vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

ANBI-gegevens

Fiscaal nummer: 8030.69.303

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

Het doel van de vereniging is:

 1. behartiging van de algemene en collectieve belangen van de gemeente Sittard-Geleen;
 2. behartiging van de individuele belangen van de inwoners, voor zover niet strijdig met de onder 1 vermelde belangen;
 3. bevordering van regionale belangen voor zover inpasbaar en verenigbaar met het gemeentelijk belang in de ruimste zin van het woord;
 4. bevordering van de doelmatigheid en openheid van het bestuur van de gemeente en regionale samenwerkingsverbanden;
 5. bevordering van de dienstbaarheid van het bestuur en het ambtelijk apparaat van de gemeente aan de inwoners.

Ze tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 1. deelname aan de verkiezingen van vertegenwoordigende lichamen( raad, deelraden) van de gemeente; het kandideren van leden, het voeren van verkiezingscampagnes en al hetgeen daartoe behoort;
 2. deelname aan verkiezing c.q benoeming van leden in van het vertegenwoordigende lichaam raad, deelraden) afgeleide organen college van burgemeester en wethouders, commissies en dergelijke;
 3. deelname aan de verkiezing c.q, benoeming van leden in regionale organen tot welker samenwerkingsverband de gemeente behoort;
 4. bevordering van een goede samenwerking met andere politieke groeperingen;
 5. bevordering van een goede samenwerking tussen bestuur en burgers;
 6. realisering van openheid en openbaarheid van bestuur via het tot stand brengen van daarop gerichte regels, voorlichting over actuele zaken, bevordering inspraak en participatie van burgers in bestuur.

Het beloningsbeleid:
Niet van toepassing.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteit(en):
Jaarverslag 2018
Politiek jaarverslag 2018

De balans en/of staat van baten en lasten:
Resultatenrekening 2018
Begroting 2019
Toelichting begroting 2019