gob politieke vereniging
gob geleen
gob sittard geleen politiek
gob sittard
gob sittard geleen
gob politiek limburg
politiek sittard geleen
gob
gob online
gob politiek geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

ANBI-gegevens

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

Het doel van de vereniging is:

 1. behartiging van de algemene en collectieve belangen van de gemeente Sittard-Geleen;
 2. behartiging van de individuele belangen van de inwoners, voor zover niet strijdig met de onder 1 vermelde belangen;
 3. bevordering van regionale belangen voor zover inpasbaar en verenigbaar met het gemeentelijk belang in de ruimste zin van het woord;
 4. bevordering van de doelmatigheid en openheid van het bestuur van de gemeente en regionale samenwerkingsverbanden;
 5. bevordering van de dienstbaarheid van het bestuur en het ambtelijk apparaat van de gemeente aan de inwoners.

Ze tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 1. deelname aan de verkiezingen van vertegenwoordigende lichamen( raad, deelraden) van de gemeente; het kandideren van leden, het voeren van verkiezingscampagnes en al hetgeen daartoe behoort;
 2. deelname aan verkiezing c.q benoeming van leden in van het vertegenwoordigende lichaam raad, deelraden) afgeleide organen college van burgemeester en wethouders, commissies en dergelijke;
 3. deelname aan de verkiezing c.q, benoeming van leden in regionale organen tot welker samenwerkingsverband de gemeente behoort;
 4. bevordering van een goede samenwerking met andere politieke groeperingen;
 5. bevordering van een goede samenwerking tussen bestuur en burgers;
 6. realisering van openheid en openbaarheid van bestuur via het tot stand brengen van daarop gerichte regels, voorlichting over actuele zaken, bevordering inspraak en participatie van burgers in bestuur.

Het beloningsbeleid:
Niet van toepassing.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteit(en):

Jaarverslag-gob-2023.pdf

Politiek-jaarverslag-gob-2023.pdf

De balans en/of staat van baten en lasten:

Resultatenrekening-2023-gob.pdf

Begroting-2024-gob.pdf

Standaardformulier Publicatieplicht ANBI gegevens:

standaardform-pubplicht-anbi-algemeen 2023