gob sittard geleen
gob politieke vereniging
gob online
gob geleen
gob sittard
gob politiek limburg
gob sittard geleen politiek
gob
gob politiek geleen
politiek sittard geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

College reageert op eenzijdig terugtrekken Wij Schwienswei.

Sittard-Geleen, 17 maart 2022
VERZONDEN 1 7 NWI 2022

Geachte leden van Wij Schwienswei,

Op vrijdag 11 maart respectievelijk zaterdag 12 maart jl. hebben wij via sociale media vernomen dat u het vertrouwen in ons heeft opgezegd. Op zondagavond 13 maart heeft de heer Geelen per mail aangegeven dat de geplande afspraak van 27 maart a.s. kan
komen te vervallen omdat bekend verondersteld wordt dat Wij Schwienswei zich heeft teruggetrokken uit de samenwerking.

Wij veronderstellen dat de inhoudelijke argumentatie voor het eenzijdig beëindigen van de samenwerking met ons is beschreven in een verklaring op uw website.

Wij betreuren het dat u het vertrouwen in ons heeft opgezegd. Temeer omdat dit kennelijk gebeurt naar aanleiding van een brief die wij gestuurd hebben naar Smart Property en waarin wij een antwoord geven op een vraag die het bedrijf ons gesteld heeft. Wat ons in hoge mate verbaast is het feit dat wij u de brief op 25 januari in afschrift hebben gestuurd en dat wij een week later, op 31 januari om precies te zijn, een gesprek hebben gevoerd in de raadszaal van het stadhuis Geleen waarbij uw bezwaar tegen de inhoud van de brief op geen enkele wijze aan de orde is gekomen.

Voorkeur
Sterker nog, wethouder Meekels heeft tijdens die bijeenkomst nog eens samengevat hoe het proces sinds november vorig jaar is verlopen en dat het college bij besluit van 2 november 2021 zijn voorkeur heeft uitgesproken voor variant 2 van de natuur- en landschapsvisie. Vervolgens is na de infobijeenkomst in de Oase afgesproken om een derde variant uit te werken en die variant eveneens voor te leggen aan de
gemeenteraad, die dan de keuze kan maken tussen variant 1 (natuurontwikkeling), variant 2 (de variant waarbij de economische ontwikkeling gecombineerd wordt met natuur en die de voorkeur heeft van het college) en variant 3 (de variant die werd ingebracht door Wij Schwienswei en die met ondersteuning van de gemeente nader zou worden uitgewerkt).

Juist over de uitwerking van variant 3 hebben wij tijdens de bijeenkomst van 31 januari verder gesproken. Daarbij is onder meer de stand van zaken tot dan toe aan de orde gekomen, is samengevat welke gesprekken er al hadden plaatsgevonden en wat dat heeft opgeleverd, zijn verschillende onderdelen van variant 3 (o.a. camperstandplaatsen, tiny houses, glamping) verduidelijkt en is aangegeven wat er nog uitgezocht moet worden. Uw conclusie tijdens de afsluiting van de bijeenkomst was dat er sprake was van een constructief gesprek.

Besluitvorming
Zoals steeds is aangegeven is, na de bijeenkomst in de Oase, een pas op de plaats gemaakt aangaande de besluitvorming rondom de natuur- en landschapsvisie van bureau Verbeek. Naast de al door bureau Verbeek beschreven varianten 1 en 2 zou er een derde variant uitgewerkt worden. U noemt dat zelf ‘dat er een haalbaarheidsonderzoek naar deze derde variant zou worden gedaan’. Het is echter nooit de bedoeling geweest om variant 1 en/of variant 2 op voorhand te vervangen door een derde variant. Steeds is benadrukt dat de raad aan zet is om een keuze te maken over de toekomstige inrichting van de voormalige ESCS-locatie waarbij er drie varianten op tafel zouden liggen. Op basis van de keuze van de raad kan vervolgens de uitwerking plaatsvinden.

Tijdens het gesprek op 31 januari jl. is afgesproken dat onze beider inspanningen er opgericht zijn op 1 juni a.s. variant 3 nader uitgewerkt te  hebben. Uit uw op sociale media gepubliceerde verklaring is ons niet duidelijk geworden of u verder gaat met de uitwerking van variant 3. Wij zullen nu in ieder geval een raadsvoorstel voorbereiden waarmee de raad in de gelegenheid wordt gesteld om de keuze over de toekomstige inrichting van de ESCS-locatie te maken. Wij zijn uiteraard bereid om de uitwerking van variant 3 hierin mee te nemen.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen

Brief WIj Schwienswei reactie op opzeggen vertrouwen V2-getekendNN