gob sittard
gob sittard geleen
gob politiek geleen
gob sittard geleen politiek
gob politieke vereniging
gob geleen
gob politiek limburg
gob
gob online
politiek sittard geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Beeldvormende discussie begroting 2019 en de belasting maatregelen voor 2019

Op 1 november 2019 heeft er tijdens de raadsronde een stevige discussie plaatsgevonden aangaande de door het College van B&W in Sittard-Geleen aan de raad gepresenteerde concept begroting 2019, 3e rapportage 2018 en de belastingmaatregelen voor 2019.

Eenieder is er van overtuigd dat de financiële  situatie van de gemeente Sittard Geleen verre van rooskleurig is en dat forse maatregelen nodig zijn.

De Provincie heeft vanuit haar toezichthoudende rol, nadrukkelijk de eis op tafel gelegd dat de gemeente Sittard-Geleen een structureel sluitende begroting voor 2019, alsmede een structureel sluitende meerjaren begroting dient vast te stellen. Daarmee heeft de provincie aangegeven niet met incidentele financiële dekkingen akkoord te zullen gaan.

De thans door het college aan de raad voorgelegde financiële stukken hebben vooral een financiële insteek, omdat er volgens het college nauwelijks alternatieve financiële dekkingen voorhanden zijn.

Bij de (strategische) kadernota in het voorjaar 2019 komt nadrukkelijk de inhoud aan de orde. Dan wordt dus de echt inhoudelijke discussie gevoerd op basis van de inbreng die onze inwoners, bedrijven en instellingen heb geleverd i.h.k.v. het bestuursakkoord op hoofdlijnen.

N.a.v. de thans voorliggende financiële stukken kunnen door de raad alternatieve voorstellen worden gedaan. Hiertoe kunnen door de raadsfracties wijzigingsvoorstellen / amendementen worden ingediend en als hieraan financiële gevolgen zijn verbonden dienen structurele financiële dekkingen te worden aangegeven.

In de raadsronde kreeg het College complimenten voor  de durf, het tempo  en consequente koers die blijkt uit het onder druk van de Provincie aan de raad voorgelegde pakket van financiële maatregelen. Indien de raad niet kan komen tot een besluit betreffende een structureel sluitende begroting 2019 en een structureel sluitende meerjaren begroting, dan leidt dit tot de ongewenste situatie dat de gemeente Sittard-Geleen een artikel 12 gemeente wordt, met alle gevolgen van dien. Dit kan o.a. leiden tot een veel hoger OZB-tarief, het minimaliseren van de diverse uitgaven tot het wettelijk minimaal niveau. Aldus tot o.a. verlaging van subsidies voor verenigingen en instellingen.

Voor de voorgestelde bezuiniging in het Sociaal Domein, in het bijzonder waar het gaat om bezuiniging op de bijzondere bijstand bestaat bij de raadsfracties nauwelijks enig draagvlak.

Ook het bezuinigingsvoorstel aangaande het muziek- en dansonderwijs heeft veel gemoederen losgemaakt.  De inspreker van Artamuse gaf in de raadsronde aan dat met de voorgestelde bezuiniging een onverantwoorde aanslag op de muziek- en danscultuur in onze gemeente wordt gedaan.  Het  veel eerder genomen besluit om te integreren in het cultuurbedrijf De Domijnen heeft echter ook tot op heden niet tot resultaat geleid.

Extra rijkssteun zoals in andere gemeenten zit er niet in omdat we  niet in voldoen aan de criteria welke daarvoor gelden.

DNA en GOB pleiten voor het vragen van steun bij het bedrijfsleven (  DSM, Chemelot, VDL , ..) om de gemeente in de huidige moeilijke tijden projectmatig te ondersteunen.  Wethouder Meekels zegde toe te bezien of dit voor concrete projecten mogelijk zal blijken te zijn.

De bezuiniging aangaande het Mantelzorgercompliment roept bij veel raadsfracties bezwaren op. Daarnaast heeft het gob veel moeite met de bezuinigingen aangaande de openbare ruimte, door alle onderhoud terug te brengen naar het minimale niveau (C-niveau), dit terwijl nu al veel de inwoners klagen over slecht onderhoud. Ook heeft het gob veel moeite met het verhogen van het OZB-tarief.  Het gob wil het OZB tarief weer verlagen en tevens het onderhoudsniveau verhogen zodra de financiële situatie van de gemeente dit toelaat.