gob sittard geleen politiek
gob sittard
gob
gob politieke vereniging
politiek sittard geleen
gob politiek limburg
gob online
gob geleen
gob sittard geleen
gob politiek geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

GOB & DNA, van samenwerking naar samengaan.

POLITIEKE GROEPERING GOB EN DNA, VAN SAMENWERKING NAAR SAMENGAAN.

De twee Sittard-Geleense partijen DNA en GOB gaan hun politieke toekomst samen vormgeven.

ONTSTAAN POLITIEKE GROEPERING DNA
In 2014 veroverde DNA als frisse wind in de lokale politiek 3 zetels in de
gemeenteraad. Vanuit de ambitie om de onmiskenbare potentie van Sittard-
Geleen nadrukkelijker te benutten, heeft DNA de afgelopen periode op meerdere punten het verschil weten te maken. Daarbij heeft DNA zich altijd sterk gemaakt voor een transparante bestuurscultuur en open communicatie.

ONTSTAAN POLTIEKE GROEPERING GOB
De politiek groepering GOB is opgericht bij de herindeling 1981, zijnde de fusie van de voormalige gemeenten Born, Grevenbicht, Obbicht en Papenhoven. GOB bestaat dus als lokale partij dit jaar 40 jaar. GOB is thans de grootste partij in de gemeenteraad van Sittard-Geleen en de GOB fractie is in de loop der jaren uitgegroeid tot 10 raadsleden.

DNA LOOPT TEGEN ZIJN GRENZEN AAN
“DNA is opgericht door betrokken en bevlogen burgers, ondernemers en
verenigingsmensen en ziet zich zelf vooral als een gedachtegoed. Het politieke proces is een middel en geen doel. Het programma van DNA en hun werkwijze hebben andere partijen inmiddels duidelijk geïnspireerd. In die opzet acht DNA zich zeker geslaagd. Maar geconstateerd moet worden dat je als kleine partij tegen grenzen aan loopt. Daarom gelooft DNA dat de tijd rijp is om door middel van samenwerking meer resultaat voor onze gemeente te boeken is.

GOB EN DNA KENNEN VELE OVEREENKOMSTEN
Beide partijen staan dicht bij de inwoners, ondernemers en verenigingen en voelen zich zeer nauw betrokken bij alle gemeentelijke activiteiten in Sittard-Geleen. Inhoudelijk weten beide partijen elkaar ook nu al goed te vinden en ook op het menselijk vlak bestaat er onderlinge “klik”. Dit achten beide partijen belangrijke uitgangspunten voor een goede samenwerking.

SAMENWERKING
De beoogde samenwerking tussen GOB en DNA is gebaseerd op de wederzijdse overtuiging dat de krachten van beide partijen, werkwijze en visie elkaar zowel versterken als aanvullen. Kijk bijvoorbeeld naar het proces en de inhoudelijke dialoog rond de toekomstvisie Sittard-Geleen. Hierbij is met resultaat gekozen voor participatie en betrokkenheid over de volle breedte van onze samenleving”. In de resterende raadsperiode zullen beide partijen als onafhankelijke raadsfracties blijven functioneren. In de aanloop naar de verkiezingen in 2022 krijgt de samenwerking verder vorm. Beide partijen zullen actief betrokken zijn in de programmacommissie, campagne voorbereidingen en bestuur van GOB. Bekende DNA’ers gaan we terug zien op de nieuwe kieslijst van GOB. De politiek actieve tak van DNA gaat dus verder onder de vlag van GOB.

DNA VERDER ALS DENKTANK
DNA zelf, verlegt, trouw aan haar eigen visie, de focus op haar kracht en oorsprong. “DNA is ooit begonnen als denktank en in die vorm zal DNA blijven bestaan”. Wij blijven een platform voor het genereren van ideeën en inspiratie. Dit voor alle politieke stromingen, betrokken burgers, organisaties en ondernemers. Als denktank wil DNA alle mogelijke thema’s in onze gemeente blijven benaderen vanuit de centrale visie van DNA. Daarbij staan we open voor ieders mening en gaan we graag de dialoog aan. Samen blijven we leren en kunnen we via deze weg sturing blijven
geven aan de toekomst van onze gemeente.”

VAN SAMENWERKEN NAAR SAMENGAAN
Aldus hebben politieke groepering GOB en politieke groepering DNA besloten om voorafgaande aan het samengaan in 2022,een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan voor de periode tot aan de verkiezing op 16 maart 2022. Tot dan blijven beide partijen als zelfstandige politieke groeperingen voortbestaan, bereiden samen de deelname aan de gemeentelijke verkiezingen van 2022 voor, om vervolgens voor de nieuwe raadsperiode verder te gaan als één partij, namelijk de huidige politieke
groepering GOB.

Pieter Meekels voorzitter GOB (ad-interim)
Frank Bessems voorzitter DNA