, wijk- en stadsdeelniveau. Zij daarmee een belangrijke rol vervullen bij het versterken van de maatschappelijke ruggengraat van Sittard-Geleen. De ondersteuning van (sport)verenigingen en stichtingen door de gemeente een bijdrage kan leveren aan de continuïteit van deze belangrijke maatschappelijke organisaties. Een (digitaal)meldpunt waarbij (sport)verenigingen en stichtingen zich kunnen melden voor ondersteuning in de meest brede zin van het woord, waaronder financiële steun, zou kunnen bijdrage aan de continuïteit van deze van belang zijnde organisaties. Tot slot realiseren gob en DNA zich dat korte lijnen vanuit de (sport)verenigingen, stichtingen en culturele instellingen met de gemeente kunnen leiden tot het sneller oplossen van problemen en het voorkomen van verdere problemen. gob en DNA hebben het initiatief genomen en hebben momenteel overleg met alle andere partijen of ze de motie mee willen indienen dan wel ondersteunen.