gob geleen
gob politiek limburg
gob
gob politieke vereniging
politiek sittard geleen
gob sittard
gob sittard geleen
gob sittard geleen politiek
gob politiek geleen
gob online

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Speerpunten

Verkiezingsprogramma 2022- 2026

 1. De samenleving moet ruimte en verantwoordelijkheid krijgen om samen een sterke gemeente vorm te geven.
  Pag. 7
 1. De gemeentelijke organisatie moet zich dienstbaar opstellen. Daarbij is “dienstbaarheid aan de inwoners en ondernemers” belangrijker dan het “dienen van de regels”.
  Pag. 7
 1. Kunnen meedoen telt voor iedereen in Sittard-Geleen. Werkwijze en instrumenten die worden ingezet bij het betrekken van inwoners moeten zijn afgestemd op de verschillende doelgroepen.
  Pag.7
 1. De cirkel van armoede, schulden en kansengelijkheid moet worden doorbroken om daadwerkelijk te komen tot brede welvaart voor iedereen. Pag. 8
 1. Verenigingen en organisatoren op gebied van cultuur, sport en evenementen moeten worden gesteund en gefaciliteerd, ook om meer toekomstbestendig te worden. Hierbij is extra aandacht nodig voor de jeugd en jongeren. Pag. 8
 1. gob is voorstander van kindcentra waar alle kindgerichte functies bij elkaar worden gebracht en zo elkaar versterken, ook als de gemeente op onderdelen geen wettelijke taak heeft.
  Pag. 9
 1. Onderwijs- en kennisinstituten dienen opleidingen aan te bieden gericht op competenties en kennis die werkgevers in deze regio vragen.
  Pag. 9
 1. Bij herinrichting van wijken of omvorming van de woningvoorraad moet gekeken worden hoe groen kan worden toegevoegd in de wijken. We willen groene gordels ontwikkelen. Natuurinclusiviteit wordt dus meer en meer het uitgangspunt bij ruimtelijke ontwikkelingen.
  Pag. 10
 1. Uiteraard dienen de gebruikers van de openbare ruimte vroegtijdig betrokken te worden bij het maken van ontwerpen en keuzes. Het werken met “beginspraak” vanuit het mede-eigenaarschap van de inwoners is dan ook de basis.
  Pag. 10
 1. gob is er voorstander van op grotere schaal mensen via participatiebedrijf Vidar in te zetten in de openbare ruimte. Met deze werkervaring kunnen mensen worden begeleid naar een nieuwe vaste baan.
  Pag. 10
 1. Er dient te worden geïnvesteerd in veilige (snel)fietsverbindingen, tussen de verschillende kernen en werklocaties van en in onze gemeente, maar ook naar bestemmingen in onze regio buiten de gemeentegrens.
  Pag. 11
 1. Er dient werk te worden gemaakt van voet- en fietspaden langs landwegen zodat het buitengebied veiliger wordt om te wandelen en te fietsen.
  Pag. 11
 1. Op wegen waar 50 km per uur mag worden gereden willen we meer aandacht voor een veilige oversteek van langzaam verkeer.
  Pag. 11
 1. Sittard-Geleen moet inzetten op behoud en modernisering van het sirene-alarmeringssysteem dat bij grote calamiteiten wordt ingezet.
  Pag. 11
 1. Er moet snel een oplossing komen voor de ongewenste situatie rond het parkeren van vrachtauto’s uit veelal het buitenland. Ook de sociale omstandigheden van de vrachtwagenchauffeurs verdienen onze aandacht.
  Pag. 11
 1. Na een woninginbraak krijgen mensen het gevoel dat ze in de eigen woning niet meer veilig zijn. Hier dient niet alleen aandacht te zijn voor preventie en opsporing, maar ook voor adequate slachtofferhulp.
  Pag. 11
 1. Cameratoezicht mag veel vaker worden ingezet waar het gaat om veiligheid en delicten in de openbare ruimte.
  Pag. 11
 1. Om te voorkomen dat speculatieve beleggers de markt bepalen krijgen initiatieven als het “Collectief Particulier Opdrachtgeverschap”, indien mogelijk, een voorkeurspositie bij het (her)ontwikkelen van terreinen of gebouwen.
  Pag. 12
 1. De gemeente moet faciliteren dat ouderen in hun vertrouwde woonomgeving en in de nabijheid van hun hulpnetwerk in de eigen kleine kern of wijk kunnen blijven wonen.
  Pag. 12
 1. De gemeente moet het initiatief nemen tot het bouwen van betaalbare woningen in de dorpen voor lokale jongeren, die binding hebben met deze dorpen.     Pag. 12
 1. Wij zijn voorstander van het ombouwen van leegstaande winkels, kantoren en fabriekspanden naar woningen.
  Pag. 12
 1. Groen en natuur zijn belangrijk, daarom geldt nog steeds het uitgangspunt: “Graetheide Groen”.
  Pag. 12
 1. Opwekking van zonne-energie en het gebruik van restwarmte mag uitgebreid worden. Maar Sittard-Geleen moet ook een proeftuin worden van nieuwe ideeën op het gebied van energieopwekking.
  Pag. 12-13
 1. Ten aanzien van windenergie wacht gob de landelijke windturbinenormen op gebied van geluid, slagschaduw en veiligheid af.
  Pag. 12-13
 1. gob vindt het belangrijk dat er gelet wordt op een goed evenwicht tussen de economische ontwikkeling en de leefbaarheid.
  Pag. 14
 1. De groei van de economie in onze regio moet een zichtbare bijdrage leveren aan het vergroten van de welvaart en leefbaarheid in Sittard-Geleen, zodat onze inwoners niet alleen de lasten, maar meer de lusten van de groei ervaren.
  Pag. 14
 1. Het is belangrijk mensen zonder werk of mensen die van baan willen veranderen op te leiden om geschikt te worden voor de beschikbare banen. Dat geldt net zo voor mensen die begeleid worden door het UWV.
  Pag. 15
 1. Het is belangrijk dat opleidingen nu al inzetten op toekomstige bedrijvigheid op gebied van onder meer digitalisering en duurzaamheid en circulaire economie.
  Pag. 15
 1. Er moet stevig worden ingezet op het verbeteren van het ondernemersklimaat, vooral gericht op lokale zzp’ers en mkb’ers. Zij zijn cruciaal voor het leefbaar houden van onze samenleving.
  Pag. 16
 1. Het lokale draagvlak voor het grootbedrijf en wereldspelers moet worden vergroot door ze “een gezicht” te geven en ze te verbinden met de stad.
  Pag. 16
 1. Voor Geleen steunt gob de transformatie van Geleen-Centrum naar de meest circulaire binnenstad. Ook is gob voorstander van de transformatie van Sittard-Centrum naar een toeristisch centrum.
  Pag. 16
 1. Sittard-Geleen moet zich ontwikkelen tot de slimme stad van morgen (smart city). Slimme oplossingen kunnen ook helpen met stedelijke en maatschappelijke opgaves en om te innoveren op beheertaken van de gemeente.
  Pag. 17
 1. Er dienen meer promotieactiviteiten te worden ontwikkeld in onder meer Duitsland en België om aandacht te vragen voor de vele recreatieve plekken in onze gemeente.
  Pag. 17
 1. Initiatieven van inwoners en lokale ondernemers voor het tot stand komen van wandel- en fietsommetjes steunen wij. Hiermee kunnen ook eigen inwoners en mensen uit de omgeving de vele mooie en bijzondere plekken in Sittard-Geleen beleven.
  Pag. 17
 1. We moeten de corona-effecten blijven volgen en gob zal zich sterk blijven maken voor passende maatregelen voor degene die nadeel ondervonden hebben van corona.
  Pag. 18