gob sittard geleen
gob geleen
gob politiek geleen
politiek sittard geleen
gob sittard geleen politiek
gob
gob politiek limburg
gob online
gob politieke vereniging
gob sittard

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Antwoord op vragen ex artikel 43 RvO fractie gob over ‘status Verbouw sportplaza Het Anker.

Sittard-Geleen, 28 november 2023
VERZONDEN 30 NOV. 2023

Geachte heren Claessens, Verjans en Tholen,

Met uw brief van 5 september 2023 stelt u vragen ex artikel 43 RvO over ‘de status van de verbouw van sportplaza Het Anker’. Onze antwoorden treft u hieronder aan.

Wij hebben een stuk uit de algemene inleiding van uw brief overgenomen, omdat u in uw vragen hieraan refereert: Tijdens de raadsvergadering van 24 februari 2022 heeft de raad een besluit genomen inzake het businessplan nieuwe plannen Het Anker, het besluit was als volgt:

1. Inte stemmen met de verdere uitwerking van de renovatievariant in de businesscase Het Anker, waarin tevens de lokale zwemvoorziening voor doelgroep- en instructiezwemmen is uitgewerkt. De renovatie van Het Anker betreft een brede configuratie met sporthal, tennisbanen inclusief tennisaccommodatie, voetbal(kunst/gras) velden inclusief voetbalaccommodatie;

2. In te stemmen met de verdere uitwerking van de plannen, exploitatiebegroting en financiering op basis van:

a. Het aangaan van een exploitatieovereenkomst van 2 x 10 jaar

b. Gesprekken met de verenigingen samen met Het Anker en de gemeente

c. Nader onderzoek extra investeringen en opbrengsten duurzaamheidsmaatregelen

Vraag 1: Beslispunt 2 begint met: In te stemmen met de verdere uitwerking van de plannen, exploitatiebegroting en financiering:
A: Kan door het college inzicht worden gegeven in de verdere uitwerking van de plannen?

De directie van Het Anker BV heeft een geactualiseerd plan opgesteld, waarin twee varianten zijn uitgewerkt voor de verbouwing. Dat plan hebben wij op 26 oktober 2023 ontvangen. Met een aparte RIB hebben wij de raad hierover geïnformeerd.

B: Kan door het college inzicht worden gegeven in de exploitatiebegroting en de financiering?

Bij de geactualiseerde plannen die door de directie van Het Anker BV zijn ingediend, is een exploitatiebegroting en financieringsvoorstel gevoegd. In de begeleidende brief schrijft de directie van Het Anker BV dat na verbouwing een jaarlijkse exploitatiebijdrage van € 1. 681. 000 nodig blijkt te zijn.

Vraag 2: In beslispunt 2. B staat dat er gesprekken worden gevoerd met de verenigingen samen met Het Anker en de gemeente, wat is de status hiervan en wat hebben deze gesprekken opgeleverd?

De gesprekken zijn gevoerd door de directie van Sportplaza Het Anker en hun ondersteuner, om de wensen en behoeften van de verenigingen op te halen en om deze te vertalen in de verbouwplannen. De gemeente heeft niet deelgenomen aan deze gesprekken. De gesprekken met de besturen van de voetbalverenigingen HBC ’09 en VV Born hebben wij zelf gevoerd, ter uitvoering van het raadsbesluit om VV Born te verhuizen naar Het Anker. De algemene ledenvergadering van W Bom heeft ingestemd met de verhuizing naar Het Anker. De directie van Het Anker heeft het definitieve plan medio oktober 2023 aan de verenigingen gepresenteerd, waarbij geen bedragen zijn genoemd. De directie heeft het college op de hoogte gesteld van de informatiebijeenkomst met de verenigingen. Na de presentatie aan de verenigingen heeft de directie het plan, inclusief investerings- en exploitatieberekeningen, aan het college gestuurd.

Vraag 3: In beslispunt 2. C staat dat er een nader onderzoek zal plaatsvinden naar extra investeringen en opbrengsten duurzaamheidsmaatregelen. Wat is het resultaat hiervan?

Waar in het businessplan van 2021 nog optioneel sprake was van verduurzaming, is dat nu onderdeel van het verbouwplan. De directie van Het Anker BV geeft aan dat de exploitatie zonder duurzaamheidsmaatregelen nog veel duurder zou worden. Omdat vanaf 1 januari 2024 een nieuw energiecontract geldt, verzoekt de directie van Het Anker BV om de gemeentelijke exploitatiebijdrage van 2024 jaarlijks te verhogen met € 92. 738. Dit staat los van de verbouwplannen.

Vraag 4: Op welke wijze worden de gebruikers en de gemeente bij de planontwikkeling betrokken?

De directie van Het Anker BV heeft gesprekken gevoerd met de gebruikers. Ambtelijk was de gemeente vertegenwoordigd in een stuurgroep die door de directie van Het Anker BV is ingesteld. De plannen voor de verbouw zijn opgesteld namens/door de directie van Het Anker BV. Besluitvorming over deze plannen, vond plaats in de bestuursvergaderingen van Het Anker BV. Daar was de gemeente niet bij betrokken.

Vraag 5: Wat is het tijdspad waarbinnen de plannen gerealiseerd gaan worden?

Omdat de directie van Het Anker BV een hogere bijdrage van de gemeente vraagt dan de in februari 2022 door de raad aangegeven € 645. 000 per jaar, zal het college zich beraden. Een planning voor de uitvoering hebben wij (nog) niet ontvangen van de directie.

Vraag 6: De gob fractie kan zich voorstellen dat gezien de economische omstandigheden (duurder geworden materialen, hogere arbeidskosten e. d. ) en door de wensen van de gebruikers de kosten hoger uitvallen. Net zoals dit is gegaan bij Laco sport en recreatiecentrum Glanerbrook. Indien dit het geval, hoe zullen deze extra kosten worden gedekt?

De directie Het Anker BV gaat ervan uit dat de gemeente deze kosten dekt met een hogere exploitatiebijdrage. Het college zal zich beraden over het vervolg.

Vraag 7: De toekomst van Sportplaza Het Anker is voor de gob fractie een belangrijk dossier. We vragen het college dan ook om ons van de ontwikkelingen in dit dossier ieder kwartaal op de hoogte te houden.

Nu wij het voorstel van de directie van Sportplaza Het Anker hebben ontvangen, kunnen wij de raad regelmatig informeren.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,

Antwoord op vragen ex artikel 43 RvO fractie gob over ‘status Verbouw sportplaza Het Anker.