gob online
gob sittard geleen
gob politiek limburg
gob politieke vereniging
gob politiek geleen
politiek sittard geleen
gob sittard geleen politiek
gob sittard
gob geleen
gob

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Begrotings- en bezuinigingsronde Sittard-Geleen

De begrotingsbehandeling, oftewel de bezuinigingsronde van de gemeente Sittard-Geleen heeft plaatsgevonden in de raadsvergadering op 13 november 2018 van 18.30 – 22.30 uur en op 14 november 2018 van 18.30 uur tot 15 november 2018 te 02.45 uur. Een marathonzitting van de gemeenteraad van Sittard-Geleen, die nog nooit eerder vertoond is.

Op internet is te lezen dat diverse fracties op hun eigen wijze terugblikken op deze marathonzitting en het zal wel aan het late tijdstip liggen dat iedereen hierbij zijn eigen waarheden hieraan toekent.

Als gob-fractie hebben we allereerst gekeken naar de oorzaak van de grote tekorten, namelijk:

 • Niet behaalde taakstellingen, afgesproken bezuinigingen zijn niet behaald;
 • Door tekorten op de jeugdzorg, vanuit het rijk heeft de gemeente een aantal extra taken gekregen waar te weinig inkomsten tegenover hebben gestaan;
 • De algemene uitkering uit het Rijksfonds is FORS gedaald

Vervolgens hebben we als gob de inzet op hoofdlijnen uitgezet:

 • Weer financieel gezond maken van Sittard-Geleen;
 • Blijven inzetten op economische groei;
 • Blijven inzetten op een schone, goed onderhouden en veilige gemeente;
 • Blijven inzetten op een aantrekkelijke gemeente, waar het goed wonen, werken, leren en recreëren is;
 • Geen bezuiniging op de bijzondere bijstand;
 • Thans alleen die besluiten nemen die vereist zijn om te komen tot een structureel sluitende begroting 2019 en een structureel sluitende meerjarenbegroting;
 • Vasthouden aan de hoofdlijnen van het coalitieakkoord op hoofdlijnen, dus overige beleidsmatige keuzes niet maken alvorens de inbreng van onze inwoners, bedrijven en instellingen i.h.k.v. de verdere uitwerking van het coalitieakkoord kunnen worden meegewogen.

Samen met onze coalitiepartners hebben we vervolgens onze inzet bepaald:

 • Samen met GL, DNA, SP, PvdA hebben we een amendement (wijzigingsvoorstel) ingediend om niet te bezuinigen op de bijzondere bijstand;
 • Samen met alle coalitiepartijen hebben we een amendement ingediend aangaande kwijtschelding van de hondenbelasting voor de 1e hond voor minder draagkrachtigen, zodat zij met het oog op welzijn en levensgeluk hun hond kunnen behouden;
 • Samen met GL, DNA, SP, PvdA en VVD hebben we een motie voorbereid, om pijnlijke maatregelen te compenseren met incidentele middelen, waar het gaat om
  -een alternatief voor het mantelzorgcompliment;

-pilots voor het geleiden naar werk; en

-het incidenteel compenseren van het parkeren, door bijvoorbeeld in bepaalde situaties verstrekken van uitrijkaarten.

 • Samen met de VVD en SPA hebben we een motie ingediend om de OZB te verlagen en het onderhoudsniveau te verhogen, zodra dit financieel weer mogelijk is, uiteraard binnen de door de provincie aangereikte financiële kaders;

Deze amendementen en moties zijn vroegtijdig naar de oppositiepartijen gestuurd en m.u.v. de Stadspartij hebben we hierop tot kort voor de raadsvergadering geen reactie op ontvangen.

Door de PvdA is mede namens alle partijen (m.u.v. SPA) een motie ingediend aangaande het muziek- en dansonderwijs, waarin het College van B&W wordt verzocht:

 • de kosten in kaart te brengen die gemaakt moeten worden om de bezuiniging in het muziek- en dansonderwijs te realiseren;
 • in kaart te brengen welk betaalbaar muziek- en dansonderwijs elders succesvol wordt aangeboden;
 • deze informatie aan de gemeenteraad te verstrekken, alsmede de informatie over de evaluatie van De Domijnen in brede zin, zodat hierover in een beeldvormende raadsronde gediscussieerd kan worden;
 • er bij de Stg. Artamuse en De Domijnen op aan te dringen om samen aan tafel te gaan en gezamenlijk een advies uit te brengen aan het college en gemeenteraad, hoe het muziek- en dansonderwijs na 2020 in Sittard-Geleen vorm zou kunnen krijgen.

Aan het einde van de raadsvergadering heeft er ondanks dat kennelijk bij de oppositie, m.u.v. de Stadspartij aanvankelijk geen bereidheid was tot afstemming, toch nog afstemming plaatsgevonden over de door het GOB,  GL, DNA, SP, PvdA en VVD ingediende motie, om pijnlijke maatregelen te compenseren. Door coalitiepartijen GOB,  GL, DNA, SP, PvdA en VVD werden in de motie, zoals hiervoor vermeld, compenserende maatregelen voorgesteld, te dekken met € 870.000 incidentele middelen, aangaande:

 • een alternatief voor het mantelzorgcompliment;
 • pilots voor het geleiden naar werk; en
 • het incidenteel compenseren van het parkeren, door bijvoorbeeld het in bepaalde situaties verstrekken van uitrijkaarten.

Ofschoon door het College, gesteund door de coalitiepartijen GOB,  GL, DNA, SP, PvdA en VVD grote twijfels werden geuit dat de Provincie het voorstel als een structurele dekking zal accepteren, werd door het CDA, SSGB, PVV, D66, 50Plus en SPA ingezet op 1 procent extra bezuiniging op de lopende materiële uitgaven en subsidies in het jaar 2019 en in het jaar 2020 op totaal 3%. Hierdoor zou het beschikbare budget in 2019 op (870.000 + 750.000) € 1,62 mln uitkomen en vanaf 2020, structureel op € 1,5.

Vervolgens werd een motie, gebaseerd op vorenstaande financiering, die afhankelijk is van goedkeuring door de provincie, met brede steun van coalitie en oppositie aangenomen, met als wensenpakket van coalitie en oppositie tezamen:

 • Het mantelzorgcompliment;
 • De hondenbelasting;
 • Kansen voor kinderen;
 • Het onderhoudsniveau openbare ruimte;
 • Gratis parkeren in parkeergarages;
 • Begeleiding naar werk;
 • OZB-belasting.

Als gob hebben we ernstige twijfels of de door het CDA, SSGB, PVV, D66, 50Plus en SPA voorgestelde dekking inzake 1 procent extra bezuiniging op de lopende materiële uitgaven en subsidies in het jaar 2019 en in het jaar 2020 op totaal 3%. Wij verwachten als gob dat deze door provincie niet als haalbaar gezien zal worden en aldus door de provincie niet geaccepteerd zal worden als structurele dekking.

De mede door inzet van het gob behaalde resultaten:

 1. De bezuiniging op de bijzondere bijstand van 110 naar 100% is uit de begroting geschrapt.
 2. Als voorbeeldfunctie zal de gemeenteraad ook op haar eigen budget bezuinigen, te weten:
  -inleveren op de fractievergoeding;
  -afschaffen kerstattentie;
  -bezuiniging op de koffie/frisdrankrondes en de borrel aansluitend aan de raadsvergadering, door een systeem van zelfbediening in te voeren.
 3. Als compenserende maatregel voor de verhoging van de hondenbelasting is de toeristenbelasting verhoogd, t.b.v. een kwijtscheldingsregeling voor de financieel minder draagkrachtigen, zodat zij uit oogpunt van welzijn en levensgeluk hun hond kunnen behouden.

4.Een deel van het beschikbare incidenteel geld zal worden ingezet als
– alternatief voor het mantelzorgcompliment;
– voor pilots aangaande het begeleiden naar werk;
– voor incidenteel kwaliteitsimpulsen voor het onderhoud van de openbare ruimte;
– voor incidentele compenserende maatregelen ten aanzien van parkeren;

 1. Zodra de financiële situatie van de gemeente Sittard-Geleen het toelaat zal bezien worden hoe een aantal pijnlijke maatregelen geheel of gedeeltelijk structureel kunnen worden teruggedraaid, te weten:
  – de bezuiniging op het onderhoud van de openbare ruimte;
  – de bezuiniging aangaande het parkeren;
  – geheel of gedeeltelijk ongedaan maken van de verhoging van de woonlasten en OZB;
  – ongedaan maken van de verhoging van de hondenbelasting (De intentie is uitgesproken de hondenbelasting in de OZB-heffing op te nemen).
 2. Het verzoek aan het College van B&W om in het belang van het behoud van het muziek- en dansonderwijs een aantal acties in gang te zetten.
 3. Het verzoek aan het College van B&W om een experiment mogelijk te maken, inzake het beperkt bijverdienen van mensen in de bijstand.
 4. Een vastgestelde structureel dekkende begroting 2018 en een structureel dekkende meerjaren begroting, met in achtneming van de hiervoor onder 1 t/ 7 vermelde inbreng / deels wijziging door de gemeenteraad van Sittard-Geleen.

Wij zien als gob-fractie vol vertrouwen de discussie in het voorjaar 2019 inzake de Kadernota tegemoet. Daar zullen de echte beleidsmatige keuzes worden gemaakt waarbij de inbreng van onze inwoners, bedrijven en instellingen worden meegewogen.

Sittard-Geleen, 19 november 2018

FRACTIE GOB