gob politiek limburg
gob sittard geleen politiek
gob sittard geleen
gob
politiek sittard geleen
gob politiek geleen
gob politieke vereniging
gob geleen
gob online
gob sittard

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Een goede balans tussen het hebben van toekomstbestendige duurzame accommodaties en leefbare kernen, buurten en wijken.

Bijdrage raadsvergadering inzake het Uitwerkingsplan Duurzame Accommodaties

Geachte voorzitter,

Allereerst zou ik even willen terugblikken op het proces rondom het duurzaam accommodatiebeleid, zoals dat dit jaar is verlopen om vervolgens vooruit te blikken.

Tijdens de behandeling van de aanscherping kaders Duurzame accommodaties in juli van dit jaar heeft de gob fractie haar zorgen uitgesproken over het aanscherpen van de kaders en de gevolgen hiervan.

gob heeft er dus al in juli op aangedrongen om het Uitwerkingsplan Duurzame Accommodaties voor te leggen aan de gemeenteraad, omdat we verwachten dat dit nogal een impact zou hebben.

gob is in juli akkoord gegaan met de aanscherping van de kaders, maar met de nadrukkelijke opmerking dat dit voor ons een denkrichting is en geen strakke kaders.

Onze denkrichting reactie vond toen nauwelijks bijval. Vrijwel alle fracties hebben aangedrongen om snelheid en doorpakken in dit dossier, nu blijkt dat het in de uitwerking op een aantal punten wringt en dat er nog duidelijkheid moet komen op diverse fronten.

Het is dan ook goed dat gob zich sterk heeft gemaakt om het Uitwerkingsplan te bespreken in de gemeenteraad. We hadden al verwacht dat een en ander tot de nodige discussie zou leiden.  

Uit de brieven van diverse verenigingen/stichtingen is gebleken dat er nog niet met iedereen is gesproken en dat een en ander nog onduidelijk is.

Uit de behandeling in de ronde is duidelijk geworden dat er momenteel geen draagvlak bestaat om het voorgelegde Uitwerkingsplan vast te stellen. Hoe moeten we nu verder?  Op die vraag hebben we in de afgelopen ronde een antwoord proberen te krijgen. We hebben als gob een voorstel gedaan in de ronde. We hebben altijd gepleit voor maatwerk. De richting is duidelijk, maar verdere dialoog is nodig om, zoveel mogelijk, met het veld tot definitieve invulling te komen. Dus verken draagvlak voor oplossingen en breng, als er geen draagvlak ontstaat, de raad in positie om te kiezen. Het is daarom handig om e.e.a. nu per cluster aan te pakken.

In ons voorstel hebben we tevens aandacht gevraagd voor het nauwer betrekken van de gemeenteraad in het proces. Dus stap voor stap met goede communicatie en per cluster overzienbare voorstellen i.p.v. gelijk het totaal dossier in de raadsronde en raad te bespreken.

Ook de PVV heeft een voorstel gedaan en beide voorstellen zijn verweven in het procesvoorstel dat het college nu aan de raad heeft voorgelegd.

gob herkent zich in het thans voorliggende procesvoorstel waarin een 3-tal zaken worden voorgelegd;

Allereerst om kennis te nemen van het “overzicht uitwerking duurzame accommodaties”, vervolgens om met het voorgestelde proces akkoord te gaan en ten slotte met het instellen van een begeleidingsgroep met vertegenwoordigers van alle fracties.

Wat betreft het procesvoorstel is gob tevreden over het feit dat de aangescherpte kaders en het uitwerkingsplan als vertrekpunt worden gezien voor een op overeenstemming gerichte dialoog, dat er geclusterd wordt gewerkt en dat de raad, indien er geen overeenstemming is bereikt in positie komt.

Daarnaast is gob ook zeer te spreken over de in te stellen begeleidingsgroep met vertegenwoordigers van alle fracties.

Verder nog even een andere opmerking voorzitter, het opschalen van accommodaties kan betekenen dat verenigingen samen gebruik gaan maken van een accommodatie. Voor gob hoeft dat niet perse gepaard te gaan met het fuseren van een vereniging. We willen hier nog eens benadrukken dat we als gob-fractie van mening zijn dat het niet aan de gemeenteraad is om te beslissen over het fuseren van verenigingen. Hier gaan de besturen van de verenigingen in overleg met hun leden over.

Tot slot voorzitter; Een goede balans tussen het hebben van toekomstbestendige duurzame  accommodaties en leefbare kernen, buurten en wijken, dat is waar het hier om draait. Hier moeten we samen met de inwoners, verenigingen en stichtingen, college en raad uit zien te komen, dit in het belang van de inwoners van onze prachtige gemeente.

De gob-fractie zet zich ook in dit dossier in ‘VOOR JONG EN OUD” in Sittard-Geleen

Marcel Claessens

Raadslid gob