gob geleen
gob politiek geleen
gob online
gob
gob sittard
gob sittard geleen
gob sittard geleen politiek
gob politieke vereniging
gob politiek limburg
politiek sittard geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Antwoord art. 43 vragen (gob) inzake maaibeleid gemeente SIttard-Geleen 22 juni 2023

Sittard-Geleen 21 juni 2023
VERZONDEN 2 2 JUNI 2023

Geachte heer Klee.

Wij ontvingen op 25 mei 2023 uw art.43 brief d.d. 23 mei 2023 met vragen over het
maaibeleid. Hieronder leest u onze reactie.

Vraag 1
Kan het college aangeven hoe vaak en wanneer gemeentelijk gras gemaaid wordt ?
Graag aangeven voor: a) sportvelden b) gazons woonwijken c) bermen gemeentelijke
wegen d) gemeentelijke natuurterreinen

a) Sportvelden: Deze worden gemaaid door de Sportstichting. Maaiwerk is
gericht op de functionaliteit van de grasmat in relatie tot de sportactiviteit.
Dat betekent dat hier wekelijks wordt gemaaid en eventueel wordt het
gemaaide gras geruimd.
b) Gazon: Deze zijn ondergebracht in het huidige groencontract waarin een
aantal maaibeurten is opgenomen. Het gaat om gemiddeld 20 maaibeurten
verspreid over de periode van april tot medio oktober. Het gazon dient
gemaaid te worden op kwaliteitsniveau basis. Verder wordt een ander deel
van de gazons gemaaid door het gemeentelijk team Wijkbeheer, hiervoor
hanteren we eveneens het kwaliteitsniveau basis.
c) Bermen: Ook deze zijn ondergebracht in het huidige groencontract waarin
een aantal maaibeurten is opgenomen. De bermen langs gemeentelijke
wegen worden 1x per jaar gemaaid. Met het oog op de veiligheid zijn hier
een aantal uitzonderingen op: de meterstroken langs de weg en de
uitzichthoeken bij kruispunten. Uitzichthoeken worden 4x per jaar gemaaid
en meterstroken 2x per jaar.
d) Gemeentelijke natuurterreinen: Het onderhoud van de natuurterreinen is
opgenomen in een beheerovereenkomst met de Bosgroep. In deze
overeenkomst zijn arealen aangewezen om met schaapsbegrazing te
“maaien” ( +/- 40 ha) en arealen die 1x per jaar machinaal worden gemaaid.
De randen langs de begrazingspercelen worden 2 tot 3 maal gemaaid.

Vraag 2
In het jaar 2020 en 2021 zijn er initiatieven opgezet zoals bijenoase Sittard-Geleen
(motie uitvoering augustus 2021) en natuur- en bermenbeleid (brief september 2020 IVN
en Plok aan de raad) met acties en aanbevelingen. Welke initiatieven zijn thans nog in
uitvoering?

In onze brief d.d. 31 mei 2022 hebben wij uiteen gezet op welke wijze wij uitvoering
hebben gegeven aan de motie Blije Bijen;
“Allereerst is het goed te vermelden dat wij de motie Blije Bijen uitgevoerd hebben
en nog steeds uitvoeren. Wij hebben de gemeenteraad daar vorig jaar over
geïnformeerd per brief d.d. 26-8-2021. De motie riep op tot onderzoek naar het
gebruik van pesticiden en het inzaaien van reststroken. Pesticiden en
onkruidbestrijdingsmiddelen passen wij in het beheer van de openbare ruimte niet
toe. Aan het inzaaien van reststroken geven wij uitvoering met behulp van
tuinmandeals. Samen met bewoners richten we groenstroken bijvriendelijk in en
ondersteunen we het inzaaien van bloemenweides. In het reguliere beheer is
onder meer de begrazing met schapen uitgebreid. Wij zijn voornemens de
komende jaren hiermee mee door te gaan.”
Deze werkwijze is nog steeds actueel en wordt voortgezet. Aan het IVN project
Bijenoase is om budgettaire redenen geen uitvoering gegeven.

Vraag 3
Welke projecten die afgelopen 3 jaar gestart waren, zijn geborgd in meerjarige visie,
planning en doorzetting?

De motie Blije Bijen heeft een vervolg gekregen in het raadsbrede proces bij de
totstandkoming van het coalitieakkoord. Daarin is onder andere opgenomen dat
we streven naar een vergroening van de stad, er meer biodivers groen komt en dat
we initiatieven stimuleren waarbij stenen worden omgeruild voor groen. Dit doen
we op vele plekken en binnen lopende projecten. Het overkoepelende beleid
werken we uit in een groenagenda, zoals dit ook aangekondigd is in het
coalitieakkoord. Daarin willen we het lopende beleid voor de toekomst borgen en
verder verstevigen. Om dit proces te versnellen koppelen we hier extra ambtelijke
capaciteit aan. Deze extra capaciteit wordt bekostigd uit middelen die wij
ontvangen van het Rijk in het kader van het klimaatakkoord. In de Kadernota
hebben wij, in navolging van de uitvoeringsafspraken van de raad, aangegeven
welke extra procesmiddelen nodig zijn om de groenagenda tot uitvoering te
brengen.

Vraag 4
Is het college bekend met de actie “maai mei niet”? Zo ja, kunnen we dit terugzien in
gemeentelijk groen? Zo nee, kunnen we in het jaar 2024 starten met deze actie? Gelijk
hierbij de suggestie; aangeven (publiek) middels bebording waar deze actie in uitvoering
is, waardoor publiek meegenomen wordt in deze visie/beleid.

De actie “maai mei niet” is een recente en bekende ontwikkeling. Daar kon bij het
aangaan van het huidige onderhoudscontract nog geen rekening mee gehouden
worden en wordt dus momenteel niet toegepast.
Op dit moment loopt er een aanbestedingsprocedure die moet leiden tot een
nieuwe vorm van onderhoudscontract waarbij o.a. klimaatadaptatie,

soortenrijkheid en ecologie een belangrijke rol gaat spelen. De effecten daarvan
zullen van grotere waarde zijn dan enkel de actie “maai mei niet”.

Vraag 5
De maaiwerkzaamheden worden altijd door groenaannemers uitgevoerd. Hoe is het
tijdstip vastgelegd binnen de contracten, wanneer deze uitgevoerd worden?

Binnen de huidige groencontracten wordt er volgens planning gewerkt, daarbij
wordt rekening gehouden met zaken als veiligheid of groeiproces.
De bermen, uitzichthoeken worden gemaaid inweek 17/19, week 23/25, week 33/35
en week 40/42, De meterstroken worden gemaaid in week 22 t/m 24 en de overige
bermen in week 33 t/m 38. Afhankelijk van het groeitempo van de gazons kunnen
de frequenties aangepast worden. Daadwerkelijke frequenties zijn dan ook
afhankelijk van de weersomstandigheden zoals temperatuur en neerslag. In droge
zomers kunnen er beurten/weken overgeslagen worden. De tijdstippen voor het
maaien van de gazons worden op basis van afroep bepaald.
Er zijn in de huidige groencontracten geen specifieke tijdvensters opgenomen
wanneer een aannemer wel of niet aan het werk mag zijn.

Vraag 6
Word er door de gemeente ook gekeken naar voldoende kennis binnen het bedrijf bij
bovenstaande aannemers? Een goede en tijdige uitvoering begint namelijk bij kennis en
kunde van werkvoorbereiding door alle uitvoerders.

Op basis van de aanbestedingsleidraad en aanvullende eisen, de zogenaamde
EMVI-criteria, vindt er een selectie plaats. Hier is evenwel ook altijd de prijs van de
aanbieding van belang.
De aannemers waar wij mee werken binnen de groencontracten beschikken over
de nodige kennis en certificering. Omdat de laagste prijs bepalend was voor de
aanbesteding van groencontracten, is er weinig ruimte over om extra kwaliteit te
leveren op gebied van flora en fauna. Bij een volgende aanbestedingsronde willen
we die ruimte wel creëren. Zie hiervoor ook het antwoord bij vraag 4.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend
Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,

Antwoord art. 43 vragen (gob) inzake maaibeleid gemeente SIttard-Geleen 22 juni 2023